Fa­ce­bo­ok že­li skri­ti tra­go­ve ve­za s Ru­si­ma

Bri­sa­njem pos­to­va te­že će se ut­vr­di­ti stvar­ni ru­ski utje­caj

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas

Is­tra­ga je po­ka­za­la ka­ko je sa­mo In­ter­net Re­se­ar­ch Agen­cy, ru­ska plat­for­ma za ši­re­nje laž­nih vi­jes­ti, pla­ti­la čak tri ti­su­će obja­va zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net Po­s­ljed­njih da­na u naj­važ­ni­jim se ame­rič­kim me­di­ji­ma sve češ­će po­jav­lju­ju ne­ga­tiv­no in­to­ni­ra­ni tek­s­to­vi o druš­tve­nim mre­ža­ma. Prije sve­ga, da­ka­ko, prema Fa­ce­bo­oku ko­je­ga se dr­ži jed­nim od naj­iz­daš­ni­jih ka­na­la ru­skog upli­ta­nja u ame­rič­ki po­li­tič­ki ži­vot, po­go­to­vo u vri­je­me iz­bo­ra na ko­ji­ma je po­bi­je­dio Do­nald Trump.

Ve­lik do­seg obja­va

Wa­shin­g­ton Post je ta­ko ju­čer do­nio na­pis prema ko­jem je Fa­ce­bo­ok po­čeo s bri­sa­njem po­da­ta­ka i pos­to­va že­le­ći pro­cje­nu ko­li­ki je za­pra­vo ru­ski utje­caj bio uči­ni­ti što te­žom. Uči­ni­li su to na­kon što je ana­li­ti­čar Jo­nat­han Al­brig­ht obja­vio ka­ko je do­seg pla­će­nih ru­skih obja­va znat­no ve­ći od ono­ga ko­li­ko je tvr­dio Fa­ce­bo­ok. Pod­sje­ti­mo, ako pla­ti­te, mo­že­te znat­no po­ja­ča­ti do­seg obja­ve na Fa­ce­bo­oku, bi­lo da se ra­di o obič­nom pos­tu na ne­kom pro­fi­lu, bi­lo da se ra­di o obja­vi po­di­je­lje­noj s ne­ke web stra­ni­ce. Pro­blem je za ame­rič­ke ana­li­ti­ča­re me­di­ja što se na Fa­ce­bo­oku, ba­rem je ta­ko bi­lo u vri­je­me ame­rič­kih iz­bo­ra, sa­dr­žaj pla­će­nih obja­va sla­bo kon­tro­li­ra. Is­tra­ga je po­ka­za­la ka­ko je sa­mo In­ter­net Re­se­ar­ch Agen­cy, ru­ska plat­for­ma za ši­re­nje laž­nih vi­jes­ti, pla­ti­la čak tri ti­su­će obja­va. U Fa­ce­bo­oku su mis­li­li ka­ko je ti­me stvar go­to­va. No, ana­li­ti­ča­ri su za­klju­či­li ka­ko je po­treb­no na­pra­vi­ti ana­li- zu ak­tiv­nos­ti, svih li­ke­ova, di­je­lje­nja, ko­men­ta­ra, svih pro­fi­la na Fa­ce­bo­oku koji su pod kon­tro­lom In­ter­net Re­se­ar­ch Agen­cy. Is­pa­lo je ka­ko je tak­vih pro­fi­la i web stra­ni­ca 470, a Al­brig­ht je ut­vr­dio ka­ko je do­seg sa­mo šest naj­eks­po­ni­ra­ni­jih pro­fi­la čak 19,1 mi­li­jun ko­ris­ni­ka. I to bez obič­nih, ne pla­će­nih, obja­va. Fa­ce­bo­ok je do sa­da tvr­dio ka­ko je tri ti­su­će pla­će­nih obja­va us­tup­lje­nih Kon­gre­su do­se­glo tek de­set mi­li­ju­na lju­di. Čak i ako je znat­ni­ji dio tih ak­tiv­nos­ti bio re­zul­tat ru­skih tro­lo­va, opet se za­si­gur­no ra­di o ve­li­koj broj­ci. K to­me, sa­dr­žaj je tih obja­va po­di­je­ljen je 340 mi­li­ju­na pu­ta – olak­ša­va­ju­ća je okol­nost da taj po­da­tak ne go­vo­ri ko­li­ko je ko­ris­ni­ka vi­dje­lo te obja­ve. Jas­no je što su sa­dr­ža­va­le te pla­će­ne obja­ve, sa­dr­žaj ko­jim je bi­lo la­ko po­di­je­li­ti ame­rič­ku jav­nost po­put emi­gra­ci­je ili pra­va na no­še­nje oruž­ja. Re­ci­mo, s pro­fi­la Uni­ted Mus­lim iš­la je pla­će­na obja­va u ko­joj je sta­ja­lo ‘Po­di­je­li ako vje­ru­ješ ka­ko mus­li­ma­ni ni­su ima­li ni­šta s 9/11. Ide­mo vi­dje­ti ko­li­ko lju­di zna is­ti­nu!’. Do­seg je bio 35.275 ko­ris­ni­ka. S Blac­k­ti­vis­ta je iš­lo slje­de­će: ‘Ra­tu­je se pro­tiv cr­nač­ke dje­ce’. Do­seg je bio 68.000. S Be­ing Pa­tri­otic iš­la je obja­va ‘Naj­ma­nje 50.000 ve­te­ra­na be­skuć­ni­ka umi­ru od gla­di po uli­ca­ma, a li­be­ra­li že­le po­zva­ti 620.000 iz­bje­gli­ca i na­se­li­ti ih me­đu na­ma. Mo­ra­mo se bri­nu­ti za vlas­ti­te gra­đa­ne i to mo­ra bi­ti glav­ni cilj na­ših po­li­ti­ča­ra!’. Post se na­šao u news fe­edo­vi­ma 724.323 Fa­ce­bo­oko­va ko­ris­ni­ka. Fa­ce­bo­oko­va čel­ni­ca Sheryl San­d­berg ju­čer se jav­no is­pri­ča­la za ne­na­mjer­no ne­ga­tiv­nu ulo­gu Fa­ce­bo­oka u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji. Ali, Fa­ce­bo-

Fa­ce­bo­ok se oprav­da­va ka­ko je ri­ječ o bu­gu koji su ot­klo­ni­li, ali s njim i obri­sa­li pos­to­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.