Do­go­di­ne 930 mi­li­ju­na eura inves­ti­ci­ja, 15% vi­še ne­go ove

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

U zdrav­s­tve­nom tu­riz­mu, koji će po­tak­nu­ti Za­kon o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu, le­ži 350 mil. eura inves­ti­ci­ja smo ima­li 17,3 mi­li­ju­na gos­ti­ju i 98,5 mi­li­ju­na no­će­nja. To je 12-13% bo­lje ne­go la­ni, a ja­ko su do­bri i fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti. U pr­vom po­lu­go­di­štu turizam je do­nio 11% ve­će pri­ho­de ne­go la­ni. Go­di­na je bi­la us­pješ­na i mje­re­no inves­ti­ci­ja­ma u tu­riz­mu, bi­lo ih je oko 800 mi­li­ju­na eura, a do­go­di­ne bi ih, prema na­šim an­ke­ta­ma, mo­glo bi­ti 930 mi­li­ju­na eura. To je 15% vi­še ne­go ove go­di­ne i sko­ro 40% vi­še ne­go 2015., po­hva­lio se mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li naj­no­vi­jim broj­ka­ma, pred­stav­lja­ju­ći Pri­jed­log Za­ko­na o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu. Is­ti­če da će taj za­kon na­po­kon da­ti po­ti­caj zdrav­s­tve­nom tu­riz­mu u ko­jem le­ži inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal od 350 mi­li­ju­na eura. Tre­bao bi stu­pi­ti na sna­gu u sr­p­nju 2018., a tu­ris­tič­ke će agen­ci­je mo­ći pru­ža­ti pa­ke­te zdrav­s­tve­nih us­lu­ga i u na­šim spe­ci­jal­nim bol­ni­ca­ma, lje­či­li­šti­ma i pri­vat­nim po­lik­li­ni­ka­ma, ka­že mi­nis­tar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.