Po­li­ca­jac koji no­vi­na­ra tres­ne ša­kom u gla­vu je ne­tak­ti­čan?!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Kad no­vi­nar na za­dat­ku do­bi­je ba­ti­ne, to je druš­tve­ni pro­blem, a ka­da ga uda­ri po­li­ca­jac, a nje­go­vi še­fo­vi na­pi­šu da će pro­vje­ri­ti je li bi­lo “ne­tak­tič­nos­ti u pos­tu­pa­nju”, to je ka­tas­tro­fa. Dra­gan Mi­ljuš i Ma­rio Ma­ta­na, no­vi­na­ri In­dexa i 24 sa­ta iz­vje­šta­va­li su o vi­so­ko­ri­zič­noj si­tu­aci­ji na split­skoj pla­ži Ka­šte­let na ko­joj je mu­ška­rac s bom­ba­ma pri­je­tio da će se raz­ni­je­ti. Pri­bli­ža­va­li su se mjes­tu do­ga­đa­ja sni­ma­ju­ći “li­ve” pa je snim­ka pos­tu­pa­nja po­li­caj­ca objav­lje­na. Ne vi­di se ni­šta, ali ču­je se ka­ko po­li­ca­jac ka­že: “Uda­lji­te se”, Mi­ljuš mu od­go­va­ra: “Evo, ne mo­ra­te se gu­ra­ti”. Po­li­ca­jac od­go­va­ra da mo­ra, psu­je što mo­ra kis­nu­ti zbog nje­ga, Mi­ljuš se opet bu­ni što ih gu­ra, a po­li­ca­jac spo­mi­nje da će mu ba­ci­ti mo­bi­tel u mo­re. Tu snim­ka za­vr­ša­va. Re­če­no – uči­nje­no. Nje­gov ko­le­ga na­kon to­ga oči­to pro­cje­nju­je da mu tre­ba po­moć i od­lu­ču­je se za in­ter­ven­ci­ju jer se po­ja­vio iz mra­ka i, ka­ko tvr­di Mi­ljuš, a po­t­vr­đu­je Ma­ta­na, svom ga sna­gom zviz­nuo ša­kom u us­ta. Pri­mi­tiv­no, si­le­džij­ski i ne­do­pus­ti­vo, ali ni bli­zu kao ne­pot­pi­sa­no pri­op­će­nje ko­je su ne­što kas­ni­je re­dak­ci­ja­ma pos­la­li nji­ho­vi na­dre­đe­ni iz Po­li­cij­ske upra­ve split­sko-dal­ma­tin­ske. Po­zi­va­ju se na objav­lje­nu snim­ku i mr­tvi-hlad­ni tvr­de da se mo­že za­klju­či­ti da su se no­vi­na­ri oglu­ši­li o po­li­cij­sku za­po­vi­jed, ia­ko se na njoj ču­je upra­vo su­prot­no. Ali, sve i da su se oglu­ši­li, pos­to­ji za­ko­nit na­čin pri­mje­ne po­li­cij­ske si­le, a to si­gur­no ni­su ša­ka u zu­be i mo­bi­tel u mo­re. “Je li bi­lo ne­tak­tič­nos­ti u pos­tu­pa­nju po­li­cij­skih služ­be­ni­ka u ovoj kriz­noj si­tu­aci­ji, nak­nad­no će­mo ut­vr­di­ti”, po­ru­či­li su iz PU jav­nos­ti. Mi­lju­šu su zbog te po­ten­ci­jal­ne ne­tak­tič­nos­ti li­ječ­ni­ci za­ši­li us­ni­cu, a po­li­cij­ski ro­ni­oci iz­ro­ni­li su nje­gov mo­bi­tel iz mo­ra i vra­ti­li mu ga. Bez ob­zi­ra na to, pr­vi po­li­ca­jac iz­ja­vio je da mu ni­je ba­cio mo­bi­tel u mo­re, dru­gi da ga ni­je uda­rio, a for­mu­la­ci­ju o mo­že­bit­noj ne­tak­tič­nos­ti nit­ko iz po­li­ci­je ni­je re­de­fi­ni­rao. Is­to­dob­no dok su dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca po­ka­zi­va­la ko­li­ko dr­že do no­vi­nar­ske pro­fe­si­je, u ci­je­lu je pri­ču bio uklju­čen i tre­ći no­vi­nar, ko­le­ga iz Slo­bod­ne Dal­ma­ci­je. Na­ime, je­di­no s njim pris­tao je raz­go­va­ra­ti čo­vjek pred sa­mo­uboj­stvom, koji se na očaj­nič­ki čin od­lu­čio iz­be­zum­ljen sus­ta­vom u ko­jem ni na­kon de­vet go­di­na ni­je kaž­njen si­lo­va­telj nje­go­ve ma­lo­dob­ne kće­ri. Po­li­caj­ci su otiš­li po ko­le­gu no­vi­na­ra, do­ve­li ga i upra­vo je nje­mu upu­tio po­s­ljed­nje ri­je­či: “Pri­ja­te­lju, hva­la ti na sve­mu, sad ću se raz­ni­je­ti u autu” i to je uči­nio. No­vi­na­ri i po­li­ci­ja u de­li­kat­nim si­tu­aci­ja­ma na is­tom su za­dat­ku. Ni­je naj­ve­ći pro­blem u ner­voz­nim po­li­caj­ci­ma koji se ne mo­gu hlad­ne gla­ve no­si­ti sa stres­nom si­tu­aci­jom, pro­blem je ka­da nji­ho­vi še­fo­vi raz­bi­je­nu us­ni­cu i mo­bi­tel u mo­ru na­zo­vu – ne­tak­tič­noš­ću. Ipak, ra­du­je to što je glav­ni rav­na­telj po­li­ci­je os­no­vao struč­ni tim i pos­lao čo­vje­ka u Split koji je obe­ćao da će “du­bin­ski i ko­rek­t­no” is­pi­ta­ti slu­čaj. I tre­ba­ju. Ne sa­mo zbog no­vi­na­ra, ne­go i zbog ve­li­ke ve­ći­ne po­li­ca­ja­ca koji pro­fe­si­onal­no, po­šte­no, čas­no pa, ako ho­će­te, i tak­tič­no ra­de svoj opas­ni po­sao, a sa­da su ih dvo­ji­ca agre­si­va­ca osra­mo­ti­la.

Ni­je pro­blem u ner­voz­nim po­li­caj­ci­ma koji se ne mo­gu hlad­ne gla­ve no­si­ti sa stre­som, pro­blem je ka­da nji­ho­vi še­fo­vi raz­bi­je­nu us­ni­cu na­zo­vu – ne­tak­tič­noš­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.