Pje­sme Ru­pi Ka­ur glas su ge­ne­ra­ci­je

Zbir­ka pje­sa­ma “Mli­je­ko i med”, u iz­da­nju Sti­lu­sa, iz­la­zi 25. lis­to­pa­da, a tre­ba je pro­či­ta­ti sva­ka že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Bo­ja­na Ra­do­vić

Pjes­ni­ki­nja ko­ja se na pr­va mjes­ta naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga svi­je­ta pro­bi­la zbir­kom pje­sa­ma sa­da je pre­ve­de­na i na hr­vat­ski je­zik bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Ona ima tek 25 go­di­na i auto­ri­ca je svjet­skog li­te­rar­nog fe­no­me­na. No ne­ka vas ne za­va­ra­ju ta dva ključ­na bi­ograf­ska po­dat­ka jer, ma ko­li­ko se pra­ši­ne di­že oko nje­zi­na dje­la, ona je mi­lja­ma da­le­ko od re­cent­nih knji­ških fe­no­me­na ti­pa “50 ni­jan­si”. Što­vi­še, nje­zin us­pjeh je to ve­ći jer da­nas, ka­da smo de­be­lo za­ga­zi­li u teh­no­lo­ški br­zo i emo­ci­ja­ma sku­če­no 21. sto­lje­će, vi­še nit­ko ni ne pam­ti ka­da je na če­lo top-ljes­tvi­ca naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga za­sje­la zbir­ka pje­sa­ma.

Ilus­tra­to­ri­ca svo­jih ra­do­va

Ru­pi Ka­ur je Ka­na­đan­ka in­dij­skog po­dri­je­tla, ro­đe­na 1992. u Pu­nja­bu. Svo­ju pr­vu zbir­ku po­ezi­je “Mli­je­ko i med” obja­vi­la je u vlas­ti­tom iz­da­nju, na­kon što je pje­sme objav­lji­va­la na druš­tve­nim mre­ža­ma i ta­ko stek­la broj­ne pok­lo­ni­ke i obo­ža­va­te­lje. Re­ak­ci­ja iz­da­va­ča bi­la je br­za, a sve os­ta­lo je po­vi­jest: sa­mo u SAD-u ta je zbir­ka (do sa­da) pro­da­na u 1,2 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka, a nje­zi­ni iz­da­va­či ka­žu da je u svi­je­tu već pro­da­no dva mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka. Na­rav­no, to je broj koji će tek “eks­plo­di­ra­ti” jer zbir­ka se tre­nu­tač­no pre­vo­di na broj­ne svjet­ske je­zi­ke. Na hr­vat­ski ga je pre­ve­la Ira Mar­ti­no­vić, uz stil­sku lek­tu­ru Mir­ja­ne Pa­ić-Ju­ri­nić, a u iz­da­nju Sti­lu­sa zbir­ka “Mli­je­ko i med” pred hr­vat­ske či­ta­te­lje iz­la­zi 25. lis­to­pa­da. Ri­ječ je o ne­vje­ro­jat­no dojm­lji­voj žen­skoj pri­či; pje­sme su to ko­je uda­ra­ju rav­no u du­šu, osva­ja­ju svo­jom jed­nos­tav­noš­ću, si­tu­aci­ja­ma ko­je dos­lov­nim is­kus­tvom vlas­ti­te ko­že pre­poz­na­je sva­ka že­na, a ko­je ova pjes­ni­ki­nja ocr­ta dos­lov­no u sve­ga če­ti­ri ret­ka. Ru­pi Ka­ur je i ilus­tra­to­ri­ca svo­jih ra­do­va i knji­ga i k na­ma do­la­zi u ori­gi­nal­nom obli­ku, uz dojm­lji­ve cr­te­že koji pra­te glas auto­ri­ce. Zbir­ka je po­di­je­lje­na na če­ti­ri po­glav­lja: bol, ljubav, slom i li­jek, i sa­ma Ru­pi pi­še ih upra­vo ta­ko – bez ve­li­kih slo­va, čes­to bez za­re­za, toč­ke... bi­lo kak­ve in­ter­punk­ci­je. Ne­vje­ro­ja­tan us­pjeh ove zbir­ke, pje­sme u ko­ji­ma su se pre­poz­na­le že­ne di­ljem svi­je­ta i Ru­pi Ka­ur ko­ja je u US To­dayu već pro­gla­še­na gla­som svo­je ge­ne­ra­ci­je pra­ti­la su i su­prot­na miš­lje­nja. Ne­ki su kri­ti­ča­ri ta­ko tvr­di­li da to uop­će ni­je po­ezi­ja. Bi­li su to oni usko­grud­ni či­ta­či koji in­zis­ti­ra­ju na stro­goj for­mi, a za­bo­rav­lja­ju da je bit po­ezi­je u emo­ci­ji. Ni­su u pra­vu, jer pred na­ma je dje­lo ve­li­ke pjes­ni­ki­nje, de­fi­ni­tiv­no pjes­ni­ki­nje no­vog ko­va, one ro­đe­ne za 21. sto­lje­će, one ko­ja i da­nas vri­jed­no sa svo­jim sljed­be­ni­ci­ma ko­mu­ni­ci­ra pu­tem druš­tve­nih mre­ža i ko­ja se ne bo­ji bi­ti kraj­nje jed­nos­tav­na i ta­ko pri­jem­či­va mno­gi­ma. O kak­voj je po­ezi­ji i sti­lu ri­ječ, jas­no se vi­di iz ne­ko­li­ko pje­sa­ma ko­je, lju­baz­noš­ću iz­da­va­ča, objav­lju­je­mo uz ovaj tekst. Ka­da pro­či­ta­te ci­je­lu zbir­ku, a ima­li smo pri­li­ke to na­pra­vi­ti pr­vi, pos­ta­je jas­no da su upra­vo jed­nos­tav­nost, di­rek­t­nost i sli­ko­vi­tost naj­ve­ća od­li­ka sti­la Ru­pi Ka­ur.

Naj­bli­že ha­iku sti­lu

Mo­žda ne bi bi­lo naj­toč­ni­je, ali sva­ka­ko je naj­sli­ko­vi­ti­je i mno­gim lju­bi­te­lji­ma po­ezi­je naj­jed­nos­tav­ni­je nje­zin stil us­po­re­di­ti sa sti­lom ha­iku pjes­ni­ka; ne po for­mi, ne­go po emo­ci­ja­ma ko­je nje­zi­ne pje­sme bu­de. Ru­pi Ka­ur pi­še ta­ko da dos­lov­no uti­sku­je sli­ke u gla­ve či­ta­te­lja. Ni­su to uvi­jek sret­ne sli­ke, jer osim lju­ba­vi ona pi­še o gu­bit­ku, ali i o si­lo­va­nju, od­las­ci­ma, ro­di­te­lji­ma al­ko­ho­li­ča­ri­ma... Ona pi­še ta­ko da stva­ra pje­sme ko­je tre­ba pro­či­ta­ti sva­ka že­na. I po­ne­ki pa­me­tan mu­ška­rac.

Sti­ho­ve ove pjes­ni­ki­nje mno­ge su že­ne is­ku­si­le na vlas­ti­toj ko­ži, go­vo­re o lju­ba­vi, ali i o si­lo­va­nju

AR­HI­VA STILUS

Ras­pon te­ma Na­si­lje, zlos­tav­lja­nje, bol, gu­bi­tak, ali i ljubav, pr­vi po­lju­bac, od­las­ci, ka­ko vo­lje­ti pra­vog mu­škar­ca, ka­ko od­ba­ci­ti onog koji to ni­je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.