Voj­ska Ne­sbøo­vih fa­no­va jam­či gle­da­nost i Al­fred­so­no­vu fil­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Mic­ha­el Fa­s­sben­der za­ču­đu­ju­će je do­bar Har­ry Ho­le, od­lič­no no­si nje­gov bi­jes i do­ča­ra­va pro­fil knji­žev­nog an­ti­he­ro­ja Ma­ja Car Ne­za­hval­no je na­kon od­lič­ne knji­ge oče­ki­va­ti jed­na­ko od­li­čan film. Adap­ta­ci­je po­put “Gos­po­da­ra pr­ste­no­va” da­ju na­du da je i to mo­gu­će, no u slu­ča­ju ekra­ni­za­ci­je “Snje­go­vi­ća”, u mi­li­jun­skoj nak­la­di pro­da­nog kri­mi­ća Joa Ne­sbøa, to se ni­je do­go­di­lo. Či­ta­ju­ći knji­gu ko­ja da­ti­ra iz 2007. ma­lot­ko ni­je po­mis­lio da pred so­bom ima sa­vr­šen ma­te­ri­jal za film. No sa­da, ka­da je za­igrao u ki­ni­ma, či­ni se da Uni­ver­sal ipak ne­ma u ru­ka­vu re­mek-dje­lo go­di­ne ili ba­rem do­volj­no ja­kog ko­nja za utr­ku s Da­vi­dom Fin­c­he­rom i nje­go­vim “Mu­škar­ci­ma koji mr­ze že­ne” iz 2011. koji spa­da u red ame­ri­ka­ni­zi­ra­nih skan­di­nav­skih tri­le­ra.

Po­jed­nos­ta­vi­li pri­ču

Re­da­telj To­mas Al­fred­son, do­ka­za­no do­bar u pret­hod­ni­ci­ma “Deč­ko, da­ma, kralj, špi­jun” i “Ne­ka uđe onaj pra­vi”, na­pra­vio je gled­ljiv kri­mić koji ima mrač­nog šar­ma i svoj puls. Imat će i svo­ju pu­bli­ku. Gle­da­nost mu jam­či voj­ska Ne­sbøo­vih obo­ža­va­te­lja. Rad­nja uglav­nom pra­ti knji­gu. De­tek­tiv Har­ry Ho­le na tra­gu je se­rij­skog ubo­ji­ce, psi­ho­pa­ta ko­jeg go­ne op­te­re­će­nost re­la­ci­jom otac – sin i bo­les­ni na­gon da smr­ću kaz­ni maj­ku pre­ljub­ni­cu. Uboj­stva zlo­kob­no naj­av­lju­je snje­go­vi­ćem u bli­zi­ni slje­de­će žr­tve. Is­to­dob­no, Har­ry se bo­ri s osob­nim de­mo­ni­ma, al­ko­ho­liz­mom, ne­do­re­če­nim lju­bav­nim od­no­som i no­vom ko­le­gi­com ko­ja u is­tra­gu uno­si ele­ment osob­nog že­le­ći osve­ti­ti ubi­je­nog oca. Sce­na­ris­ti Pe­ter Stra­ug­han i Ho­sse­in Ami­ni ipak su po­jed­nos­ta­vi­li pri­ču pa ne­dos­ta­je kom­plek­s­ni­jeg objaš­nje­nja od­no­sa me­đu li­ko­vi­ma, po­ten­ci­jal­no za­nim­lji­vih ak­ci­ja po­put one na ski­ja­škoj ska­ka­oni­ci Hol­men­kol­len ko­ja je ras­ple­la knji­gu ili za­nim­lji­vog klju­ča da ubo­ji­ca bo­lu­je od skle­ro­der­me što ima ve­ze i s uboj­stvi­ma. Je­zi­vih sce­na ima, no ni iz­bli­za vjer­no do­ča­ra­nih na na­čin na koji su uboj­stva opi­sa­na u knji­zi. Ne­sbø ih do­vo­di na ra­zi­nu per­for­man­sa koji le­di krv u ži­la­ma. U fil­mu su, uz ne­ko­li­ko blje­sko­va, li­še­ni šok-mo­men­ta. U pri­log fil­mu ide is­po­li­ra­na pro­duk­ci­ja i umješ­nost Ma­ri­je Djur­ko­vic i Di­ona Be­ebea koji su Os­lo pre­tvo­ri­li u Got­ham City okru­žen ve­li­čans­tve­nom bje­li­nom sni­je­ga i za­mrz­nu­tih je­ze­ra. Mic­ha­el Fa­s­sben­der za­ču­đu­ju­će je do­bar Har­ry Ho­le, od­lič­no no­si nje­gov bi­jes i do­ča­ra­va pro­fil an­ti­he­ro­ja koji od­stu­pa od svih pra­vi­la. Os­ta­tak glu­mač­kog pos­ta­va zvu­či oz­bilj­no, no ne­dos­ta­je im ke­mi­je, pa ta­ko Char­lot­te Ga­in­sbo­urg ko­ja glu­mi Har­ryje­vu biv­šu dje­voj­ku Ra­kel kao da je slu­čaj­no upa­la u film, a Val Kil­mer po­jav­lju­je se u bi­zar­nim blje­sko­vi­ma proš­los­ti sve­den na ka­ri­ka­tu­ru li­ka Ger­ta Raf­toa.

Do­la­zak bez oče­ki­va­nja

Su­de­ći po ša­pu­ta­nji­ma u mra­ku ki­no-dvo­ra­ne, i ne­upu­će­ni su br­zo na­nju­ši­li ubo­ji­cu, ali to im ni­je sme­ta­lo da film pro­gu­ta­ju do kra­ja. Dak­le, film de­fi­ni­tiv­no va­lja po­gle­da­ti jer, pi­tav­ši za miš­lje­nje o nje­mu oso­bu ko­ja ni­je či­ta­la knji­gu pa je doš­la bez oče­ki­va­nja, od­go­vor je bio: “Do­bar je”.

I oni ne­upu­će­ni u rad­nju br­zo su shva­ti­li tko je ubo­ji­ca, ali to im ni­je pok­va­ri­lo gle­da­nje fil­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.