Pa gdje je ta lo­va i sta­ri luk­suz?

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas

No­va Di­nas­ti­ja nas­to­ji bi­ti druš­tve­no ko­rek­t­na, no pro­ma­šu­je u pri­ka­zu svi­je­ta naj­bo­ga­ti­jih če­mu ne pri­do­no­si bez­duš­na glu­mač­ka pos­ta­va zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net Od “ka­mo ćeš, sad će Di­nas­ti­ja” do “okre­ni ra­di­je na Dnev­nik”, ta­ko se ot­pri­li­ke mo­že sa­že­ti po­vi­jest naj­po­pu­lar­ni­je svjet­ske sa­pu­ni­ce u po­vi­jes­ti. Jer, re­in­kar­ni­ra­na Di­nas­ti­ja ne­ma go­to­vo ni­šta za­jed­nič­ko sa svo­jim ori­gi­na­lom. Od­škri­nu­ti vra­ta u ži­vot onih naj­bo­ga­ti­jih, po­ka­za­ti sav luk­suz u ko­jem ži­ve, do­ko­li­cu iz ko­je la­ko pro­iz­la­ze ko­je­kak­ve, po­ne­kad i fa­tal­ne splet­ke bio je re­cept koji je mi­li­ju­ne dr­žao pred ekra­ni­ma. Dru­ga je ve­li­ka vri­jed­nost ori­gi­na­la bio nje­gov cas­ting, glum­ci koji su se sjaj­no uk­la­pa­li u ek­s­tra­va­gant­ni am­bi­jent, ima­li adek­va­tan šarm za sva­ku od ulo­ga, sve se do­ima­lo kao ka­kav re­ality, a ne igra­na se­ri­ja. Su­de­ći prema pr­voj epi­zo­di, za no­vu će Di­nas­ti­ju bi­ti us­pjeh ako se za­dr­ži na ekra­ni­ma du­lje od jed­ne se­zo­ne. Od luk­su­za ni­ti ‘L’, ne­ma spek­ta­ku­lar­nih ek­s­te­ri­je­ra kao iz ori­gi­na­la, in­te­ri­je­ri su po­ka­za­ni bo­ja­ž­lji­vo, kao da su unajm­lje­ni po sa­tu, voz­ni park je ta­kav ka­kav ima i vlas­nik ma­lo pro­met­ni­jeg le­sko­vač­kog ro­šti­lja. Pre­ten­ci­ozan uvod s Fal­lo­ni­nim mo­no­lo­gom o to­me ka­ko je vr­lo vje­ro­jat­no da se ve­ći­na to­ga što ko­ris­ti­te na­pa­ja ener­gi­jom ko­ja do­la­zi od Car­rin­g­to­no­vih ne pok­la­pa se s vi­zu­rom. Je­di­no s pi­ta­njem – pa gdje je ta lo­va!? Glum­ci bez šar­ma, bez ka­riz­me kak­vu je ima­la ori­gi­nal­na pos­ta­va. Bla­kea tu­ma­či po­put Boy Ge­or­gea mu­žev­ni Grant Show či­ji je naj­ve­ći

Su­de­ći prema pr­voj epi­zo­di, us­pjeh će im bi­ti ako se uop­će za­dr­že na ekra­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.