Te­ško mi je glu­mi­ti fa­tal­nu že­nu, tip sam koji se osva­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (isg)

Pro­gla­še­na če­t­vr­tom naj­ljep­šom že­nom svi­je­ta prije 23 go­di­ne, da­nas 42-go­diš­nja Spli­ćan­ka Fa­ni Ča­pa­li­ja i da­lje gla­si za jed­nu od naj­ljep­ših Hr­va­ti­ca. Ia­ko se ne po­jav­lju­je čes­to na jav­nim do­ga­đa­nji­ma ni­ti vo­li bi­ti me­dij­ski eks­po­ni­ra­na, Fa­ni je pris­ta­la na po­nov­nu su­rad­nju s kla­pom Ri­špet, a sni­ma­nje spo­ta tek je u pro­ce­su. Na­ime, prije tri go­di­ne ta­ko­đer je bi­la zvi­jez­da spo­ta kla­pe Ri­špet za pje­smu “Ne mo­re vri­me”. – Ovo je mo­ja dru­ga su­rad­nja s kla­pom Ri­špet. Ina­če sam lju­bi­te­lji­ca klap­ske pje­sme, a Ri­špet po­seb­no vo­lim. Već smo se na pr­vom sni­ma­nju spri­ja­te­lji­li ta­ko da je ovo sni­ma­nje bi­lo opu­šte­no i za­bav­no – rek­la je Fa­ni ko­ja u spo­tu kla­pe pre­dvo­đe­ne pje­va­čem Ivom Amu­li­ćem tu­ma­či fa­tal­nu že­nu ko­ju je te­ško osvo­ji­ti. – U spo­tu smo se po­igra­li mu­ško-žen­skim od­no­som, a za sva­ku že­nu tre­ba se ite­ka­ko po­tru­di­ti. Na­šu smo biv­šu mi­si­cu upi­ta­li i sna­la­zi li se bo­lje u ulo­ga­ma fa­tal­nih za­vod­ni­ca ili dje­vo­ja­ka iz su­sjed­stva? – Po­ma­lo mi je iz­a­zov glu­mi­ti fa­tal­nu že­nu jer ja sam vi­še tip že­ne ko­ja vo­li da je se osva­ja – priz­na­la je Fa­ni te nas­ta­vi­la sni­ma­nje spo­ta koji će usko­ro ugle­da­ti svje­tlo da­na, a ne sum­nja­mo da će i ovaj put za­blis­ta­ti.

Fa­ni se ovih da­na ri­jet­ko vi­đa u jav­nos­ti, ali je pris­ta­la na po­nov­nu su­rad­nju s kla­pom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.