Pos­to­je pe­ri­odi kad ne že­lim ni­šta sa su­pru­gom

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ić)

do­met bi­la ulo­ga u bloc­k­bus­te­ru po­put Mel­ro­se Pla­cea. Ali on i Fal­lon ko­ju tu­ma­či Eli­za­beth Gil­li­es još su pod­noš­lji­vi u od­no­su na Ja­me­sa MacKaya koji tu­ma­či Ste­ve­na, Bla­ke­ovu za­ruč­ni­cu Cris­tal (!?) Flo­res ili Sam­my Joe ko­ja je sa­da mu­ška­rac sa sklo­nos­ti­ma prema, je li, mu­škar­ci­ma. O pri­či ne tre­ba tro­ši­ti ri­je­či, jer kao da je i ne­ma, pa se umjes­to luk­su­za rad­nju nas­to­ji po­kri­ti pro­vo­ka­ci­jom. Ko­ja je ba­nal­na, pri­pros­ta. Oral­ni seks Fal­lon i nje­zi­na vo­za­ča, pa on­da Ste­ven koji za­vr­ši u kre­ve­tu sa Sam­my Joe iz­a­zi­va­ju do­jam kao da se ra­di o po­ku­ša­ju da se bu­de u skla­du s vre­me­nom, pa i druš­tve­no ko­rek­tan. Jer i Sam­my Joe je La­ti­no­ame­ri­ka­nac, a vo­zač je Mic­ha­el tam­no­put. Is­to kao što će to bi­ti i Jeff Col­by ka­da se po­ja­vi. Bo­lje gle­da­ti The Royals s Eli­sa­beth Hur­ley. Ili čak Po­nos Rat­ka­je­vih, i ta­mo je vi­še džu­sa i luk­su­za.

Pje­va­či­ca Pink bez dla­ke na je­zi­ku za Gu­ar­di­an je pro­go­vo­ri­la o bra­ku s Ca­reyjem Har­tom. “Ca­rey je do­bar čo­vjek i otac, mo­ja os­lo­nac i vo­lim ga. Ali, pos­to­je tre­nu­ci ka­da ne že­lim ima­ti ni­šta s njim, kao pe­ri­odi bez sek­sa od go­di­nu da­na. To je brak”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.