Si­ga­li pro­du­ljio ugo­vor, tre­ner pla­vih naj­a­vio Ade­mi­jev nas­tup

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (vl)

vi­še ni­je klub koji se bo­ri za op­s­ta­nak. – Na­kon go­di­na ve­li­ke pat­nje, Osijek je pos­tao oz­bi­ljan klub. Po­naj­vi­še je to­me pri­do­nio ula­zak ka­pi­ta­la, bez nov­ca se ne mo­že. No čel­ni­ci klu­ba ima­ju i do­bru vi­zi­ju, do­vo­de do­bre igra­če, a i da­li su ve­li­ku po­dr­šku tre­ne­ru Zo­ra­nu Ze­ki­ću, što im je on vra­tio re­zul­ta­ti­ma u pr­vens­tvu i Eu­ro­pi. Ja­ko je ta­len­ti­ran tre­ner, iza se­be već ima do­bre re­zul­ta­te – ka­že Igor o Ze­ki­ću, dok o pre­zi­me­nja­ku na klu­pi Di­na­ma Ma­ri­ju Cvi­ta­no­vi­ću ka­že: – Pre­uzeo je mom­čad ne­ko­li­ko da­na prije pr­vens­tva, ni­je mu bi­lo la­ko. U Eu­ro­pi su is­pa­li, no u pr­vens­tvu je Di­na­mo uvjer­ljiv, igra sve bo­lje. I po sa­daš­njoj si­tu­aci­ji fa­vo­rit je za nas­lov – ka­že Cvi­ta­no­vić. Mo­že li se Osijek uklju­či­ti u bor­bu za nas­lov, kao što su naj­a­vi­li čel­ni­ci klu­ba iz Grad­skog vr­ta? – Ove go­di­ne te­ško jer je već dos­ta za­os­tao, no idu­će si­gur­no mo­že. Ovih je da­na Cvi­ta­no­vić po­zor­no pra­tio i ras­plet oko re­pre­zen­ta­ci­je, utak­mi­ce u Ki­je­vu, smje­nu Ča­či­ća i ime­no­va­nje Da­li­ća. – Ni­je me se ni­šta spek­ta­ku­lar­no doj­mi­la ta utak­mi­ca u Ki­je­vu, no glav­no da smo os­tva­ri­li cilj. Šte­ta što već ni­smo na SP-u, ima­li smo ja­ko do­bru šan­su. Ali do­go­di­lo se ne­ko­li­ko pe­ho­va, su­dač­kih po­gre­ša­ka, lo­ših vo­đe­nja i za­ma­lo smo sve pro­koc­ka­li – ka­že Cvi­ta­no­vić, ko­je­mu se svi­dje­lo ono što je u krat­kom ro­ku od re­pre­zen­ta­ti­va­ca na­pra­vio Zlat­ko Da­lić. – Bi­la je to do­bra šok-te­ra­pi­ja, a Da­lić je po­ka­zao da zna po­dig­nu­ti mom­čad. Bi­lo bi za­is­ta ne­pra­ved­no da mu sa­da ne da­ju ugo­vor. Zas­lu­žio je po­ves­ti nas u do­dat­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, a po­tom i na Svjet­skom pr­vens­tvu, na­dam se. A gdje bi Hr­vat­ska tre­ba­la igra­ti tu utak­mi­cu do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja? – Gle­da­mo li at­mo­sfe­ru i ko­li­či­nu lju­ba­vi prema re­pre­zen­ta­ci­ji, on­da je moj Osijek ap­so­lut­ni fa­vo­rit. Nit­ko ne pri­re­di do­bro­doš­li­cu re­pre­zen­ta­ci­ji kao Sla­von­ci. No pred­nost Mak­si­mi­ra je ve­ći ka­pa­ci­tet i bo­lji trav­njak – za­klju­čio je Cvi­ta­no­vić. Že­lim da igra­či po­ka­žu že­lju, en­tu­zi­ja­zam i kva­li­te­tu te da nas­ta­vi­mo po­zi­ti­van niz, ka­že tre­ner pla­vih Ma­rio Cvi­ta­no­vić Tre­ner Di­na­ma Ma­rio Cvi­ta­no­vić ve­se­li se što je re­pre­zen­ta­tiv­na stan­ka go­to­va i što nje­go­va mom­čad da­nas igra s Osi­je­kom (Mak­si­mir, 19 sa­ti). – Pred ni­zom smo der­bi­ja, če­mu se ve­se­le i igra­či i na­vi­ja­či. Že­li­mo po­ka­za­ti i vi­dje­ti gdje smo za­pra­vo u od­no­su na sve dru­ge mom­ča­di. U če­t­vr­tak smo odr­ža­li prak­tič­ki je­di­ni za­jed­nič­ki tre­ning na­kon po­vrat­ka re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Bo­gat­stvo je što ima­mo to­li­ko re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Na­dam se da će at­mo­sfe­ra na utak­mi­ci s Osi­je­kom bi­ti do­bra, vi­dim da je po­pri­lič­no za­ni­ma­nje za utak­mi­cu. Že­lim da igra­či po­ka­žu že­lju, en­tu­zi­ja­zam i kva­li­te­tu te da nas­ta­vi­mo po­zi­ti­van niz – ka­že tre­ner pla­vih.

Klu­bu iz svog rod­nog gra­da Cvi­ta je u ka­ri­je­ri za­bio čak 16 pu­ta, 14 u HNL-u, dva­put u ku­pu Ni­sam u ka­ri­je­ri imao mi­los­ti ni prema ko­me, pa ta­ko ni prema svom Osi­je­ku... Si­ga­li: Di­na­mo će bi­ti pr­vak, a on­da opet igra­ti Li­gu pr­va­ka, jer nam je ta­mo mjes­to

Ari­jan Ade­mi na­po­kon ima pra­vo nas­tu­pa, ho­će li u utak­mi­ci s Osi­je­kom do­bi­ti pri­li­ku? – Iz­u­zet­no se po­no­sim Ari­ja­nom, Bog sve vi­di i sve vra­ti. Ta­ko mu je li­je­po vra­tio na utak­mi­ci ma­ke­don­ske re­pre­zen­ta­ci­je, za ko­ju je pos­ti­gao po­go­dak. Bo­gat­stvo je klu­ba što nam se vra­ća, na sva­kom tre­nin­gu po­ka­zu­je ko­li­ko zna­či mom­ča­di, ne sa­mo zbog pri­sut­nos­ti ne­go i kva­li­te­te. Po­ka­zu­je po­zi­ti­van stav, što je pri­je­ko po­treb­no za naš po­sao. Si­gur­no i on je­dva če­ka da is­tr­či i do­bi­je pri­li­ku – re­kao je Di­na­mov tre­ner. Od­go­vo­rio je i na pi­ta­nje tko je pr­vi ka­pe­tan mom­ča­di? – Svi su oni ka­pe­ta­ni, i An­to­lić i Ade­mi, i Si­ga­li i So­uda­ni. Sva če­tvo­ri­ca ima­ju po­djed­na­ki sta­tus ia­ko sa­mo je­dan mo­že is­tr­ča­ti s tra­kom na ru­ci. Le­onar­do Si­ga­li pot­pi­sao je ju­čer no­vi tro­go­diš­nji ugo­vor, do 2020. go­di­ne. Ar­gen­tin­ski sto­per je za Di­na­mo pot­pi­sao u lje­to 2014. te je već pr­ve se­zo­ne pos­tao je­dan od ključ­nih igra­ča obra­ne, nas­tu­pio je 40-ak pu­ta i po­ka­zao se kao kva­li­tet­no po­ja­ča­nje. Odi­grao je 119 na­tje­ca­telj­skih utak­mi­ca i s pla­vi­ma do­sad osvo­jio pet tro­fe­ja (tri pu­ta PHNL i dva pu­ta Hr­vat­ski kup). - Ja­ko sam sre­tan, Di­na­mo mi je dao šan­su da os­ta­nem ov­dje još tri go­di­ne. To sam htio i kad sam do­šao. Baš mi je dra­go da mi je Di­na­mo dao šan­su da igram u Eu­ro­pi, da mo­gu igra­ti u Li­gi pr­va­ka, na naj­vi­šoj no­go­met­noj ra­zi­ni – ka­zao je Si­ga­li te do­dao: – Obe­ća­vam da ću s Di­na­mom opet igra­ti u Li­gi pr­va­ka. Mi ra­di­mo za to sva­ki dan i za­to pr­vo že­li­mo osvo­ji­ti nas­lov pr­va­ka Hr­vat­ske. Ide­mo korak po korak, žao mi je da ove se­zo­ne ni­smo u Li­gi pr­va­ka, Di­na­mo u njoj mo­ra bi­ti!

Če­ti­ri igra­ča doš­la su kod tre­ne­ra sa že­ljom da raz­go­va­ra­ju o tak­ti­ci igre

Di­na­mo ne­ma špi­cu ko­ja pu­no za­bi­ja, ali ne tre­ba pre­vi­še kri­ti­zi­ra­ti Ho­dži­ća i Hen­riqu­eza jer Di­na­mo po­bje­đu­je i pr­vi je u HNL-u, sma­tra Cvi­ta

Mo­glu li tre­ner Ze­kić i nje­go­vi no­go­me­ta­ši opet sla­vi­ti u Mak­si­mi­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.