Od ra­ski­da ni­sam sa Ša­ra­po­vom u kon­tak­tu

Zna­te kak­vi smo mi iz biv­še Ju­ge. Ne­ma pri­ja­telj­stva na­kon pre­ki­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Vi­kend pred na­ma pre­pun je ve­li­kih der­bi­ja. Ju­čer je sve kre­nu­lo s okr­ša­jem dva biv­ša pr­va­ka Fran­cu­ske, Lyo­na i Mo­na­ca, a da­nas od 13.30 igra se naj­ve­ći en­gle­ski der­bi, jer Li­ver­po­ol do­če­ku­je Man­c­hes­ter Uni­ted. U špa­njol­skoj Pri­me­ri će pak Atle­ti­co Madrid do­če­ka­ti Bar­ce­lo­nu, dok će Re­al u gos­te u pred­gra­đe Ma­dri­da, kod Ge­ta­fea. I u Ita­li­ji će bi­ti pak­le­no. Pr­vak Ju­ven­tus u su­bo­tu do­če­ku­je La­zio, a u ne­dje­lju se igra ve­li­ki grad­ski der­bi iz­me­đu In­te­ra i Mi­la­na.

Mo­ra­te pro­gle­da­ti Zub­cu kroz pr­ste jer ja­ko je te­ško iz­bo­ri­ti se za sta­tus u La­ker­si­ma

Pi­sa­lo se da je 10 od­vjet­ni­ka pri­pre­ma­lo Ma­ri­ji Ša­ra­po­voj pred­brač­ni ugo­vor na koji Sa­ša na kon­cu ni­je ni pris­tao pa su za­ru­ke raz­vrg­nu­te dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Sa­ša Vu­ja­čić (33, 201 cm) vr­stan je slo­ven­ski ko­šar­kaš koji ni­kad ni­je za­igrao za se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju na­ših sje­ver­nih su­sje­da. A ri­ječ je o igra­ču koji iza se­be ima de­vet NBA se­zo­na te dva nas­lo­va NBA pr­va­ka s La­ker­si­ma. – Ne bih znao što je to­me raz­log. Na­kon što smo 2002. kao ju­ni­ori iz­gu­bi­li od hr­vat­skih vrš­nja­ka u fi­na­lu Eu­rop­skog pr­vens­tva, slje­de­će lje­to tre­bao sam ući u se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju, no dan prije od­la­ska na EP ja sam ot­pao.

“Ro­đen sam da mi bu­de li­po”

– Po­ku­šao sam još jed­nom, bi­lo je to pred Eu­ro­ba­sket 2009., no vra­ta su mi opet bi­la za­tvo­re­na, a iz­bor­nik je baš ta­da bio sa­daš­nji Ce­de­vi­tin tre­ner Zdovc ko­jem oči­to ni­sam bio po gu­štu. Je li bi­lo i lje­ta ka­da je on Slo­ve­ni­ji pret­pos­ta­vio in­di­vi­du­al­ni rad? – Me­ni je je­di­no bi­lo bit­no da na­kon pr­ve se­zo­ne u La­ker­si­ma, u ko­joj sam igrao ja­ko ma­lo, ra­dim na ti­je­lu jer to je bi­lo važ­no ra­di sta­tu­sa u mom­ča­di. No, ka­da sam na­kon to­ga po­ku­šao za­igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju, to ni­je bi­lo mo­gu­će. Ne kri­vim ja igra­če koji pro­pus­te jed­no ili dva lje­ta u re­pre­zen­ta­ci­ji da bi ra­di­li na se­bi jer svi­ma nji­ma mo­že se do­go­di­ti što i mom ko­le­gi Pri­mo­žu Bre­ze­cu. Prem­da ga je če­kao ve­li­ki pe­to­go­diš­nji ugo­vor, on je to lje­to igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju, no vra­tio se u svoj NBA klub odveć is­crp­ljen da bi ti­je­kom pri­pre­ma taj ugo­vor oprav­dao i sve je pro­pa­lo. Bez ob­zi­ra na to što je sa­da dos­tu­pan, jer ne igra u NBA klu­bu ni euro­li­ga­šu, Vu­ja­čić ne na­mje­ra­va igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju. – Me­ni je na­ci­onal­ni sa­vez davno za­tvo­rio vra­ta i ne vje­ru­jem da će ih ika­da otvo­ri­ti, bez ob­zi­ra na to što se ja igrač­ki do­bro osje­ćam. To je za me­ne za­tvo­re­na knji­ga. Re­pre­zen­ta­tiv­no lje­to pro­pus­tio je i mla­đah­ni La­kers Ivi­ca Zu­bac, 20-go­diš­nji cen­tar mom­ča­di za ko­ju je Vu­ja­čić igrao šest se­zo­na. Ko­li­ko se te­ško na­met­nu­ti u tak­vom slav­nom klu­bu? – Ja­ko je to te­ško, no Zu­bac je do­bar deč­ko i do­bar igrač koji je u sa­vr­še­nom tre­nut­ku do­šao u La­ker­se jer su u iz­grad­nji i on bi ta­mo mo­gao os­ta­ti du­go, du­go. Ka­ko ja ži­vim u Los An­ge­le­su, ču­jem od lju­di da je ja­ko vri­je­dan i on će bi­ti stup hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Ia­ko ni­je igrao ovo lje­to, tre­ba mu po­gle­da­ti kroz pr­ste i shva­ti­ti da ni­je la­ko op­s­ta­ti ta­mo gdje je to naj­te­že. On se naj­pri­je mo­ra us­ta­li­ti pod NBA ne­bom i on­da mo­že da­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju to što ona tre­ba do­bi­ti od nje­ga. S ob­zi­rom na to da je igrao za naj­ve­će klu­bo­ve u dva naj­ve­ća ame­rič­ka gra­da, Vu­ja­čić je pos­tao ne­ka vr­sta “ce­le­brityja”, što je u Los An­ge­le­su bi­lo na­gla­še­no jer je ho­dao s li­je­pom ru­skom te­ni­sa­či­com Ma­ri­jom Ša­ra­po­vom. – Ka­ko bi re­kao Ton­či Hu­ljić, la­ga­ni­ni, sa­mo la­ga­ni­ni, ja sam ro­đen da mi bu­de li­po. Ja ni­kad ni­sam bio u tom ce­le­brity ras­po­lo­že­nju jer me­ni je ko­šar­ka uvi­jek bi­la naj­važ­ni­ja stvar na svi­je­tu. No, ka­da igraš za La­ker­se i Knic­k­se, i na to tre­baš bi­ti spre­man jer to ide s tim, ali ni­ti mi je sme­ta­lo ni­ti mi je da­va­lo po­se­ban mo­tiv. Ka­da je iz­la­zio s Ma­ri­jom, za­ci­je­lo su ih pra­ti­li pa­pa­ra­zzi? – Čim obu­češ dres La­ker­sa, sli­ka­ju te gdje god mo­gu. Do­du­še, ovi­si pu­no to­ga i o te­bi, ideš li na mjes­ta gdje te če­ka­ju pa­pa­ra­zzi ili ho­ćeš nor­ma­lan ži­vot. Me­ni je uvi­jek bi­lo čud­no ka­da ne­ki poz­na­ti lju­di ša­lju po­ru­ke ili e-ma­ilo­ve s oba­vi­jes­ti gdje će sjes­ti na ve­če­ru. Važ­no je kak­va si ti oso­ba, spre­maš li ne­što za me­di­je ili ci­je­niš svo­ju pri­vat­nost. Ja ci­je­nim svoj ži­vot i uvi­jek sam us­pi­je­vao sa­ču­va­ti in­ti­mu.

Ma­ri­ja je za me­ne proš­lost

Sa­ču­vao je in­ti­mu, ali ne i ve­zu sa Ša­ra­po­vom ko­ja se ras­pa­la 2012. ka­da je li­je­pa Ma­ri­ja raz­vrg­nu­la za­ru­ke. Zbi­lo se to što zbog odvo­je­nos­ti (Vu­ja­čić je ta­da igrao za is­tan­bul­ski Efes), a što zbog pred­brač­nog ugo­vo­ra koji su za Ša­ra­po­vu ra­di­li nje­ni sa­vjet­ni­ci i od­vjet­ni­ci (pi­sa­lo se da ih je bi­lo čak 10), a koji Sa­ša ni­je htio pri­hva­ti­ti. Je li još uvi­jek u bi­lo kak­vom kon­tak­tu s Ma­ri­jom? – Ne, to je za me­ne odav­no za­vr­še­na pri­ča. Čak ni pri­ja­telj­ski? – Ne znam pos­to­ji li tak­va vr­sta pri­ja­telj­stva. Mi iz biv­še Ju­ge tu smo ma­lo dru­ga­či­ji. Ne, ne­ma­mo vi­še ni­ka­kav kon­takt.

Ja ni­kad ni­sam igrao za se­ni­ore Slo­ve­ni­je jer mi je na­ci­onal­ni sa­vez još davno za­tvo­rio vra­ta

Ma­ri­ja Ša­ra­po­va bi­la je u dvo­go­diš­njoj ve­zi s Alek­san­drom Vu­ja­či­ćem

La­kers šest go­di­na Čak šest se­zo­na igrao je Vu­ja­čić u La­ker­si­ma s ko­ji­ma je u to vri­je­me osvo­jio i dva NBA nas­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.