Či­lić pre­te­kao Zve­re­va i pro­bio 20 mi­li­ju­na USD

Dra­go mi je da sam se da­nas i ma­te­ma­tič­ki kva­li­fi­ci­rao za Lon­don. Ra­du­jem se nas­tu­pu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm) An­ton Fi­lić

Odr­žan je sas­ta­nak Iz­vr­š­nog od­bo­ra Hr­vat­skog stol­no­te­ni­skog sa­ve­za, a je­dan od bit­ni­jih za­klju­ča­ka je da će se Tin Yu­an, iz­bor­ni­ci žen­ske re­pre­zen­ta­ci­je, pro­du­ži­ti ugo­vor na još go­di­nu da­na. Mar­tin-Ti­no Časl i da­lje os­ta­je ko­or­di­na­tor za žen­ski stol­ni tenis. Usko­ro će se otvo­ri­ti in­ter­ni na­tje­čaj za no­vog iz­bor­ni­ka/tre­ne­ra mu­ške se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Oz­bi­ljan kan­di­dat za to mjes­to je Že­ljan Ga­ći­na, tre­ner Za­gre­ba. Ta­ko­đer, Iz­vr­š­ni od­bor nas­to­jat će us­tro­ji­ti mu­ške i žen­ske re­pre­zen­ta­ci­je ta­ko da tre­ne­ri se­ni­or­skih po­go­na bu­du glav­ni tre­ne­ri to jest ko­or­di­na­to­ri ra­da svih omla­din­skih se­lek­ci­ja. Po­t­vr­đe­no je da je za­po­čet pro­ces rje­ša­va­nja pa­pi­ro­lo­gi­je ka­ko bi Sun Ji­ayi do­bi­la hr­vat­sko dr­žav­ljans­tvo. Nje­zi­ni ne­dav­ni re­zul­ta­ti po­ka­za­li su da je ri­ječ o vr­lo per­s­pek­tiv­noj igra­či­ci, s ko­jom bi hr­vat­ski žen­ski stol­ni tenis os­tva­rio zna­tan na­pre­dak. Ta­ko­đer, HSTS je od­lu­čio do­ni­ra­ti ro­bo­ta stol­no­te­ni­skom klu­bu Šibenik. Ma­ri­nu će ovo bi­ti tre­ći nas­tup na za­vr­š­nom Mas­ter­su osmo­ri­ce naj­bo­ljih. Si­gur­ni put­ni­ci su još Na­dal, Fe­de­rer, A. Zve­rev i Thi­em an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Ni 25. te­ni­sač svi­je­ta Špa­njo­lac Al­bert Ra­mos Vi­no­las ni­je us­pio osvo­ji­ti set pro­tiv za­huk­ta­log Ma­ri­na Či­li­ća. U če­t­vr­t­fi­na­lu tur­ni­ra iz ka­te­go­ri­je ATP Mas­ters 1000 u Šan­ga­ju Me­đu­go­rac je po­bi­je­dio Špa­njol­ca sa 6:3, 6:4 i ušao u po­lu­fi­na­le bez iz­gub­lje­nog se­ta. No pr­vi je put iz­gu­bio ser­vis, do­go­di­lo se to u dru­gom se­tu od­mah na­kon što je Či­lić pr­vi su­par­ni­ku odu­zeo po­čet­ni uda­rac i po­veo s 3:2 u ge­mo­vi­ma. Ra­mos Vi­no­las je uz­vra­tio i iz­jed­na­čio omjer, ali ne za­du­go, već u slje­de­ćem ge­mu Či­lić je do­šao do no­vog bre­aka i ta­ko ri­je­šio su­sret. Ni­je do­pus­tio Špa­njol­cu da mu pri­re­di iz­ne­na­đe­nje kao u Mon­te Car­lu ove go­di­ne.

Tre­ći Mas­ters po­lu­fi­na­le

To je još je­dan zna­ča­jan us­pjeh na­šeg naj­bo­ljeg te­ni­sa­ča. O kak­vom se ve­li­kom do­se­gu ra­di naj­bo­lje po­t­vr­đu­je či­nje­ni­ca da je Ma­ri­nu to tek tre­ći Mas­ters 1000 po­lu­fi­na­le u ka­ri­je­ri. Pret­hod­na dva os­tva­rio je la­ni u Cin­cin­na­ti­ju (po­bi­je­dio Di­mi­tro­va i po­tom osvo­jio tur­nir) i u Pa­ri­zu (po­raz od Is­ne­ra). Ula­skom u po­lu­fi­na­le Šan­ga­ja (i osva­ja­njem 360 bo­do­va) naš pr­vi re­ket osi­gu­rao je do­la­zak na če­t­vr­to mjes­to ATP lis­te (pre­te­kao A. Zve­re­va) i no­vi naj­bo­lji pla- sman ka­ri­je­re, a s osi­gu­ra­nom na­gra­dom s ovog tur­ni­ra (294.345 USD) pro­bio je ukup­nu tur­nir­sku za­ra­du od 20 mi­li­ju­na USD i do­šao na toč­no 20,094.744 do­la­ra. I ta­ko je pos­tao hr­vat­ski te­ni­sač s naj­ve­ćom tur­nir­skom za­ra­dom u po­vi­jes­ti (nad­ma­šio je Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća). Či­lić je po­bje­dom nad Špa­njol­cem i ma­te­ma­tič­ki osi­gu­rao nas­tup na za­vr­š­nom Mas­ter­su osmo­ri­ce naj­bo­ljih u Lon­do­nu. Ima 3535 bo­do­va, a kva­li­fi­ka­cij­ski je prag, zbog naj­no­vi­jih re­zul­ta­ta, spu­šten na 3475 bo­do­va (bio je na 3550). Ia­ko je po­ra­žen u dru­gom ko­lu Šan­ga­ja, Lon­don je kao če­t­vr­ti igrač (na­kon Na­da­la, Fe­de­re­ra i A. Zve­re­va) osi­gu­rao i Aus­tri­ja­nac Thi­em. Me­đu­go­rac je pe­ti. Pr­vi is­pod cr­te je Gri­gor Di­mi­trov (3455), Stan Wawrin­ka je sed­mi (3150), ali ka­ko je za nje­ga se­zo­na vje­ro­jat­no za­vr­še­na, iz­gle­de ima­ju i osmi Da­vid Gof­fin (2750) te de­ve­ti Pa­blo Ca­re­no Bus­ta (2605). – Dra­go mi je da sam se da­nas i ma­te­ma­tič­ki kva­li­fi­ci­rao za Lon­don ia­ko sam i prije, na­po­se na­kon ovih po­bje­da u Šan­ga­ju, bio uvje­ren da ću bi­ti su­di­onik Mas­ter­sa. Ra­du­jem se nas­tu­pu – ka­zao je Či­lić. Za fi­na­le će se Ma­rin (ne prije 10.30) bo­ri­ti s Na­da­lom koji je sa 6:4, 6:7 (4), 6:3 po­bi­je­dio Bu­ga­ri­na Di­mi­tro­va. Naš pr­vi re­ket ne sto­ji baš naj­bo­lje u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma s pr­vim te­ni­sa­čem svi­je­ta – ima sa­mo jed­nu po­bje­du iz šest su­sre­ta. No Či­lić za­to ima sto­pos­tot­ni uči­nak pro­tiv Ra­fe u Ki­ni, po­bi­je­dio ga je u je­di­nom su­sre­tu, a to je bi­lo u Pe­kin­gu 2009. ka­da su se i pr­vi put su­če­li­li. – On je uvi­jek opa­san su­par­nik, a ova mu pod­lo­ga oči­to le­ži jer je pri­lič­no br­za. Oče­ku­je me te­žak meč, mo­rat ću bi­ti mak­si­mal­no fo­ku­si­ran, igra­ti agre­siv­no i ne do­pu­šta­ti mu ko­mot­ne si­tu­aci­je. U su­prot­no­me bih mo­gao nas­tra­da­ti – na­po­me­nuo je Na­dal.

Ti­jes­ni po­ra­zi Do­di­ga i Pa­vi­ća

U kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va ni­je­dan od dvo­ji­ce hr­vat­skih pred­stav­ni­ka ni­je us­pio uči­ni­ti korak od če­t­vr­t­fi­na­la do po­lu­fi­na­la. Ivan Do­dig i Špa­njo­lac Mar­cel Gra­nol­lers sjaj­no su po­če­li pro­tiv pr­vih no­si­te­lja Aus­tral­ca Pe­er­sa i Fin­ca Kon­ti­ne­na, do­bi­li su pr­vi set, ali su po­tom iz­gu­bi­li sa 6:2, 3:6, 8:10. Ma­te Pavić i Aus­tri­ja­nac Oli­ver Ma­rach po­ra­že­ni su od tre­ćih no­si­te­lja Ni­zo­zem­ca Ro­je­ra i Ru­mu­nja Te­ca­ua sa 6:7 (6), 4:6.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.