U 10 go­di­na pos­ti­gli vi­še od 100 re­kor­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

U klu­bu ra­di šest tre­ne­ra Ja­smi­na, Mar­ko i Mla­den Ka­ta­li­nić, An­to­ni­ja Ža­lac, Lji­lja­na Ću­li­brk, Ma­ti­ja Ja­ko­po­vić i Kre­ši­mir Jur­lin Da­mir Mr­vec Atlet­ski klub Agram ju­čer je pros­la­vio de­set go­di­na pos­to­ja­nja. Os­no­van je 12. lis­to­pa­da 2007. go­di­ne na ini­ci­ja­ti­vu Lji­lja­ne Ću­li­brk, Kris­ti­ne Pe­ri­ce i Ide Pav­lić. U to vri­je­me Lji­lja­na Ću­li­brk bi­la je is­tak­nu­ta hr­vat­ska atlet­ska re­pre­zen­ta­tiv­ka, a Kris­ti­na Pe­ri­ca i Ida Pav­lić bi­le su već ta­da biv­še re­pre­zen­ta­tiv­ke. U pro­tek­lih de­set go­di­na Agram je osvo­jio 695 zlat­nih, 653 sre­br­ne ii 529 bron­ča­nih me­da­lja, ukup­no 1877 me­da­lja na po­je­di­nač­nim pr­vens­tvi­ma Hr­vat­ske u raz­li­či­tim dob­nim sku­pi­na­ma. - Pr­vi smo u klub u ovom ti­suć­lje­ću koji je dvi­je go­di­ne za­re­dom, 2016. i 2017. osvo­jio Hr­vat­ski kup, ka­det­ski, ju­ni­or­ski i se­ni­or­ski, u sve tri ka­te­go­ri­je (mu­ški, žen­ske i sve­ukup­no), a vri­je­di is­tak­nu­ti da smo se­dam go­di­na uzas­top­ni po­bjed­ni­ci Ku­pa za ka­de­te i ju­ni­ore - ka­že Lji­lja­na Ću­li­brk, da­nas di­rek­to­ri­ca klu­ba, ali još ak­tiv­na i na sta­zi. Osim sta­di­on­ske atle­ti­ke, Agram pos­ti­že do­bre re­zul­ta­te i u iz­vans­ta­di­on­skoj atle­ti­ci. - Is­ti­na, bi­li smo ekip­ni pr­va­ci Hr­vat­ske u kro­su, ta­ko­đer se­dam pu­ta uzas­top­no, a vi­šes­tru­ke nas­lo­ve u raz­li­či­tim go­di­na­ma bro­ji­mo i na ces­ti, pri­mje­ri­ce na po­lu­ma­ra­to­nu u žen­skoj i mu­škoj

Vra­ta klu­ba otvo­re­na su svi­ma, oso­ba­ma od dvi­je do sto go­di­na, sa­mo fa­li još tre­ne­ra

kon­ku­ren­ci­ji - is­tak­nu­la je Ću­li­brk. U pro­tek­lih 10 go­di­na 50 čla­no- va klu­ba pos­ta­vi­lo je go­to­vo 100 hr­vat­skih re­kor­da u raz­li­či­tim dob­nim ka­te­go­ri­ja­ma. - Služ­be­no smo naj­bo­lji klub u Hr­vat­skoj prema kri­te­ri­ji­ma Hr­vat­skog atlet­skog sa­ve­za una­zad dvi­je go­di­ne (2015. i 2016.), a bi­li smo to i 2013. go­di­ne - za­klju­či­la je di­rek­to­ri­ca klu­ba. Od naj­is­tak­nu­ti­jih re­zul­ta­ta vri­je­di spo­me­nu­ti su­di­oni­ce Olim­pij­skih iga­ra, Svjet­skog i Eu­rop­skog pr­vens­tva - Anu Ši­mić i Ma­teu Ma­to­še­vić, a u 10. go­di­ni dje­lo­va­nja klu­ba po­se­ban je us­pjeh pos­ti­gao Ma­ri­no Blo­udek pos­tav­ši u Gro­sse­tu europ­ski ju­ni­or­ski pr­vak u utr­ci na 800 me­ta­ra. Nas­tu­pi­lo je on­dje još šest na­ših čla­no­va (Čuk­man, Ce­puš, Fi­li­po­vić, Mr­čić, Ha­ber i Zu­ano­vić). Ujed­no su njih tro­je i naj­is­tak­nu­ti­ji Agra­mo­vi po­je­din­ci uz Hr­vo­ja Čuk­ma­na, pe­tog ju­ni­ora Eu­ro­pe na 400 me­ta­ra pre­po­ne, na me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma, a Bru­no Pe­ne­zić i Do­ra Fi­li­po­vić naj­is­tak­nu­ti­ji su po­je­din­ci na do­ma­ćim na­tje­ca­nji­ma ti­je­kom pro­tek­lih de­set go­di­na.

PRI­VAT­NA AR­HI­VA

Čla­no­vi atlet­skog klu­ba Agram u de­set go­di­na pos­to­ja­nja osvo­ji­li su 1877 me­da­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.