Kos­te­li­ću su OI naj­važ­ni­je, ja že­lim sla­vi­ti u Adel­bo­de­nu

Gran Ri­sa vr­lo je zah­tjev­na sta­za, kao i ona u Wen­ge­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

U tvor­ni­ci Ato­mic u Aus­tri­ji hr­vat­ski ski­ja­ši naj­a­vi­li su sko­raš­nji po­če­tak no­ve se­zo­ne u Svjet­skom ski­ja­škom ku­pu ka­ta­ri­na.ku­sec@ve­cer­nji.net Na­kon svih sport­skih na­pe­tos­ti ko­je su nam do­ni­je­li kva­li­fi­ka­ci­je za Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo, Eu­ro­ba­sket, vaterpolo, tenis, gim­nas­ti­ka i os­ta­lih na­ši uglav­nom us­pje­si... kraj lis­to­pa­da re­zer­vi­ran je za po­če­tak no­ve ski­ja­ške se­zo­ne. Kre­nut će ski­ja­ši na no­vi sni­jeg u al­p­skom ku­pu iz aus­trij­skog Söl­de­na, a u Aus­tri­ji smo ih i pro­naš­li. Krat­ko dru­že­nje u tvor­ni­ci ski­ja Ato­mic oku­pi­lo je dio njih, a ve­ći­na na­ših ski­ja­ša prije po­čet­ka se­zo­ne li­je­či­la je oz­lje­de, pa ta­ko i Is­tok Ro­deš. – Proš­la se­zo­na je bi­la te­ška što se ti­če zdrav­lja, imao sam pro­ble­ma s le­đi­ma, a na kra­ju sam i no­gu po­tr­gao, ali smo to za­li­je­či­li i sa­da sam psi­hič­ki i fi­zič­ki do­bro. Ma­lo mi ne­dos­ta­je tre­nin­ga, dva mje­se­ca pro­veo sam na re­ha­bi­li­ta­ci­ji ta­ko da se ne kon­cen­tri­ra­mo na Söl­den. Za po­če­tak ću kre­nu­ti s Le­vi­jem, mo­ja je ide­ja vo­zi­ti Svjet­ski kup od po­čet­ka do kra­ja,

Olim­pij­ske igre slje­de­će go­di­ne odr­žat će se u Pye­on­g­c­han­gu, ali hr­vat­sko ski­ja­nje vi­še ne­ma sna­gu kao u do­ba Ja­ni­ce i Ivi­ce Kos­te­li­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.