Brač­ni us­po­ni i pa­do­vi po­ve­za­ni sa zdrav­ljem sr­ca i krv­nih ži­la

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Znans­tve­ni­ci su pro­uči­li po­dat­ke o 620 ože­nje­nih oče­va ka­ko bi ut­vr­di­li što mis­le o svo­jim brač­nim od­no­si­ma Ože­nje­ni mu­škar­ci či­ji se od­nos sa su­pru­ga­ma ti­je­kom go­di­na po­prav­lja mo­gu za­bi­lje­ži­ti po­zi­tiv­ne pro­mje­ne u svom zdrav­lju ko­je mo­gu sma­nji­ti ri­zik od sr­ča­nih bo­les­ti, po­ka­zu­je bri­tan­sko is­tra­ži­va­nje. Znans­tve­ni­ci su pro­uči­li po­dat­ke o 620 ože­nje­nih oče­va ka­ko bi ut­vr­di­li što mis­le o svo­jim brač­nim od­no­si­ma kad su dje­ca ima­la tri go­di­ne i po­tom opet kad su ima­la de­vet. Znans­tve­ni­ci su pro­cje­nji­va­li i ri­zi­ke od sr­ča­nih bo­les­ti po­put krv­nog tla­ka, ko­les­te­ro­la, te­ži­ne i še­će­ra u kr­vi. “Kod onih či­ji su od­no­si bi­li kon­ti­nu­ira­no do­bri ili lo­ši bi­lo je ma­lo pro­mje­na u fak­to­ri­ma kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka”, ka­zao je vo­di­telj is­tra­ži­va­nja Ian Ben­nett-Brit­ton sa sve­uči­li­šta Bris­tol. Pro­mje­ne u bra­ku bi­le su po­ve­za­ne s pro­mje­na­ma u sr­ča­nom zdrav­lju, ot­kri­lo je is­tra­ži­va­nje. “Po­bolj­ša­nje od­no­sa bi­lo je po­ve­za­no s ma­njim ra­zi­na­ma tzv. lo­šeg ko­les­te­ro­la ili LDL-a i re­la­tiv­no ma­njom tje­les­nom te­ži­nom u us­po­red­bi s oni­ma koji su bi­li u kon­ti­nu­ira­no do­brim od­no­si­ma”, ka­zao je Ben­nett-Brit­ton. Po­gor­ša­nje od­no­sa, s dru­ge stra­ne, bi­lo je po­ve­za­no s po­gor­ša­njem krv­nog tla­ka. Svi mu­škar­ci bi­li su obu­hva­će­ni is­tra­ži­va­njem ko­je je po­če­lo 1991. Na­kon što su uze­li u ob­zir fak­to­re koji mo­gu utje­ca­ti na ri­zi­ke od bo­les­ti sr­ca po­put do­bi is­pi­ta­ni­ka, obra­zo­va­nja, po­lo­ža­ja i pri­ho­da, do­bri brač­ni od­no­si bi­li su po­ve­za­ni s ne­što ni­žim ra­zi­na­ma LDL ko­les­te­ro­la.

Ut­vr­đi­va­ni su ri­zič­ni fak­to­ri za sr­ča­ne bo­les­ti po­put ko­les­te­ro­la, tla­ka, te­ži­ne i še­će­ra

BINGO / 41. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.