Naj­ve­ći broj glad­nih lju­di i da­lje ži­vi u Afri­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Glo­bal­no gle­da­ju­ći, od 2000. go­di­ne u svi­je­tu je gla­do­va­lo ma­nje od če­t­vr­ti­ne sta­nov­ni­ka, što je ma­nje ne­go prije, no su­ko­bi i kli­mat­ske pro­mje­ne pos­tup­no mi­je­nja­ju te po­dat­ke. Naj­vi­še glad­nih i da­lje je u Afri­ci. Lan­si­raj­te dje­čju šted­nju u br­lo­gu Me­de Šte­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.