Na­čin na koji je To­do­rić vo­dio Agro­kor bio je uteg za ci­je­lo na­še gos­po­dar­stvo

Rje­ša­va­njem slu­ča­ja Agro­kor rje­ša­va se i pro­blem ne­pla­ća­nja, pos­ti­žu ve­ća kva­li­te­ta i pra­ved­nost na tr­ži­štu te bo­lje pos­lov­ne prak­se, ka­že mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva i tvr­di:

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

gro­kor je ne­iz­bjež­na te­ma ko­ja se ve­že za Mar­ti­nu Da­lić ko­ja je kao pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de za gos­po­dar­stvo pr­va uoči­la mo­gu­ći slom te kor­po­ra­ci­je po­čet­kom go­di­ne, ra­di­la na pri­pre­mi za­ko­na... Sa­da ju se zbog to­ga pro­zi­va te mo­ra oprav­da­va­ti po­te­ze bez ko­jih bi do­ma­će gos­po­dar­stvo odav­no bi­lo u re­ce­si­ji. Mi­nis­tri­ca Da­lić is­to­dob­no ra­di i na ni­zu re­for­mi ko­ji­ma je cilj olak­ša­ti pos­lo­va­nje po­du­zet­ni­ka.

Bit će usko­ro i go­di­nu da­na da se go­vo­ri sa­mo o Agro­ko­ru, sve su dru­ge Vla­di­ne ak­tiv­nos­ti u jav­nos­ti u dru­gom pla­nu. Što­vi­še, ču­ju se ko­men­ta­ri da je to i na­mje­ra ka­ko bi se skre­nu­la po­zor­nost s dru­gih te­ma...

Ni­je to ta­ko jer, osim rje­ša­va­nja pro­ble­ma Agro­ko­ra, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva obav­lja i dru­ge svo­je pos­lo­ve. Pri­mje­ri­ce, već mje­sec i pol da­na obi­la­zi­mo hr­vat­ske gra­do­ve i gra­đa­ni­ma i po­du­zet­ni­ci­ma objaš­nja­va­mo ko­je ins­tru­men­te nu­di­mo za jed­nos­tav­ni­je sna­la­že­nje na tr­ži­štu EU i ko­ja pra­va ima­ju na tom tr­ži­štu. To je ak­ci­ja Sve na jed­nom mjes­tu. Ju­čer smo, pri­mje­ri­ce, bi­li u Ri­je­ci. Ak­tiv­ni smo i na po­dru­čju ko­ri­šte­nja fon­do­va EU pa je u de­set mje­se­ci do­di­je­lje­no vi­še od 1,5 mi­li­jar­di ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va, što je ne­ko­li­ko pu­ta vi­še ne­go u pret­hod­nom raz­dob­lju. U jav­nu ras­pra­vu bit će pu­šte­no niz za­ko­na, kao što je onaj ve­zan uz dr­žav­ni in­s­pek­to­rat, pot­po­ru za is­tra­ži­vač­ki rad u gos­po­dar­stvu, a u Vla­di­noj pro­ce­du­ri je i no­vi za­kon o stra­te­škim inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma te iz­mje­ne za­ko­na o po­ti­ca­nju ula­ga­nja ka­ko bi se pri­la­go­dio po­tre­ba­ma ICT in­dus­tri­je. Sve je to us­mje­re­no na po­bolj­ša­nje pos­lov­ne kli­me i olak­ša­va­nja uvje­ta pos­lo­va­nja. Pra­će­nje iz­van­red­ne upra­ve u Agro­ko­ru mo­žda je naj­vi­še u fo­ku­su jav­nos­ti, ali ra­di­mo mi i na dru­gim po­dru­čji­ma. Pod­ni­je­li ste pri­vat­nu tuž­bu pro­tiv To­do­ri­ća. Ne­obi­čan po­tez s ob­zi­rom na va­šu po­zi­ci­ju. Za­što pri­vat­na tuž­ba? Za­to što la­že. Bu­du­ći da te la­ži i kle­ve­te objav­lju­je s blo­ga koji no­si nje­go­vo ime, a To­do­rić ni­ka­da ni­je de­man­ti­rao da on sto­ji iza tog blo­ga, tu­ži­la sam To­do­ri­ća. Da­lje će se ti­me ba­vi­ti od­vjet­ni­ci. Ipak, da se objas­ni. Va­ša je že­lja do­ka­za­ti da je To­do­rić imao šan­su na­pra­vi­ti ne­što da spa­si kon­cern, da ga nit­ko ni­je pri­si­lio na pot­pi­si­va­nje za­ko­na, da mu nis­te pri­je­ti­li... Ne, ja či­nim ono što ima pra­vo sva­ki hr­vat­ski gra­đa­nin koji je iz­lo­žen kle­ve­ta­ma, obra­ti­ti se ins­ti­tu­ci­ja­ma hr­vat­ske dr­ža­ve, tj. su­du i do­bi­ti za­do­volj­šti­nu. Do­ka­zi­va­ti mo­ra To­do­rić. A što je tko go­vo­rio i či­nio, mo­že se svat­ko uvje­ri­ti jed­nos­tav­nim pre­tra­ži­va­njem na in­ter­ne­tu. Ka­ko je To­do­rić upro­pas­tio Agro­kor, jas­no po­ka­zu­je re­vi­zor­sko iz­vješ­će, imao je zas­tra­šu­ju­će vi­so­ke du­go­ve, blo­ka­du ra­ču­na i praz­ne po­li­ce Kon­zu­ma ko­je su us­li­je­di­le pro­lje­tos. Ko­li­ko je god Vla­da po­nav­lja­la za­što je za­kon mo­rao bi­ti ak­ti­vi­ran, iz­no­va se tra­že po­vez­ni­ce ve­za­ne za nje­go­vu iz­ra­du, pos­tav­lja­nje lju­di u upra­vu Agro­ko­ra... Vla­da po­nav­lja i po­nav­ljat će da je uči­ni­la ono što je nje­zi­na obve­za i za­da­ća. De­tek­ti­ra­la je ri­zi­ke koji mo­gu za­pri­je­ti­ti ci­je­lom gos­po­dar­stvu, dak­le si­gur­nos­ti i jav­nom in­te­re­su ci­je­le dr­ža­ve, za či­je uprav­lja­nje ni­je pos­to­jao dos­ta­tan prav­ni ok­vir. Zbog to­ga je Vla­da pred­lo­ži­la, a Sa­bor usvo­jio za­kon ko­jim je os­na­žen prav­ni ok­vir za pos­tu­pa­nje u slu­ča­ju ka­da se sa ste­ča­jem su­oča­va tvrt­ka či­ja pro­past mo­že ugro­zi­ti ci­je­lo gos­po­dar­stvo. Ni­ti je taj za­kon na­met­nut Agro­ko­ru ni­ti je nje­go­vo do­no­še­nje zna­či­lo auto­mat­sku pri­mje­nu na Agro­kor. Bez zah­tje­va upra­ve Agro­ko­ra ili ko­je dru­ge kom­pa­ni­je na ko­ju se za­kon mo­že pri­mi­je­ni­ti on bi i da­nas bio sa­mo mo­guć­nost ko­ju nu­di prav­ni sus­tav. Me­đu­tim, upra­va Agro­ko­ra na če­lu s Ivi­com To­do­ri­ćem pod­ni­je­la je su­du zah­tjev za pri­mje­nu za­ko­na. A da ja sa­da po­nav­ljam i opi­su­jem sta­nje eko­nom­ske ka­tas­tro­fe ko­ja je u tom tre­nut­ku zav­la­da­la i o če­mu ste i vi iz­vje­šta­va­li, ne­ma po­tre­be. Sa­svim je dru­go pi­ta­nje ako je net­ko da­nas iz­ne­na­đen, šo­ki­ran ili bi­je­san što je iz­van­red­na upra­va us­pje­la, što je hr­vat­ska Vla­da po­vuk­la dje­lo­tvo­ran i pra­vo­vre­men po­tez pa je se ne mo­že op­tu­ži­va­ti za nes­po­sob­nost, pa­siv­nost i nes­na­la­že­nje. To je sa­svim dru­ga, na­ža­lost, ti­pič­no hr­vat­ska te­ma. Kad su po­du­ze­te pr­ve rad­nje ve­za­ne za Agro­kor? Na­kon što je na to upo­zo­rio Bo­že Pe­trov? Ti­je­kom si­ječ­nja Mo­ody’s je re­agi­rao dva pu­ta u iz­vješ­ći­ma – sni­ža­va­njem rej­tin­ga i iz­vje­šta­jem o ne­tran­s­pa­rent­nom ra­ču­no­vod­stvu. Ia­ko to u jav­nos­ti ni­je bi­lo pu­no po­pra­će­no, u Vla­di je pri­vuk­lo po­zor­nost. Jer ri­ječ je o naj­ve­ćoj kom­pa­ni­ji. No raz­go­vo­ri i ak­tiv­nos­ti o zbi­va­nji­ma s vlas­ni­kom do­go­di­li su se na nje­gov zah­tjev u ve­lja­či. Pos­li­je se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je taj su­sret do­go­vo­ren na zah­tjev g. Pe­tro­va, no ta­da to me­ni ni­je bi­lo poz­na­to. Go­vo­ri se o mo­gu­ćim mi­li­jar­da­ma šte­te za po­rez­ne obvez­ni­ke zbog sud­skih spo­ro­va. S ob­zi­rom na to da To­do­ri­ću ni- smo da­li fi­nan­cij­sku po­dr­šku ko­ju je tra­žio, to zna­či da je već u pr­vom ko­ra­ku sa­ču­van no­vac po­rez­nih obvez­ni­ka od sa­ni­ra­nja To­do­ri­će­vih du­go­va i du­bi­oza. Res­truk­tu­ri­ra­nje se da­nas obav­lja uz pot­po­ru vje­rov­ni­ka. Ni u toj fa­zi ni­je an­ga­ži­ran no­vac dr­ža­ve. A za­kon o iz­van­red­noj upra­vi je ja­san. Mo­že za­vr­ši­ti ste­ča­jem, na­god­bom ili pre­ki­dom koji po­du­zi­ma sud, či­me vlas­nik sam mo­že ri­je­ši­ti pro­blem. A ni u jed­nom slu­ča­ju ni­je uklju­čen no­vac po­rez­nih obvez­ni­ka. Pri to­me tre­ba pod­sje­ti­ti da smo ti­je­kom pro­tek­lih go­di­na pra­ti­li pri­mje­re stra­nih dr­ža­va ko­je su nov­cem po­rez­nih obvez­ni­ka po­du­pi­ra­le svo­je važ­ne kom­pa­ni­je. Hr­vat­ska Vla­da ni­je ni­ti mo­gla ni­ti je že­lje­la oda­bra­ti taj put upra­vo ra­di za­šti­te po­rez­nih obvez­ni­ka, ali ni­je mo­gla ni do­pus­ti­ti da ne­kon­tro­li­ra­ni ste­čaj Agro­ko­ra pre­ki­ne rast gos­po­dar­stva i po­nov­no ga po­vu­če prema re­ce­si­ji. Za­to je kroz to­li­ko pu­ta spo­me­nu­ti za­kon stvo­ri­la prav­ni ok­vir te­me­ljem ko­jeg se Agro­kor res­truk­tu­ri­ra na te­ret sa­me kom­pa­ni­je i o či­joj će on­da sud­bi­ni kao pri­vat­ne kom­pa­ni­je od­lu­či­ti ne dr­ža­va, već Agro­ko­ro­vi vje­rov­ni­ci. Osim To­do­ri­ća, naj­vi­še vas pro­zi­va i opor­ba. Za­što ste im vi omi­lje­na me­ta na­pa­da? Opor­ba kri­ti­zi­ra, to ni­je spor­no, to im je za­da­ća. Me­đu­tim, u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju mis­lim da ih mak­si­mal­no iri­ti­ra kom­pe­tent­nost, pra­vo­vre­me­nost i dje­lo­tvor­nost re­ak­ci­je Vla­de pa se on­da u svo­joj ne­mo­ći do­vo­de do to­ga da i na­kon obja­ve re­vi­zor­skog iz­vješ­ća bra­ne Ivi­cu To­do­ri­ća. A pri­sje­ti­mo se, kad je kri­za u Agro­ko­ru do­se­gla vr­hu­nac i za­pri­je­ti­la ne­is­pla­tom pla­ća, SDP je rad­ni­ci­ma po­nu­dio otvo­re­nu te­le­fon­sku li­ni­ju. Mis­li­li su valj­da pre­ko te­le­fo­na sa­ču­va­ti rad­na mjes­ta. I za­to je stvar­no neo­bič­na po­du­dar­nost ar­gu­me­na­ta ko­je gu­ra SDP s lažima ko­je objav­lju­je To­do­rić. Bit ci­je­le te pri­če jest da su pred­stav­ni­ci Vla­de od­bi­li udo­vo­lji­ti zah­tje­vu Ivi­ce To­do­ri­ća da mu se omo­gu­ći 2,3 mi­li­jar­de ku­na fi­nan­cij­ske po­mo­ći. Mis­li li mo­žda net­ko iz opor­be da je trebalo uči­ni­ti su­prot­no i da­ti To­do­ri­ću taj no­vac ka­ko bi oni on­da mo­gli pro­mo­vi­ra­ti svo­ju iz­li­za­nu pri­ču o ne­koj mis­te­ri­oz­noj po­ve­za­nos­ti svih i sva­ko­ga s Ivi­com To­do­ri­ćem?

Sve što se po­s­ljed­njih mje­se­ci do­ga­đa ve­za­no za Agro­kor snaž­no se odra­ža­va na raz­ne as­pek­te hr­vat­skog gos­po­dar­stva. S ob­zi­rom na to da ste pot­pred­sjed­ni­ca za gos­po­dar­stvo, si­gur­no s va­ma kon­tak­ti­ra­ju stra­ni ula­ga­či, pr­vo zbog mo­gu­ćeg slo­ma, a on­da na­kon re­vi­zij­skog iz­vješ­ća...

Res­truk­tu­ri­ra­nje i sta­bi­li­zi­ra­nje Agro­ko­ra po­dr­ža­lo je vi­še od 20, uglav­nom stra­nih vje­rov­ni­ka pu­tem kre­di­ta u lip­nju. Dje­lo­va­nje iz­van­red­ne upra­ve po­nov­no je us­pos­ta­vi­lo sta­bil­nost gos­po­dar­stva, ali i vri­jed­nost za kre­di­to­re jer je pos­lo­va­nje je­di­na vri­jed­nost na ko­ju kre­di­to­ri mo­gu ra­ču­na­ti u na­pla­ti svo­jih po­tra­ži­va­nja. Vi­še od 95% traž­bi­na vje­rov­ni­ka neo­si­gu­ra­ne su traž­bi­ne, dak­le traž­bi­ne bez ne­ke imo­vi­ne ili ne­kret­ni­na u za­lo­gu. Za­to, ia­ko smo pro­tek­lih mje­se­ci pu­no go­vo­ri­li o do­pri­no­su iz­van­red­ne upra­ve op­s­tan­ku do­bav­lja­ča i oču­va­nju ras­ta hr­vat­ske eko­no­mi­je, ona je na is­ti na­čin oču­va­la i vri­jed­nost za sve os­ta­le kre­di­to­re. Za­kon o pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve stvo­rio je ok­vir za­hva­lju­ju­ći ko­jem je hr­vat­sko gos­po­dar­stvo nas­ta­vi­lo ras­ti i iz­bjeg­nu­ta je ka­tas­tro­fa go­le­mih raz­mje­ra ma što o to­me da­nas net­ko mis­lio i go­vo­rio. Ne­kon­tro­li­ra­ni ste­čaj vi­še od 70 Agro­ko­ro­vih tvrt­ki mo­gao je vra­ti­ti hr­vat­sku eko­no­mi­ju u re­ce­si­ju, a go­lem broj obi­te­lji os­ta­vi­ti bez pri­ho­da. Re­vi­zor­sko iz­vješ­će do­dat­no po­t­vr­đu­je ko­li­ka je du­bi­na i ši­ri­na pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.