Ku­ka­vi­čluk sa­lon­skih re­for­ma­to­ra koji po­kre­ću haj­ku sva­ki put kad mi­nis­tri strik­t­no pro­vo­de za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Prije toč­no dva­de­set go­di­na za­po­če­la je bje­so­muč­na me­dij­sko-po­li­tič­ka haj­ka na ta­daš­njeg mi­nis­tra fi­nan­ci­ja koji je ne­tom pre­uzeo duž­nost. Pr­vi kon­kret­ni­ji ru­tin­ski za­da­tak bio mu je fi­na­li­zi­ra­ti pu­ku pro­ved­bu jed­nog za­ko­na koji je sa­bor usvo­jio dvi­je go­di­ne prije. Gla­so­vi­ma ta­da vla­da­ju­ćih i gla­so­vi­ma do­brog di­je­la opor­be. Po­ga­đa­te – na­iv­ni mi­nis­tar kre­nuo je u uvo­đe­nje PDV-a. Uvo­đe­nje PDV-a bio je je­dan od pret­hod­nih uvje­ta za ot­po­či­nja­nje pro­ce­sa pris­tu­pa­nja EU. Ni­sam ni slu­tio što me če­ka. Već sam pi­sao o tom vre­me­nu u ko­jem je za­bi­lje­že­na do ta­da ne­vi­đe­na ko­li­či­na uvre­da, mrž­nje, agre­si­je, kle­ve­ta­nja, po­ni­ža­va­nja i na­pa­da na mi­nis­tra na osob­noj ra­zi­ni. Pod­sje­ćam tek na su­lu­di fi­na­le u ko­jem „ugled­ni“ko­lum­nist u ka­me­ru iz­go­va­ra no­vo­go­diš­nju že­lju – da Ške­gro umre u naj­go­rim mu­ka­ma! A mi­nis­tar je ra­dio sa­mo ono što mo­ra svat­ko od nas – pro­vo­dio je za­kon. Stru­ka je u naj­ve­ćem di­je­lu ku­ka­vič­ki šu­tje­la. Mi­nis­tro­va stran­ka ta­ko­đer. Po­la vla­de je hi­ho­ta­lo – „ko­nač­no je do­bio svo­je“. Sve dok pred­sjed­nik Tuđ­man ni­je pre­ki­nuo to lu­di­lo do­la­skom u rad­ni po­sjet mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja. Da­nas se odvi­ja sli­čan pro­ces. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva pro­vo­di za­kon. Koji je, kao i sve os­ta­le, na pri­jed­log ci­je­le Vla­de usvo­jio Sa­bor. Gla­so­vi­ma i vla­da­ju­ćih i di­je­la da­naš­nje opor­be. Ka­da ne bi pro­vo­di­la za­kon, či­ni­la bi te­ško kaz­ne­no dje­lo. Da­la je pri­se­gu u Sa­bo­ru kao i svi zas­tup­ni­ci da će po­što­va­ti za­ko­ne. Upra­vo onak­ve kak­vi su na sna­zi, sve dok se ne pro­mi­je­ne ili pres­ta­nu va­ži­ti. Sa­bor je pi­sao i na­pi­sao za­kon. Je­di­no on to i mo­že. Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke je pot­pi­sa­la. Svi os­ta­li tek su­dje­lu­ju u pri­pre­mi u naj­raz­li­či­ti­jim svoj­stvi­ma. Ža­los­no je gle­da­ti ka­ko se i na­kon pu­nih dva­de­set go­di­na ra­zvo­ja de­mo­kra­ci­je, člans­tva u EU i NATO-u po­nav­lja­ju opi­sa­ni pred­loš­ci ne­ute­me­lje­nog i be­sram­nog po­li­tič­ko-me­dij­skog pro­go­na. I dok se još do­nek­le mo­že ra­zu­mje­ti te­ška po­zi­ci­ja sa­mog vlas­ni­ka Agro­ko­ra, ne­mo­gu­će je oprav­da­ti po­li­tič­ku agre­si­ju ko­ja se us­mje­ra­va na osob­nu ra­zi­nu pro­go­nom „Da­lić­ke“, ka­ko ju je u te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji os­lo­vio „uva­že­ni“opor­be­ni zas­tup­nik, član no­vo­for­mi­ra­nog po­vje­rens­tva i biv­ši mi­nis­tar. I dok se tre­će­raz­red­ni po­li­ti­ča­ri na­tje­ču do­bi­ti ma i tre­nu­tak me­dij­ske po­zor­nos­ti div­ljaš­tvom i ek­s­ces­nim iz­ri­ča­jem, ko­le­ge, stru­ka i pro­fe­si­onal­ci, kao i pu­no pu­ta prije, ku­ka­vič­ki šu­te. Mis­le – Mar­ti­na Da­lić će to sa­ma ri­je­ši­ti. Mo­že to ona (pa su­dje­lo­va­la je kao po­moć­ni­ca mi­nis­tra i u uvo­đe­nju PDV-a prije dva­de­set go­di­na!). Ne ču­je se glas eko­no­mis­ta koji kao pa­pi­ge po­nav­lja­ju ka­ko tre­ba pro­vo­di­ti „struk­tur­ne re­for­me“. Evo struk­tur­ne re­for­me de­set­lje­ća, a gdje ste vi, struk­tur­ni re­for­ma­to­ri? Pi­ši­te i da­lje ka­ko tre­ba pre­ki­nu­ti prak­su ne­pla­ća­nja, ka­ko se tre­ba bo­ri­ti pro­tiv svih obli­ka ko­rup­ci­je, ka­ko tre­ba for­si­ra­ti iz­voz i kon­ku­rent­nost, prav­nu dr­ža­vu, tran­s­pa­rent­nost pos­lo­va­nja. Pi­ši­te Mar­ti­ni Da­lić, ona to ne zna bez vas. Pi­ši­te joj da tre­ba po­što­va­ti me­đu­na­rod­no re­le­vant­nu stru­ku i struč­nja­ke. Pi­ši­te joj da u pri­pre­mi na­cr­ta za­ko­na an­ga­ži­ra naj­bo­lje struč­nja­ke raz­no­rod­nih po­dru­čja. Lju­de koji poz­na­ju kon­kret­nu ma­te­ri­ju s re­le­vant­nim me­đu­na­rod­nim is­kus­tvom. Pi­ši­te joj da u pri­pre­mi za­ko­na mo­ra te­me­lji­to pro­uči­ti glav­ne ak­te­re na sce­ni za ko­ju se za­kon pri­pre­ma. Ne zna to ona bez vas. Prije to­ga bi bi­lo ja­ko ko­ris­no ba­rem pro­či­ta­ti Za­kon o pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve … Za­kon koji je usvo­jio sa­bor i ko­jeg se svi, ali baš svi, mo­ra­mo pri­dr­ža­va­ti, što god mis­li­li o nje­mu. I ne smi­je­mo ni na koji na­čin ome­ta­ti nje­go­vu im­ple­men­ta­ci­ju. Naj­ma­nje osob­nim na­pa­di­ma na one koji ga pro­vo­de. Još ma­nje laž­nim in­si­nu­aci­ja­ma o ne­kak­vim za­plot­njač­kim mo­ti­vi­ma ak­te­ra. Na­kon či­ta­nja za­ko­na bi­lo bi ko­ris­no po­gle­da­ti una­pri­jed. I shva­ti­ti da je, na­kon iz­nim­no us­pješ­ne pr­ve fa­ze u ko­joj je u zad­nji čas spa­še­no pos­lo­va­nje ci­je­log Agro­ko­ra od pot­pu­ne pro­pas­ti, sa­da na re­du skla­pa­nje na­god­be iz­me­đu vje­rov­ni­ka, do­ma­ćih i me­đu­na­rod­nih. Vje­rov­ni­ka koji su to pos­ta­li na naj­raz­li­či­ti­je na­či­ne i koji će se iden­ti­fi­ci­ra­ti kao le­gi­tim­ni vlas­ni­ci traž­bi­na. Svi smo mi od­go­vor­ni za us­pješ­no skla­pa­nje na­god­be iz­me­đu vje­rov­ni­ka. Iz­van­red­na upra­va ima je­dan je­di­ni cilj –

I dok se tre­će­raz­red­ni po­li­ti­ča­ri na­tje­ču za tre­nu­tak me­dij­ske paž­nje div­ljaš­tvom i ek­s­ce­som, ko­le­ge i stru­ka po­nov­no šu­te

za­do­vo­lji­ti vje­rov­ni­ke mak­si­mal­no mo­gu­ćom vri­jed­noš­ću imo­vi­ne ko­ja će pro­iza­ći iz na­god­be. Upam­ti­te, to je njen je­di­ni za­ko­nom de­fi­ni­ran cilj. Ti­me će­mo po­ka­za­ti da je Hr­vat­ska ure­đe­na dr­ža­va u ko­joj ključ­ne ins­ti­tu­ci­je funk­ci­oni­ra­ju u svim si­tu­aci­ja­ma, pa i u slu­ča­ju fi­nan­cij­skog slo­ma naj­ve­će kom­pa­ni­je. Po­li­tič­ka sce­na tre­ba da­ti is­kre­nu po­dr­šku us­pješ­nom do­vr­šet­ku ci­je­log pos­tup­ka. Ovo ni­je mjes­to i vri­je­me za do­ko­ne po­li­tič­ke igri­ce. Ni­ti je mjes­to i vri­je­me za neo­d­go­vor­no i sen­za­ci­ona­lis­tič­ko me­dij­sko pre­tje­ri­va­nje. Vri­je­me je da svi po­dr­ži­mo upra­vo one re­for­ma­to­re koji se ov­dje i da­nas, kon­kret­no, na dje­lu, žr­tvu­ju za na­še ve­li­ke ide­je.

Pri­vat­na tuž­ba La­ži i kle­ve­te do­la­ze s blo­ga koji no­si To­do­ri­će­vo ime, dak­le on sto­ji iza tog blo­ga i za­to sam ga tu­ži­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.