Lis­to­pa­da Za Agro­kor je nor­ma­lan bio sa­mo ban­krot

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Na slu­čaj Agro­kor mo­že se gle­da­ti i ova­ko. An­drej Plen­ko­vić, An­te Ram­ljak, Mar­ti­na Da­lić i dru­gi ote­li su ne­či­je pri­vat­no vlas­niš­tvo i sa­da iz pros­to­ri­ja ote­te tvrt­ke pod­no­se op­tuž­ni­ce pro­tiv vlas­ni­ka. Gdje su im kuć­ni kr­š­ćan­ski od­goj i dr­žav­nič­ko-me­na­džer­ski mo­ral? Umjes­to da je dr­ža­va upo­tri­je­bi­la nor­mal­na sred­stva, po­na­ša­li su se kao svi dik­ta­to­ri, des­po­ti i sa­tra­pi u po­vi­jes­ti. Nor­mal­na pa­met oče­ki­va­la bi da po­sr­nu­li Agro­kor pro­gla­si ban­krot, da se nad njim pro­ve­de ste­čaj ili ne znam ko­ja dru­ga za­kon­ska mje­ra, te da se, ako ima raz­lo­ga i do­ka­za, Ivi­com To­do­ri­ćem i dru­gi­ma ba­ve po­li­ci­ja i tu­ži­telj­stvo. Osim to­ga, ka­ko zna­mo da će s ki­la­vom vlaš­ću i ki­la­vim Ram­lja­kom Agro­kor bo­lje pro­ći ne­go da su pri­mi­je­nje­ni uobi­ča­je­ni pos­tup­ci. I što je li­ce­mjer­no, me­di­ji pi­šu o sil­nom tro­še­nju To­do­ri­će­vih na ra­sko­šan ži­vot. No zas­lu­žu­je li An­drej Plen­ko­vić, koji Hr­va­te ma­sov­no tje­ra iz do­mo­vi­ne, a stra­nim pro­fi­te­ri­ma omo­gu­ću­je pljač­ku zem­lje te mu je naj­ve­ći dr­žav­nič­ki us­pjeh što je su­pru­gu, dje­cu i pu­ni­cu po­ka­zao pa­pi, ta­ko ve­li­ku pla­ću? A Mar­ti­na Da­lić, nje­zin muž i Ram­ljak, koji mu­zu dr­ža­vu, Inu i Agro­kor, mo­gu ži­vje­ti ra­skoš­no kao i ne­kad To­do­ri­će­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.