Če­t­vr­tak 12. lis­to­pa­da Ka­ta­lo­ni­ja kao no­vi slu­čaj po­rob­lja­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Ka­ta­lon­ski pred­sjed­nik kao us­tu­pak di­ja­lo­gu od­go­dio je pro­gla­še­nje neo­vis­nos­ti svo­je zem­lje. No za­što bi Ma­dri­du i Špa­njol­ci­ma sme­ta­la sa­mos­tal­na Ka­ta­lo­ni­ja? Bi li ih ugro­ža­va­la, is­ko­ri­šta­va­la ili im ško­di­la na bi­lo koji na­čin? Ne bi, na­rav­no. Ri­ječ je o pri­rod­noj tež­nji jed­no­ga na­ro­da da se osa­mos­ta­li, ali i o tež­nji ja­če­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.