Do­dat­ni kva­dra­ti u pot­krov­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ka­ko ras­te obi­telj, ta­ko ras­te i po­tre­ba za do­dat­nim kva­dra­ti­ma. Ako raz­miš­lja­te o tran­sfor­ma­ci­ji ne­isko­ri­šte­nog ta­va­na u stam­be­ni pros­tor, sa­da je pra­vo vri­je­me za ak­ci­ju. U lis­to­pa­du vam VELUX Hr­vat­ska d.o.o. za sva­ki kup­lje­ni VELUX set s bi­je­lim krov­nim pro­zo­rom pok­la­nja Si­es­ta unu­tar­nje sje­ni­lo! VELUX SET za kom­plet­nu i ener­get­ski učin­ko­vi­tu re­no­va­ci­ju pot­krov­lja sa­dr­ži: bi­je­li krov­ni pro­zor, op­šav, iz­o­la­cij­ski set, par­nu bra­nu i vanj­sku ten­du. Pri­ja­vi­te se za GRATIS sje­ni­lo na www.velux.hr/se­to­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.