Uče­nje je­zi­ka lak­še je uz CroCar­ds

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Mag­da­le­na Kr­pi­na Zdi­lar mla­da je di­zaj­ne­ri­ca ko­ja sto­ji iza no­vog za­nim­lji­vog pro­izvo­da koji je di­zaj­ni­ra­la i ilus­tri­ra­la za Kre­či­oni­cu – kre­ativ­nu uči­oni­cu ko­ja stran­ci­ma u Hr­vat­skoj nu­di us­lu­gu po­uča­va­nja hr­vat­skog je­zi­ka. Ri­ječ je edu­ka­tiv­nim kar­ti­ca­ma ime­na CroCar­ds.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.