Mar­ti­na Štri­tof di­zaj­ni­ra­la in­te­ri­jer or­di­na­ci­je koji iz­gle­da po­put dnev­nog bo­rav­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net

Pri ure­đe­nju in­te­ri­je­ra naj­ve­ći na­gla­sak stav­ljen je na zi­do­ve, koji su obo­je­ni u du­bo­ku, po­noć­no­pla­vu bo­ju ko­ja dje­lu­je opu­šta­ju­će Mar­ti­na Stru­kić Strah od sto­ma­to­lo­ga je­dan je od naj­ra­ši­re­ni­jih, a osim bol­nih is­kus­ta­va, raz­log to­me sva­ka­ko su i ste­ril­ne hlad­ne če­ka­oni­ce i or­di­na­ci­je. No, to ni­je slu­čaj u no­vo­otvo­re­noj sto­ma­to­lo­škoj or­di­na­ci­ji Tim Dent Mi­li­čić, či­ji di­zajn pot­pi­su­je Mar­ti­na Štri­tof i nje­zin MS Stu­dio + Bot­te­ga.

Pla­va dje­lu­je smi­ru­ju­će

Mar­ti­na je svo­jim pre­poz­nat­lji­vim di­zaj­ner­skim ru­ko­pi­som stvo­ri­la ugo­dan, smi­ru­ju­ći i to­pao, a is­to­dob­no iz­nim­no mo­de­ran pros­tor koji odi­še mi­ni­ma­lis­tič­kim luk­su­zom. Če­ka­oni­ca or­di­na­ci­je vi­še se do­ima po­put li­je­po ure­đe­na dnev­nog bo­rav­ka, s opu­šta­ju­ćom glaz­bom i mi­ris­nim svi­je­ća­ma. Pri ure­đe­nju in­te­ri­je­ra naj­ve­ći na­gla­sak stav­ljen je na zi­do­ve, koji su obo­je­ni u du­bo­ku, po­noć­no­pla­vu bo­ju ko­ja, do­ka­za­no, dje­lu­je opu­šta­ju­će. Kra­ljev­ska ni­jan­sa pla­ve os­tav­lja ujed­no do­jam pro­fi­nje­nos­ti i ele­gan­ci­je, a s pro­čiš­će­nim, pro­fi­nje­nim mra­mor­nim de­ta­lji­ma i gla­mu­roz­nim si­vim tek­s­ti­lom spo­je­na je u proz­ra­čan, smi­ren i os­vje­ža­va­ju­ći in­te­ri­jer. Pr­vo što pa­ci­je­ni­ti pri­mje­te pri ula­sku ta­ko ni­je or­di­na­ci­ja, već broj­ni za­nim­lji­vi de­ta­lji!

Bla­go­da­ti teh­no­lo­gi­je

Vr­hun­ski di­zaj­ner­ski na­mje­štaj i ra­skoš­ni, pom­no oda­bra­ni de­ta­lji upot­pu­nju­ju ovu sto­ma­to­lo­šku or­di­na­ci­ju no­vog do­ba. Pu­no je paž­nje po­sve­će­no i broj­nim de­ta­lji­ma koji su zas­luž­ni za stva­ra­nje ugod­ne at­mo­sfe­re i koji su tu da bis­te za­bo­ra­vi­li da ste – kod sto­ma­to­lo­ga! Na­rav­no, ka­ko pri opre­ma­nju če­ka­oni­ce ta­ko i pri opre­ma­nju rad­nih or­di­na­ci­ja ko­ri­šte­na je naj­mo­der­ni­ja teh­no­lo­gi­ja.

Kao u bo­rav­ku At­mo­sfe­ra ko­ju se že­lje­lo pos­ti­ći jest to­pla, opu­šta­ju­ća i kao kod ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.