Pri­ma po­ka­za­la ve­li­ki po­mak u di­zaj­nu u ko­lek­ci­ji za 2018.!

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Naj­ve­ći do­ma­ći pro­izvo­đač na­mje­šta­ja – Pri­ma, na Am­bi­en­ti je po­ka­za­la no­vu ko­lek­ci­ju za 2018. U Pri­mi su po­seb­no po­nos­ni na to da se sav na­mje­štaj ra­di u Hr­vat­skoj, u osam tvor­ni­ca, a da di­zajn pot­pi­su­ju do­ma­ći kre­ativ­ci. Naj­po­nos­ni­ji su na no­vu li­ni­ju ku­hi­nja u ko­ji­ma su ko­ri­šte­ne no­ve teh­ni­ke iz­ra­de, ali i ma­te­ri­ja­li no­vih ge­ne­ra­ci­ja koji su iz­nim­no prak­tič­ni, na­ime, ot­por­ni su na oti­ske... Sav Pri­min na­mje­štaj ti­je­kom Am­bi­en­te sni­žen je 30, a ku­hi­nje 40 pos­to.

Ada Ke­zić i ove go­di­ne pred­sta­vi­la je za­nim­ljiv kon­cept sto­li­ća

Od­lič­no rje­še­nje za ma­le pros­to­re sti­že iz ra­di­oni­ce Di­z­zcon­cept

Re­ge­ne­ra­ci­ja iz Za­bo­ka pred­sta­vi­la je ruč­no ra­đe­ne vu­ne­ne te­pi­he

Zid­ne ta­pe­te da­nas su pu­no vi­še od li­jep­lje­nja uzor­ka na zid

Igra Me­mory na po­sve druk­či­ji na­čin - opi­pom i slu­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.