MASKE SU PA­LE, PLEN­KO­VI­ĆA OČE­KU­JE RAT PRO­TIV SVIH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Po­li­tič­ki na­pa­di na pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća i nje­go­vu Vla­du ima­ju ne­ko­li­ko di­men­zi­ja. Kre­ni­mo od re­cent­nih zbi­va­nja. U ši­ro­ku fron­tu os­po­ra­va­te­lja Vla­di­ne po­li­ti­ke uklju­či­la se i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Na­kon go­vo­ra u Opa­ti­ji, ka­da je sta­tis­tič­kim po­ka­za­te­lji­ma opi­sa­la cr­ni­lo u ko­jem se Hr­vat­ska na­la­zi, ju­čer je iz is­e­lje­ne Sla­vo­ni­je po­ru­či­la da se zem­lja, ka­da je ri­ječ o de­mo­gra­fi­ji, na­la­zi u iz­van­red­nom sta­nju. Os­ta­vi­mo sad po stra­ni pred­sjed­ni­či­ne mo­ti­ve za­što upor­no pu­ca po Vla­di (od­nos­no ne uljep­ša­va re­al­nu si­tu­aci­ju), ali či­nje­ni­ca je da su opor­ba i pred­sjed­ni­ca pos­ta­li svo­je­vr­s­ni sa­vez­ni­ci u pot­ko­pa­va­nju Vla­de. Či­nje­ni­ca je i da su opor­ba, po­se­bi­ce SDP, i gaz­da To­do­rić, ta­ko­đer sa­vez­ni­ci u tvrd­nja­ma i na­pa­di­ma da je Vla­da pre­pus­ti­la le­ši­nar­skom fon­du da iz Agro­ko­ra iz­vla­či no­vac. Na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni vje­ro­jat­no ni­ka­da ni­smo ima­li čud­no­va­ti­ja sa­vez­niš­tva, tzv. opor­be­ne ali­jan­se ko­je ju­ri­ša­ju na Vla­du. Pre­mi­jer Plen­ko­vić sva­ka­ko zas­lu­žu­je

Na po­li­tič­koj sce­ni ni­ka­da ni­smo ima­li čud­ni­ja sa­vez­niš­tva kon­tra Vla­de

kri­ti­ku, ov­dje ni­je ri­ječ o to­me da je An­drej Plen­ko­vić ne­upit­no i bez­greš­no po­li­tič­ko bi­će, ali tra­ge­di­ja je u to­me što se uop­će ne na­zi­re tko mu je al­ter­na­ti­va. Je li to nez­reo i ne­uvjer­ljiv Da­vor Ber­nar­dić? Na­rav­no da ni­je. I dok je si­tu­aci­ja ta­ko po­li­tič­ki na­sa­đe­na, pre­mi­jer Plen­ko­vić ko­ji je par­la­men­tar­nu ve­ći­nu sku­pio s “kon­ca i ko­nop­ca”, što mu je­dan od ve­ćih gri­je­ho­va, mo­že mir­no spa­va­ti. Ipak, i nje­ga sve ši­ra opor­be­na fron­ta živ­ci­ra i či­ni sve ner­voz­ni­jim. Plen­ko­vić gu­bi mir­no­ću i onaj se­da­tiv­ni uči­nak zbog ko­jeg je naj­ve­ćim di­je­lom i bi­ran na­kon po­li­ti­ke vi­so­kog na­po­na ko­ju su pla­si­ra­li Ka­ra­mar­ko i Mi­la­no­vić. Ner­vo­za je i odraz sla­bos­ti pa se na­me­će za­klju­čak da Plen­ko­vi­ću nit­ko ne mo­že na­šte­ti­ti kao što mo­že on sam se­bi. Osim hr­va­nja s opor­bom, pred­sto­ji mu da na­pi­še i svo­je­vr­s­ne upu­te ka­ko da se HDZo­vi duž­nos­ni­ci/mi­nis­tri po­na­ša­ju u druš­tvu pred­sjed­ni­ce ko­ja iz da­na u dan is­pa­lju­je sve vi­še ra­fa­la u smje­ru Ban­skih dvo­ra. Maske su pa­le, Plen­ko­vi­ća oče­ku­je rat pro­tiv svih. Jer tre­nu­tač­no su svi pro­tiv nje­ga...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.