Su­ža­va se krug: uz­dr­ža­va­ni čla­no­vi obi­te­lji sa­mo dje­ca, part­ne­ri i ro­di­te­lji

Tko je ko­ris­tio olak­ši­cu za ba­ke, dje­do­ve, ro­di­te­lje brač­nog part­ne­ra, unu­ke i biv­še part­ne­re os­ta­je bez od 400 do 600 ku­na od 1. si­ječ­nja 2018.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Olak­ši­ca za uz­dr­ža­va­nog čla­na iz­no­si 1750 ku­na i do­da­je se osob­nom od­bit­ku od 3800 ku­na. Za dje­cu os­ta­je pro­gre­siv­na ska­la Od po­čet­ka idu­će go­di­ne krug uz­dr­ža­va­nih čla­no­va obi­te­lji za ko­je obvez­ni­ci po­re­za na do­ho­dak mo­gu os­tva­ri­ti po­rez­nu olak­ši­cu su­ža­va se na dje­cu, ro­di­te­lje i (brač­ne) part­ne­re. Ba­ke, dje­do­vi, unu­ci, pra­unu­ci, ro­di­te­lji brač­nih dru­go­va, ma­će­he i oču­si ko­je uz­dr­ža­va pu­no­ljet­no pas­tor­če te biv­ši brač­ni ili ži­vot­ni part­ner ko­je­mu po­rez­ni obvez­nik pla­ća ali­men­ta­ci­ju vi­še ne­će bi­ti po­rez­ne olak­ši­ce. Uz­dr­ža­va­ni čla­no­vi obi­te­lji osi­gu­ra­va­li su ove go­di­ne 1750 ku­na do­dat­no­ga mje­seč­nog po­rez­nog od­bit­ka, od­nos­no sva­ki po­na­osob 400 ku­na ve­će ne­to pla­će za one ko­ji­ma je za­ra­da oko dr­žav­nog pro­sje­ka do 600 ku­na za one či­ja su pri­ma­nja nat­pro­sječ­na.

Če­ka se upu­ta

Osim za dje­cu, brač­ne part­ne­re i ro­di­te­lje, olak­ši­ca će se mo­ći ko­ris­ti­ti za os­ta­le pu­no­ljet­ne oso­be sa­mo uz do­kaz skr­b­niš­tva. Ina­če, po­rez­na se olak­ši­ca mo­že ste­ći sa­mo za čla­no­ve obi­te­lji ko­ji ras­po­la­žu s ma­nje od 15 ti­su­ća ku­na go­diš­njeg do­hot­ka. Pri­mje­ri­ce, stu­den­ti ko­ji pre­ko stu­dent­skog ser­vi­sa za­ra­de vi­še od 15 ti­su­ća ku­na go­diš­nje ili im go­diš­nji iz­nos sti­pen­di­je pre­ma­šu­je taj iz­nos pres­ta­ju bi­ti olak­ši­ca svo­jim ro­di­te­lji­ma. Su­že­nje kru­ga uz­dr­ža­va­nih čla­no­va iz­gla­sa­no je u po­rez­nom pa­ke­tu kra­jem proš­le go­di­ne, a po­rez­ne bi vlas­ti tek tre­ba­le iz­da­ti upu­tu ka­ko će pro­ves­ti nji­ho­vo mi­ca­nje iz po­rez­nih kar­ti­ca obvez­ni­ka. Pre­ma sa­daš­njim pra­vi­li­ma, za sva­ku pro­mje­nu po­dat­ka u po­rez­noj kar­ti­ci (PK) po­treb­no je osob­no do­ći u is­pos­ta­vu po­rez­ne upra­ve i dostaviti po­treb­ne do­ku­men­te. Od po­čet­ka idu­će go­di­ne uvest će se elek­tro­nič­ke po­rez­ne kar­ti­ce ko­je će se mo­ći mi­je­nja­ti pre­ko sus­ta­va e-Gra­đa­ni pa će se pre­ko tog sus­ta­va pro­vo­di­ti i mi­ca­nje uz­dr­ža­va­nih čla­no­va ko­ji su iz­gu­bi­li pra­vo na olak­ši­cu. Po­rez­na će upra­va ta­ko­đer češ­lja­ti sve ko­ris­ni­ke olak­ši­ca te će one ko­ji su pri­ja­vi­li ro­di­te­lje brač­nih dru­go­va, ba­ke, dje­do­ve i os­ta­le mak­nu­te sku­pi­ne po­zva­ti da pro­mi­je­ne po­dat­ke u svo­jim PK kar­ti­ca­ma. Ta se pro­mje­na ne­će mo­ći pro­ves­ti una­pri­jed, ne­go tek od po­čet­ka si­ječ­nja, na­kon što za­kon­ska odred­ba o uz­dr­ža­va­nim čla­no­vi­ma stu­pi na sna­gu. Raz­miš­lja se i o to­me da se u do­go­vo­ru s tvrt­ka­ma ko­je za­poš­lja­va­ju ve­ći broj rad­ni­ka or­ga­ni­zi­ra­ju po­sje­ti po­rez­nih Stu­den­ti ko­ji ra­dom ili sti­pen­di­jom ima­ju vi­še od 15.000 go­diš­nje pres­ta­ju bi­ti olak­ši­ca Od No­ve će se go­di­ne elek­tro­nič­ke po­rez­ne kar­ti­ce (PK) mi­je­nja­ti pre­ko e-Gra­đa­na Mi­ca­nje uz­dr­ža­va­nih čla­no­va po­či­nje u si­ječ­nju, ka­da pro­mje­na stu­pa na sna­gu re­fe­re­na­ta po­du­ze­ći­ma. Za sve za­pos­le­ne PK kar­ti­ca po­hra­nje­na je u ka­drov­skim služ­ba­ma po­du­ze­ća i us­ta­no­va u ko­ji­ma ra­de. Za no­vo­za­pos­le­ne od si­ječ­nja idu­će go­di­ne po­rez­ne će se kar­ti­ce, uz su­glas­nost rad­ni­ka, dos­tav­lja­ti pos­lo­dav­cu elek­tro­nič­kim pu­tem, a po služ­be­noj će se duž­nos­ti tak­ve kar­ti­ce dos­tav­lja­ti Hr­vat­skom za­vo­du za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje i za umi­rov­lje­ni­ke.

Su­glas­nost rad­ni­ka

Iz­nim­no, ako pos­lo­da­vac i is­pla­ti­telj pla­će ili mi­ro­vi­ne ili sam po­rez­ni obvez­nik ni­je ko­ris­nik sus­ta­va ePo­rez­na, ili is­pla­ti­telj ne is­ho­di su­glas­nost rad­ni­ka ili umi­rov­lje­ni­ka, po­rez­na će se kar­ti­ca iz­da­va­ti u pa­pir­na­tom obli­ku te ju je is­pla­ti­telj du­žan ču­va­ti dok rad­nik kod nje­ga ra­di i is­pla­ću­je mu pla­ću ili ne­ki dru­gi pri­mi­tak po os­no­vi ne­sa­mos­tal­nog ra­da. Olak­ši­ce za dje­cu ne­će se mi­je­nja­ti i one su za pr­vo di­je­te 1750 ku­na, slič­no kao i za os­ta­le uz­dr­ža­va­ne čla­no­ve, ali se za sva­ko idu­će di­je­te ta olak­ši­ca znat­no po­ve­ća­va. Ve­ći­na ro­di­te­lja ko­ji ima­ju tro­je i vi­še dje­ce u pra­vi­lu ne pla­ća­ju po­rez na do­ho­dak jer su im olak­ši­ce čes­to ve­će od bru­to pri­ma­nja. Go­diš­nje se od po­re­za na do­ho­dak i pri­rez pri­ku­pi oko de­set mi­li­jar­di ku­na i sav je taj no­vac pri­hod lo­kal­nih je­di­ni­ca. Uz po­rez na do­ho­dak za­pos­le­ni na svo­je pla­će pla­ća­ju i so­ci­jal­ne do­pri­no­se ko­ji se od po­čet­ka ove go­di­ne na­pla­ću­ju na sve obli­ke ra­da, osim ra­da pre­ko stu­dent­skih i uče­nič­kih ser­vi­sa.

Po­rez­na će upra­va po­zi­va­ti gra­đa­ne da une­su pro­mje­ne u svo­je PK kar­ti­ce

Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić ju­čer je bio gost na rad­nom ruč­ku HUP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.