Vlada na če­lu AZOP-a na još je­dan man­dat že­li An­tu Raj­ko­va­ču

Jav­nos­ti je Raj­ko­va­ča pos­tao poz­nat 2015., ka­da je tu­žio Hr­vat­sku Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji jer ga je Mi­la­no­vi­će­va Vlada po­ku­ša­la smi­je­ni­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U sa­bor­sku pro­ce­du­ru ovih je da­na sti­gao pri­jed­log Vla­de da se na če­lo Agen­ci­je za za­šti­tu osob­nih po­da­ta­ka (AZOP) na još je­dan man­dat ime­nu­je do­sa­daš­nji rav­na­telj An­to Raj­ko­va­ča. Ši­roj jav­nos­ti Raj­ko­va­ča je pos­tao poz­nat 2015., ka­da je AZOP na­lo­žio da se s in­ter­ne­ta uk­lo­ni ve­lik dio imo­vin­skih kar­ti­ca duž­nos­ni­ka, sma­tra­ju­ći da obja­va ne­kih po­da­ta­ka s ta­daš­njeg obras­ca na ko­jem su po­li­ti­ča­ri pod­no­si­li iz­vješ­će o svo­jem imo­vin­skom sta­nju grubo za­di­re u nji­ho­vu pri­vat­nost. Jav­nost je tak­vu od­lu­ku do­če­ka­la na nož, a me­di­ji su se po­za­ba­vi­li i imo­vin­skim sta­njem čel­ni­ka AZOP-a i ot­kri­li da Raj­ko­va­ča go­to­vo dva de­set­lje­ća ži­vi u dr­žav­nom sta­nu po­vr­ši­ne 84 kva­dra­ta za sa­mo 303 ku­ne mje­seč­no. Nje­go­va za­mje­ni­ca Du­brav­ka Do­lenc svoj je stan pak ku­pi­la kre­di­tom ko­ji joj je kao svo­joj za­pos­le­ni­ci 2004. dao HBOR. S ob­zi­rom na to da je AZOP, me­đu os­ta­lim, os­po­ra­vao obja­vu po­da­ta­ka o kre­di­ti­ma ko­je su po­li­ti­ča­ri di­gli pri­je stu­pa­nja na duž­nost, pos­ta­vi­lo se pi­ta­nje že­le li nje­go­vi čel­ni­ci pri­kri­va­njem imo­vin­skih kar­ti­ca po­li­ti­ča­ra za­pra­vo za­ma­gli­ti či­nje­ni­cu da osob­no uži­va­ju pov­las­ti­ce. Pro­tiv od­lu­ke AZOP-a po­bu­ni­lo se i Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa. Da­lia Ore­ško­vić i eki­pa sma­tra­li su da uk­la­nja­njem tak­vih po­da­ta­ka imo­vin­ska kar­ti­ca gu­bi svo­ju moć i sna­gu u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Na kra­ju je re­agi­rao Sa­bor, br­zin­skom iz­mje­nom za­ko­na u ko­ji je upi­sao da se za­šti­ta osob­nih po­da­ta­ka ne od­no­si na po­li­ti­ča­re na funk­ci­ji. Vlada Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, na či­ji je pri­jed­log Raj­ko­va­ča i do­šao na če­lo AZOP-a, pred­lo­ži­la je pak smje­nu Raj­ko­va­če i Du­brav­ke Do­lenc, no oni se ni­su da­li smes­ti. Svo­ju su dr­ža­vu pri­ja­vi­li Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji tvr­de­ći da Vlada ra­di pri­ti­sak na AZOP, ko­ji je ne­za­vis­ni re­gu­la­tor, ko­ris­te­ći se pri­tom pri­jet­njom smje­na­ma zbog do­ne­se­nih od­lu­ka. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja sta­la je na nji­ho­vu stra­nu pa se od smje­ne čel­ni­ka AZOP-a odus­ta­lo. Pri­hva­ti li Sa­bor Vla­din pri­jed­log da ga ime­nu­je na još je­dan man­dat, Raj­ko­va­ča će ubu­du­će ima­ti znat­no ve­ći utje­caj ne­go do­sad, s ob­zi­rom na to da AZOP pre­uzi­ma i pro­ved­bu GDPR-a, no­ve ured­be EU o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka ko­ja na sna­gu stu­pa u svib­nju.

Bu­de li opet iz­a­bran Raj­ko­va­ča će ima­ti ve­ći utje­caj ne­go do­sad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.