U mi­ro­vi­ni, ali za tje­dan da­na ra­da do­bio 8677 kn

Anes­te­zi­olog iz Spli­ta, 69-go­diš­nji Mla­den Ra­kić, an­ga­ži­ran je ra­di is­po­mo­ći na du­bro­vač­koj anes­te­zi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

U mi­ro­vi­ni li­ječ­ni­ci u ne­kim bol­ni­ca­ma mo­gu i ra­di­ti, ali i za­ra­di­ti. Pra­vi­la kao u “slu­ča­ju Pa­la­di­no” oči­to ne vri­je­de svug­dje jed­na­ko iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Ne­to ho­no­rar od 8677,23 ku­na Op­ća bol­ni­ca Du­brov­nik is­pla­ti­la je gos­tu­ju­ćem li­ječ­ni­ku umi­rov­lje­ni­ku za – tje­dan da­na. Za taj an­ga­žman osi­gu­ra­li su mu smje­štaj i hra­nu u bol­nič­kom apart­ma­nu, ali i pot­pi­sa­li na­log za služ­be­no pu­to­va­nje, od­nos­no pla­ti­li put­ne tro­ško­ve i dnev­ni­ce. Bu­du­ći da je ri­ječ o 69-go­diš­njem li­ječ­ni­ku u mi­ro­vi­ni, in­for­ma­ci­ja je to ko­ja je “za­žu­lja­la” u je­ku od­la­ska prof. dr. sc. Jo­si­pa Pa­la­di­na iz KBC-a Zagreb. Da se u mi­ro­vi­ni ipak mo­že ra­di­ti u hr­vat­skim bol­ni­ca­ma, ali i ite­ka­ko za­ra­di­ti, do­ka­zu­je ovaj pri­mjer iz du­bro­vač­ke bol­ni­ce.

Da oni ra­de, ja ne bih do­la­zio

No kre­ni­mo re­dom – prof. Mla­den Ra­kić, li­ječ­nik spe­ci­ja­list anes­te­zi­olog, s rav­na­te­ljem du­bro­vač­ke bol­ni­ce doc. dr. sc. Ma­ri­jem Be­ki­ćem 23. ožuj­ka sklo­pio je ugo­vor o dje­lu, dan na­kon što je stu­pio na sna­gu, od 22. do 29. ožuj­ka za ukup­no 40 sa­ti ra­da. Za osam sa­ti dnev­nog ra­da u pet rad­nih da­na tog tjed­na u ožuj­ku ugo­vo­re­na je nak­na­da u iz­no­su od 8677,23 ku­na uve­ća­na za sve po­re­ze, pri­re­ze i do­pri­no­se. Ka­ko je objaš­nje­no upra­vo za “slu­ča­ja Pa­la­di­no”, li­ječ­ni­ci u mi­ro­vi­ni za­kon­ski ima­ju pra­vo ra­di­ti po­la rad­nog vre­me­na, od­nos­no mak­si­mal­no 20 sa­ti tjed­no za po­la po­čet­ne spe­ci­ja­lis­tič­ke pla­će. Već su to, či­ni se, stav­ke ko­je u ovom an­ga­žma­nu za­obi­la­ze te za­kon­ske odred­ni­ce. Ovaj split­ski li­ječ­nik u mi­ro­vi­ni an­ga­ži­ran je na te­me­lju zah­tje­va za is­po­moć na du­bro­vač­koj anes­te­zi­ji. Na­log za služ­be­no pu­to­va­nje, pre­ma do­ku­men­ti­ma ko­je po­sje­du­je­mo, pot­pi­san je is­tog da­tu­ma ka­da i spo­me­nu­ti zah­tjev za is­po­moć, a upu­će­ni tvr­de da je i on pro­tu­za­ko­nit bu­du­ći da li­ječ­nik u mi­ro­vi­ni ne pu­tu­je u du­bro­vač­ku bol­ni­cu iz ne­ke dru­ge us­ta­no­ve. Po­tom je 23. ožuj­ka pot­pi­san i spo­me­nu­ti ugo­vor, a pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, u tje­dan da­na an­ga­žma­na ovaj je li­ječ­nik odra­dio i čak če­ti­ri de­žur­stva što je ta­ko­đer pro­tu­za­ko­ni­to jer je ri­ječ o 96 rad­nih sa­ti. Da je de­žu­rao, po­t­vr­dio nam je i prof. dr. Ra­kić ju­čer u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru: – Svo­jom vo­ljom oti­šao sam u mi­ro­vi­nu, po­vre­me­no sam ra­dio i u još ne­kim bol­ni­ca­ma, lje­ti ne mo­gu ra­di­ti jer su mi tu unu­ci pa sam ra­di­je s nji­ma. Ima­ju ta­mo pet-šest apart­ma­na i do­la­ze i dru­gi li­ječ­ni­ci, gi­ne­ko­lo­zi, tra­uma­to­lo­zi, još anes­te­zi­olo­ga. Ima još 50 dru­gih ko­ji ra­de ova­ko kao ja, a osim to­ga, ja i edu­ci­ram lju­de, or­ga­ni­zi­ram sim­po­zi­je, ali ne­ki­ma je to pre­vi­še. Da oni ra­de, ja ne bih tre­bao do­la­zi­ti do­lje osim za edu­ka­ci­ju. Ne­ka oni poč­nu ra­di­ti, on­da ja ne­ću tre­ba­ti do­la­zi­ti – od­go­vo­rio je prof. Ra­kić.

Upu­će­ni tvr­de da su ilegalne i dnev­ni­ce i put­ni tro­ško­vi jer li­ječ­nik u mi­ro­vi­ni ne pu­tu­je iz bol­ni­ce ne­go od ku­će

Rav­na­telj na sas­tan­ku

Pro­tu­za­ko­ni­te stav­ke ni­je ko­men­ti­rao, pot­pi­sao je ugo­vor ka­kav je do­go­vo­rio s rav­na­telj­stvom u Du­brov­ni­ku. Iz tog rav­na­telj­stva pak do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­sa­ni upit, a te­le­fon­ski nam je re­če­no da je rav­na­telj na sas­tan­ku.

U je­ku “slu­ča­ja Pa­la­di­no” objaš­nje­no je da u mi­ro­vi­ni li­ječ­nik mo­že ra­di­ti mak­si­mal­no 20 sa­ti tjed­no

BOL­NI­CA

Rav­na­telj du­bro­vač­ke bol­ni­ce doc. dr. sc. Ma­ri­jo Be­kić

TOPOLOVEC/PIXSELL M.

Prof. dr. Mla­den Ra­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.