HO­ĆE LI NA “PROGLEDAJ SRCEM” OD­LE­TJE­TI KROV S CI­BO­NE?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Vi­jest da su još pri­je de­se­tak da­na ras­pro­da­ne ulaz­ni­ce za kon­cert po­dr­ške La­uda­to Te­le­vi­zi­ji, “Progledaj srcem”, ko­ji će se u su­bo­tu odr­ža­ti u za­gre­bač­koj Ci­bo­ni, go­vo­ri mno­go to­ga. Pri­sje­ti­ti se, za­pra­vo, tre­ba lanj­skog kon­cer­ta, ko­ji je pod is­tim na­zi­vom oku­pio vi­še od 6000 mla­dih, ko­ji doš­li da­ti po­dr­šku toj obi­telj­skoj te­le­vi­zi­ji s kr­š­ćan­skim vri­jed­nos­ti i uži­va­ti u pro­gra­mu ko­ji im je La­uda­to po­nu­dio te ve­če­ri, ko­ji je bio snaž­nog du­hov­nog na­bo­ja, kroz nas­tu­pe gru­pa i pje­va­ča, du­hov­ne na­go­vo­re, le­žer­nost vo­di­te­lja… Po­vre­me­no se či­ni­lo da će krov sport­ske dvo­ra­ne od­le­tje­ti u zrak, kak­va je bi­la at­mo­sfe­ra. To go­vo­ri da je La­uda­to Te­le­vi­zi­ja na jed­no­me mjes­tu us­pje­la oku­pi­ti mla­de sa svih stra­na Hr­vat­ske, pa i ino­zem­s­tva, ko­ji se na­la­ze u raz­nim ka­to­lič­kim udru­ga­ma i po­kre­ti­ma, ko­ji po­s­ljed­njih go­di­na bu­ja­ju po ci­je­loj Hr­vat­skoj. La­uda­to, za­pra­vo, tim svo­jim kon­cer­tom na naj­bo­lji na­čin po­ka­zu­je ono što se u Hr­vat­skoj do­ga­đa me­đu mla­di­ma, ko­ji čez­nu za du­hov­noš­ću i ko­ji tom svo­jom čež­njom i tra­že­njem Bo­ga go­vo­re o no­vo­me tren­du u na­šoj zem­lji. Sve su to re­dom stu­den­ti ili oni ko­ji su za­vr­ši­li stu­dij i pro­naš­li pr­va za­pos­le­nja, ne­ki na po­čet­ku for­mi­ra­nja obi­te­lji. Li­je­pi i mla­di, ur­ba­ni i obra­zo­va­ni, zdra­vi i pa­met­ni. Svo­jim do­la­skom na kon­cert “Progledaj srcem” oni po­ru­ču­ju i kak­ve me­di­je že­le. Na­ime, La­uda­to Te­le­vi­zi­ja, kao obi­telj­ska te­le­vi­zi­ja ko­ja nje­gu­je kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti, nu­di po­sve druk­či­ji pro­gram od bi­lo ko­je te­le­vi­zi­je dos­tup­ne na na­šim pros­to­ri­ma. U nji­ho­vu pro­gra­mu ne­ma na­si­lja, sek­sa, uboj­sta­va i za­tup­lju­ju­ćih se­ri­ja. Pro­gram ne pre­ki­da­ju rek­la­me. Gle­da­te­lje­va paž­nja za­dr­ža­va se ta­ko što mu se nu­di za­nim­ljiv, do­ku­men­ta­ran ili du­hov­na sa­dr­žaj. Ne pri­do­bi­va ga se jef­ti­nim tri­ko­vi­ma. La­uda­to ta­ko gra­di svo­ju pu­bli­ku na po­nu­di kak­ve tre­nu­tač­no ne­ma i za­ci­je­lo mla­di to naj­bo­lje pre­poz­na­ju, jer je nji­hov “ins­tin­kt” ra­zvi­je­ni­ji ne­go u odras­lih. Oni se na­pros­to okre­ću ono­me što ih iz­gra­đu­je, a ne ra­za­ra, ono­me što ih “po­di­že” bez ikak­vih opi­ja­ta i “adi­ti­va”. Že­le ži­vot po stvar­nim vri­jed­nos­ti­ma. No, La­uda­to Te­le­vi­zi­ja još se iz­gra­đu­je. I taj put je mu­ko­tr­pan, jer ni­je po­plo­čan ni po­li­tič­kom ni ne­kom dru­gom moć­nom po­dr­škom. Oso­bi­to ne fi­nan­cij­skom. Čak ni­ti onom s cr­k­ve­nog vr­ha, što je fe­no­men sam za se­be, ko­jim ne tre­ba kva­ri­ti do­bar do­jam pri­je “Progledaj srcem”. La­uda­to Te­le­vi­zi­ja po­či­va na le­đi­ma jed­ne en­tu­zi­jas­tič­ne že­ne, os­ni­va­či­ce i di­rek­to­ri­ce, Kse­ni­je Abra­mo­vić, ko­joj upra­vo ras­pro­da­ne kar­te za “Progledaj srcem” mo­gu biti go­le­ma za­do­volj­šti­na da do­is­ta ra­di do­bar i druš­tve­no vri­je­dan po­sao. I da se is­pla­ti tru­di­ti da­lje i ne po­sus­ta­ti. Upra­vo u ime svih onih mla­dih ko­ji će ove su­bo­te na­pu­ni­ti Ci­bo­nu. Ali i onih ko­ji ni­su mo­gli do­ći na kon­cert ili na­ba­vi­ti kar­tu. I ko­ji će ga gle­da­ti na snim­ci te­le­vi­zi­je ko­ja je po­sve druk­či­ja od

us­pje­ha.• os­ta­lih. I ko­joj ta druk­či­jost jam­či put do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.