Pu­lit­ze­ri za ve­li­ke no­vin­ske re­dak­ci­je

Na­gra­da za glaz­bu pr­vi put do­di­je­lje­na je jed­nom re­pe­ru, Ken­drick La­mar do­bio je Pu­lit­ze­ra za al­bum Damn, ko­lek­ci­ju pje­sa­ma iz ži­vo­ta mo­der­nog Afro­ame­ri­kan­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na­gra­đe­ni su no­vi­na­ri za iz­vješ­ći­va­nje u jav­nom in­te­re­su, za pri­je­lom­nu vi­jest te za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo

Glav­ni no­vi­nar­ski Pu­lit­ze­ri, oče­ki­va­no, ove go­di­ne otiš­li su naj­ve­ćim re­dak­ci­ja­ma, The New York Ti­me­su i The Washington Pos­tu. Za iz­vješ­ći­va­nje u jav­nom in­te­re­su na­gra­du je do­bi­la re­dak­ci­ja The New York Ti­me­sa, kon­kret­no nji­ho­ve no­vi­nar­ke Jo­di Kan­tor i Megan Twohey za ra­zot­kri­va­nje hol­lywo­od­skih sek­su­al­nih pre­da­to­ra, uklju­ču­ju­ći u to i jed­nog od naj­u­tje­caj­ni­jih hol­lywo­od­skih pro­du­ce­na­ta, ka­že se u obraz­lo­že­nju na­gra­de. Za pri­je­lo­mu vi­jest na­gra­du je do­bi­la re­dak­ci­ja The Press De­mo­cra­ta iz ka­li­for­nij­skog gra­da San­ta Ro­se za iz­vješ­ći­va­nje o stra­ho­vi­tim po­ža­ri­ma ko­ji su za­hva­ti­li nji­hov grad i okrug So­no­mu. Či­ni­li su to us­pješ­no i za­hva­lju­ju­ći pla­si­ra­nju fo­to­gra­fi­ja i vi­dea na druš­tve­ne mre­že ka­ko bi što jas­ni­je i u stvar­nom vre­me­nu pre­ni­je­li jav­nos­ti ra­zi­nu tra­ge­di­je.

Po­ku­ša­ji dis­kre­di­ti­ra­nja

Za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo na­gra­đe­na je re­dak­ci­ja The Washington Pos­ta za ra­zot­kri­va­nje na­vod­ne po­vi­jes­ti sek­su­al­nog zlos­tav­lja­nja ma­lo­ljet­nih dje­voj­ki od jed­nog od kan­di­da­ta za Se­nat te zbog pro­ka­zi­va­nja po­ku­ša­ja da se dis­kre­di­ti­ra no­vi­na­re ko­ji su ra­di­li na pri­či. Jas­no je da su na­gra­du re­dak­ci­je The New York Ti­me­sa i The Washington Pos­ta do­bi­le i za is­tra­ži­va­nje ru­skog utje­ca­ja na ame­rič­ku pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju na­kon ko­je je iz­a­bran Do­nald Trump. Agen­ci­ja Reuters do­bi­la je na­gra­du za iz­vješ­ći­va­nje iz svi­je­ta, zas­lu­ži­li su to pra­će­njem kam­pa­nje bru­tal­nih uboj­sta­va ko­ja pra­te rat pro­tiv dro­ge fi­li­pin­skog pred­sjed­ni­ka Ro­dri­ga Du­ter­tea. Mno­gi­ma je vje­ro­jat­no ma­nje poz­na­to da se Pu­lit­zer ne do­dje­lju­je sa­mo za no­vi­nar­stvo već i za ne­ko­li­ko knji­žev­nih žan­ro­va, ali i za glaz­bu. Pr­vi put na­gra­đen je ta­ko je­dan re­per. Ken­drick La­mar do­bio je Pu­lit­ze­ra za svoj al­bum DAMN, za ko­ji se u obraz­lo­že­nju na­vo­di ka­ko je vir­tu­oz­na ko­lek­ci­ja pje­sa­ma ko­ja nu­di dir­lji­ve vi­nje­te ko­ji­ma se bi­lje­ži kom­plek­s­nost ži­vo­ta mo­der­nog Afro­ame­ri­kan­ca.

Uzor i pro­du­cent

Tko je Ken­drick La­mar? Već u pr­voj in­ter­net­skoj en­cik­lo­pe­di­ji, na po­čet­ku tek­s­ta o na­gra­đe­nom re­pe­ru, kla­sič­na su obi­ljež­ja glaz­be­ni­ka tog žan­ra. Ro­đen je u Comp­to­nu, s osam go­di­na gle­dao je ka­ko nje­go­vi ido­li Tu­pac Sha­kur i Dr. Dre sni­ma­ju spot za i danas vr­lo slu­ša­ni singl Ca­li­for­nia Lo­ve. Tu ga je u pot­pu­nos­ti “okre­nu­lo” pre­ma glaz­bi i ra­pu. Nje­gov otac Ken­ny Duc­kwor­th bio je član zna­me­ni­te ulič­ne ban­de Gan­g­s­ter Dis­ci­ples, a obi­telj je bi­la ja­ko po­ve­za­na s još jed­nom poz­na­ti­jom ben­dom – Crip­si­ma. Ne­ko­li­ko maj­či­ne bra­će bi­li su čla­no­vi ove opas­ne sku­pi­ne ko­joj su glav­ni ri­va­li Blo­od­si. U svo­jim sti­ho­vi­ma La­mar is­ti­če ka­ko ni­ka­da ni­je pot­pao pod taj utje­caj. A sam utje­ca­ja ima, to­li­kog da mu ne­ki pri­pi­su­ju i “zas­lu­ge” za po­bje­du Do­nal­da Trum­pa jer je dio nje­go­ve pri­če i to da ne ide na gla­sa­nje. La­mar je vr­lo omi­ljen glaz­be­nik ko­jeg hva­li i Ba­rack Oba­ma, is­to je či­nio i po­koj­ni Prin­ce. Ve­li­ki lju­bi­telj ce­re­ali­ja, bio je od­li­čan uče­nik, imao je sve pe­ti­ce, upra­vo u ško­li ko­ju je po­ha­đao i nje­gov uzor i kas­ni­ji pro­du­cent Dr. Dre. Dr. Dreu do­pao se La­ma­rov Ig­no­ran­ce is Bliss, nas­tao je singl Comp­ton, a os­ta­lo je po­vi­jest – 12 Gram­myja, uvr­šte­nje na Ti­me­ovu lis­tu sto­ti­nu naj­u­tje­caj­ni­jih ljudi u svi­je­tu 2016. go­di­ne, sa sin­glom Hum­ble dos­pio je na Bil­l­bo­ar­do­vu lis­tu Hot 100.

Za­hval­ne smo že­na­ma i dru­gim iz­vo­ri­ma ko­ji su ima­li do­volj­no hra­bros­ti da pro­go­vo­re i da se slo­mi bra­na MEGAN TWOHEY do­bit­ni­ca Pu­lit­ze­ro­ve na­gra­de

RE­DAK­CI­JA NEW YORK TI­ME­SA Na­gra­de za no­vi­nar­ke ko­je su ra­zot­kri­le hol­lywo­od­ske sek­su­al­ne pre­da­to­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.