Vrh HDZ-a iz­ba­cu­je Dar­ka Mi­li­no­vi­ća usred iz­bo­ra

KRAJ LIČKOG ŽUPANA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Pred­sjed­nik Vi­so­kog čas­nog su­da kon­zul­ti­rat će se sa sta­tu­tar­nom ko­mi­si­jom i on­da do­ni­je­ti od­lu­ku o sank­ci­ji pro­tiv Mi­li­no­vi­ća Dar­ku Mi­li­no­vi­ću, du­go­go­diš­njem lič­kom HDZ-ov­cu ko­ji je bio na naj­vi­šim funk­ci­ja­ma u stran­ci i Vla­di i ak­tu­al­ni je žu­pan i član Pred­sjed­niš­tva, pri­je­ti iz­ba­ci­va­nje iz HDZ-a.

Ho­će li se mo­ći bra­ni­ti?

Od­lu­ka je to vr­ha HDZ-a od­mah dan na­kon što je Mi­li­no­vić pre­kju­čer iz­veo još je­dan spek­takl i s pet auto­bu­sa pu­nih lič­kih HDZ-ova­ca do­šao u sre­diš­nji­cu HDZ-a tra­ži­ti od­go­vo­re za­što se već tre­ći put od­ga­đa­ju iz­bo­ri za gos­pić­ki HDZ kao i jam­s­tva da će iz­bo­ri za Lič­ko-senj­sku or­ga­ni­za­ci­ju bi­ti 9. ruj­na. O po­kre­ta­nju ste­gov­nog pos­tup­ka pro­tiv Mi­li­no­vi­ća zbog naj­te­žih po­vre­da član­skih obve­za, što po­dra­zu­mi­je­va is­klju­če­nje iz stran­ke, pr­vo je ju­čer od­lu­či­lo uže Pred­sjed­niš­tvo stran­ke. Za­tim je su­ge­ri­ra­lo Pred­sjed­niš­tvu da na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci, na ko­joj se Mi­li­no­vić, dak­le, ne mo­že bra­ni­ti, do­ne­se od­lu­ku o po­kre­ta­nju ste­gov­nog pos­tup­ka, o če­mu će u ko­nač­ni­ci od­lu­či­ti Vi­so­ki čas­ni sud HDZ-a. U ci­je­loj si­tu­aci­ji vrh HDZ-a, oči­to, ne za­ni­ma to što je Mi­li­no­vić upra­vo kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka ličkog HDZ-a (na­kon što je zi­mus pod­nio os­tav­ku zbog ka­dro­vi­ra­nja sre­diš­nji­ce na Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma), pa su sprem­ni iz stran­ke iz­ba­ci­ti kan­di­da­ta usred iz­bor­nog pro­ce­sa. – Sma­tra­mo da je Dar­ko Mi­li­no­vić svo­jim ju­če­raš­njim nas­tu­pom na­nio po­li­tič­ku šte­tu HDZ-u i ja kao pred­sjed­nik stran­ke, kao i os­ta­li čla­no­vi užeg Pred­sjed­niš­tva, ne­ću do­pus­ti­ti da se, u pre­ne­se­nom smis­lu, od HDZ-a ra­di cir­kus i do­ga­đa­nja naroda. Sva pi­ta­nja ko­ja su bi­la na dnev­nom re­du tre­bao je i mo­gao ri­je­ši­ti s Po­vje­rens­tvom ko­je je za­du­že­no za or­ga­ni­zi­ra­nje iz­bo­ra – re­kao je ju­čer Plen­ko­vić no­vi­na­ri­ma na­kon sas­tan­ka užeg Pred­sjed­niš­tva HDZ-a.

Naj­te­že po­vre­de

Zbog to­ga su od­lu­či­li, nas­ta­vio je Plen­ko­vić, da Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a pro­tiv Mi­li­no­vi­ća po­kre­ne ste­gov­ni pos­tu­pak zbog naj­te­žih po­vre­da član­skih oba­ve­za i na­no­še­nja po­li­tič­ke šte­te HDZ-u. Osim ove Plen­ko­vi­će­ve iz­ja­ve i one uju­tro Lo­vre Kuš­če­vi­ća, po­li­tič­kog taj­ni­ka HDZ-a, ko­ji je naj­a­vio Mi­li­no­vi­će­vo iz­ba­ci­va­nje iz HDZ-a, stra­nač­ki taj­ni­ci i Plen­ko­vi­će­vi naj­bli­ži su­rad­ni­ci ni­su od­go­va­ra­li na po­zi­ve, pa je os­ta­lo ne­ra­zjaš­nje­no ho­će li Mi­li­no­vi­ća iz­ba­ci­ti pri­je 9. ruj­na, dak­le pri­je iz­bo­ra za lič­ki HDZ i kako je moguće iz­ba­ci­ti ak­tu­al­nog kan­di­da­ta. Bu­du­ći da Plen­ko­vić i nje­go­va eki­pa po­dr­ža­va­ju Mi­li­no­vi­će­va pro­tu­kan­di­da­ta u Li­ci, taj se po­tez “ne­će li­je­po vi­dje­ti”. Plen­ko­vić je u iz­ja­vi na­tuk­nuo da je to sve na Vi­so­kom čas­nom su­du. Ju­čer smo kon­tak­ti­ra­li i Da­vo­ra Mi­li­če­vi­ća, pred­sjed­ni­ka tog HDZ-ova su­da, a on nam je re­kao da će o br­zi­ni po­kre­ta­nja pos­tup­ka, od­nos­no ho­će li od­lu­ku o sank­ci­ji pro­tiv Mi­li­no­vi­ća do­ni­je­ti pri­je ili pos­li­je lič­kih iz­bo­ra, od­lu­či­ti ka­da do­bi­je od­lu­ku Pred­sjed­niš­tva. – Uzet će­mo u ob­zir da je Mi­li­no­vić kan­di­dat na iz­bo­ri­ma, sa­vje­to­vat će­mo se sa sta­tu­tar­nom ko­mi­si­jom i on­da od­lu­či­ti – re­kao je Mi­li­če­vić. Za­sad ni­je znao od­go­vo­ri­ti ho­će li pred Čas­ni sud po­zva­ti i Mi­li­no­vi­ća kako bi iz­nio svo­ju obra­nu. Dar­ko Mi­li­no­vić za­sad šu­ti, ali u Li­ci se ču­ju pro­miš­lja­nja da se Mi­li­no­vi­ća ne mo­že iz­ba­ci­ti iz HDZ-a jer su iz­bo­ri za lič­ki HDZ ras­pi­sa­ni po sta­rom Sta­tu­tu stran­ke ko­ji ima i Pro­pis­nik o pro­vo­đe­nju unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra i pre­ma ko­jem se pro­tiv čla­no­va HDZ-a ne mo­gu po­kre­ta­ti ste­gov­ni pos­tup­ci. Ako su ra­ni­je po­kre­nu­ti, ti se čla­no­vi mo­gu kan­di­di­ra­ti.

U Li­ci se po­zi­va­ju na pro­pis­nik i sta­ri Sta­tut, da se kan­di­da­ta ne mo­že ste­gov­no go­ni­ti Os­ta­lo je ne­jas­no ho­će li Dar­ka Mi­li­no­vi­ća iz­ba­ci­ti pri­je iz­bo­ra u lič­kom HDZ-u 9. ruj­na

Lič­ki HDZ-ov­ci pro­tes­ti­ra­li su jer su tri­put od­go­đe­ni iz­bo­ri u Gos­pi­ću, a dva­put u Li­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.