Po­du­zet­ni­ci Ma­ri­ću: Sma­nji­te PDV na ja­ja, bro­di­ce, dr­va za og­rjev

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Di­rek­to­ri­ma i čla­no­vi­ma uprava ko­ji ra­de pu­no rad­no vri­je­me mi­ni­mal­na os­no­vi­ca za pla­ća­nje do­pri­no­sa os­ta­je 65% pro­sječ­ne bru­to pla­će

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić naj­a­vio je da di­rek­to­ri­ma i čla­no­vi­ma uprava ko­ji su za­pos­le­ni na pu­no rad­no vri­je­me u svo­jim tvrt­ka­ma ne­će po­ve­ća­va­ti os­no­vi­cu za pla­ća­nje do­pri­no­sa. Nji­ma će se za­dr­ža­ti ko­efi­ci­jent 0,65, od­nos­no mi­ni­mal­na os­no­vi­ca na ko­ju će im se obra­ču­na­ti zdrav­s­tve­ni i mi­ro­vin­ski do­pri­no­si os­tat će 65 pos­to pro­sječ­ne bru­to pla­će kao i do­sad. – Od­mah sam re­kao da pri­jed­log ko­ji se na­šao u jav­noj ras­pra­vi ni­je naj­bo­lje rje­še­nje. Sto­ga sam re­kao: “Aj­mo ču­ti i os­ta­le pri­jed­lo­ge i raz­go­va­ra­ti o sve­mu” – re­kao je Ma­rić u raz­go­vo­ru s po­du­zet­ni­ci­ma okup­lje­ni­ma oko Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re.

Ne­pu­no rad­no vri­je­me

Ma­rić je po­no­vio da postoje ne­ki po­jav­ni obli­ci o ko­ji­ma treba raz­go­va­ra­ti, a to je da ne­ki čla­no­vi uprava i di­rek­to­ri za 48 ku­na mje­seč­nih do­pri­no­sa os­tva­ru­ju pra­vo na pu­no zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje te mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje. Ni­je pra­ved­no i po­šte­no da ima­mo tak­vu si­tu­aci­ju i o to­me treba raz­go­va­ra­ti – ka­zao je mi­nis­tar te do­dao da će se pro­mje­na os­no­vi­ce od­no­si­ti sa­mo na čla­no­ve uprava ko­ji su za­pos­le­ni na ne­pu­no rad­no vri­je­me. Za raz­li­ku od mi­nis­tra fi­nan­ci­ja ko­ji je po­no­vio što se do­go­di­lo pro­tek­le dvi­je go­di­ne s po­re­zi­ma i kak­ve pro­mje­ne on pred­la­že od idu­će go­di­ne, po­du­zet­ni­ci­ma je bi­lo važ­ni­je iz­ni­je­ti no­ve pri­jed­lo­ge. Ju­čer se ta­ko mo­glo ču­ti pi­ta­nje upu­će­no mi­nis­tru ka­mo su nes­ta­la ja­ja, od­nos­no za­što dr­ža­va ne sma­nji PDV i na tu pre­hram­be­nu na­mir­ni­cu kao što će sma­nji­ti PDV na svje­že meso, ri­bu, vo­će i po­vr­će.

‘Ne ide nam do­bro u tu­riz­mu’

U Hr­vat­skoj se go­diš­nje pro­izve­de 500 mi­li­ju­na ja­ja. Mi­nis­tar je obećao da će raz­mo­tri­ti pri­jed­log, ali ni­je da­vao kon­kret­ni­ja obe­ća­nja. Ta­ko­đer, po­du­zet­ni­ci su za­tra­ži­li ni­ži PDV na bro­di­ce, dr­va za og­rjev, ali i po­rez­no ras­te­re­će­nje tu­riz­ma. – Ne ide nam do­bro u tu­riz­mu, treba nam po­mo­ći – ka­zao je pred­stav­nik te bran­še Bo­ris Žgom­ba. Na­da­lje, po­du­zet­ni­ci od mi­nis­tra tra­že da ih za­šti­ti od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je onih ko­ji na­mjer­no ne pla­ća­ju, iz­vla­če imo­vi­nu i os­ni­va­ju no­vu tvrtku, a sta­ru gur­nu u lik­vi­da­ci­ju. Ma­rić ka­že da je i on pro­tiv “agre­siv­nog po­rez­nog pla­ni­ra­nja”, kako je na­zvao po­ja­vu za­tva­ra­nja tvrt­ki i pre­ba­ci­va­nja pos­lo­va na no­ve prav­ne oso­be. Ma­rić ka­že da će u tri go­di­ne po­rez­no ras­te­re­će­nje bi­ti 6,3 mi­li­jar­di ku­na. Jav­na ras­pra­va tra­jat će još tjedan da­na na­kon če­ga će Vla­da iz­a­ći sa svo­jim pri­jed­lo­zi­ma. Do­sad je na pred­lo­že­no sti­glo 200 pri­mjed­bi. Ima­mo vre­me­na o sve­mu kva­li­tet­no ras­pra­vi­ti, ka­zao je Ma­rić.

Od mi­nis­tra po­du­zet­ni­ci tra­že i da ih za­šti­ti od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je onih ko­ji na­mjer­no ne pla­ća­ju, iz­vla­če imo­vi­nu i os­ni­va­ju no­vu tvrtku, a sta­ru gur­nu u lik­vi­da­ci­ju

Zdrav­ko Ma­rić: Ne­ki di­rek­to­ri za 48 ku­na do­pri­no­sa ima­ju pu­no zdrav­s­tve­no i mi­ro­vin­sko. Ni­je fer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.