NSK će 2020. bi­ti sje­di­šte EU, stu­den­ti os­ta­ju u či­ta­oni­ci, grun­tov­ni­ca se se­li

Pre­ure­đe­nje će sta­ja­ti 60 mi­li­ju­na ku­na, a Zem­ljiš­nok­njiž­ni odjel bit će Tr­gu prav­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Za šes­to­mje­seč­nog pred­sje­da­nja odr­žat će se 200 sas­ta­na­ka na eks­pert­noj i 20 sas­ta­na­ka na vi­so­koj ra­zi­ni te je­dan ili dva sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va ili vla­da

Za pred­sje­da­nja Hr­vat­ske Vi­je­ćem EU u pr­voj po­lo­vi­ni 2020. sre­diš­nja toč­ka tog am­bi­ci­oz­nog pro­jek­ta na­la­zit će se u zgra­di Na­ci­onal­ne i sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce u Zagrebu. Po­če­le su pri­pre­me da se ta mo­nu­men­tal­na zgra­da hr­vat­ske ar­hi­tek­tu­re i kul­tu­re pre­tvo­ri u su­vre­me­ni kom­pleks ko­ji će šest mje­se­ci bi­ti sr­ce Eu­rop­ske uni­je, a i ši­re.

Do­la­ze čel­ni­ci 26 dr­ža­va

Do kra­ja go­di­ne iz NSK mo­ra se is­e­li­ti “grun­tov­ni­ca”, ko­ja će no­vu lo­ka­ci­ju na­ći na bu­du­ćem Trg prav­de, no stu­den­ti ne­ma­ju raz­lo­ga za bri­gu – knjiž­ni­ca će im ci­je­lo vri­je­me bi­ti na ras­po­la­ga­nju, osim za tra­ja­nja sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va i vla­da. No­vo­ure­đe­ni pros­to­ri u NSK sta­jat će, pre­ma pre­li­mi­nar­nim pro­cje­na­ma, oko 60 mi­li­ju­na ku­na iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na, nas­ta­vit će se ko­ris­ti­ti i na­kon pred­sje­da­nja: Zagrebu će os­ta­ti po­tre­ban kon­gres­ni cen­tar, ve­li­ka dvo­ra­na mo­ći će se ko­ris­ti­ti kao dru­ga sce­na Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta, a raz­miš­lja se i o ure­đe­nju mu­ze­ja ri­jet­kih i sta­rih ru­ko­pi­sa. Od­lu­ku da se NSK ko­ris­ti kao sre­di­šte do­ni­je­la je Vla­da. Zgra­da se po­ka­za­la ide­al­nom za ugoš­ći­va­nje de­le­ga­ci­ja, sas­ta­na­ka te sum­mi­ta. U njoj se, na­ime, na­la­zi ne­isko­ri­šten pros­tor po­vr­ši­ne 2700 če­tvor­nih me­ta­ra. Au­tor pro­jek­ta, ar­hi­tekt Ve­li­mir Ne­id­har­dt još je 2007. go­di­ne ta­mo za­mis­lio kon­gres­ni cen­tar sa sre­diš­njom dvo­ra­nom od oko 500 če­tvor­nih me­ta­ra, ko­ja pri­ma 400-450 ljudi. Ta bi dvo­ra­na na­kon pred­sje­da­nja mo­gla pos­lu­ži­ti kao dru­ga sce­na HNK i kao sre­diš­nji kon­gres­ni pros­tor. Ola­kot­na okol­nost je što su pros­to­ri­je u roh-bau fa­zi, ta­ko da treba do­ves­ti ins­ta­la­ci­je i ure­di­ti pros­tor. Uz taj pros­tor, cen­tar će se pre- se­li­ti i u dio u ko­jem je sa­da Zem­ljiš­nok­njiž­ni odjel Op­ćin­skog gra­đan­skog su­da u Zagrebu po­vr­ši­ne 4500 če­tvor­nih me­ta­ra, či­me bi se do­bio uku­pan pros­tor od 7200 če­tvor­nih me­ta­ra. Uz sre­diš­nju dvo­ra­nu, u nje­mu će bi­ti ve­lik broj dvo­ra­na za sas­tan­ke ma­njeg for­ma­ta. – No­va lo­ka­ci­ja odje­la bit će bu­du­ći Trg prav­de u Zagrebu, na lo­ka­ci­ji biv­še vo­jar­ne ome­đe­ne Ili­com, Sel­skom, Can­ka­ro­vom i Pri­la­zom ba­ru­na Fi­li­po­vi­ća ka­mo bi se pre­mjes­tio u zgra­du ko­njuš­ni­ce iz 1903. i dio je po­vi­jes­ne ur­ba­ne cje­li­ne Za­gre­ba, pod za­šti­tom kon­zer­va­tor­ske stru­ke – ka­žu iz Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa te do­da­ju da će gra­đa­ni o pre­se­lje­nju bi­ti oba­vi­je­šte­ni na vri­je­me. Ti­je­kom pred­sje­da­nja iz de­poa će se iz­vu­ći vri­jed­ni pri­mjer­ci iz Zbir­ke ru­ko­pi­sa i sta­rih knji­ga, po­put Vi­no­dol­skog za­ko­na, Vr­b­nič­kog i Po­ljič­kog sta­tu­ta, te će ih iz­lo­ži­ti, a na­kon to­ga bi se mo­gao ure­di­ti mu­zej, što i jest za­miš­lje­no pr­vot­nim pro­jek­tom zgra­de. To­li­ki pros­tor pri­je­ko je po­tre­ban jer se oče­ku­je da će se za šes­to­mje­seč­nog pred­sje­da­nja odr­ža­ti 200 sas­ta­na­ka na eks­pert­noj i 20 sas­ta­na­ka na vi­so­koj ra­zi­ni te je­dan ili dva sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va ili vla­da, ta­ko da će u Za­greb do­ći čel­ni­ci svih os­ta­lih čla­ni­ca EU. U je­sen će bi­ti pro­ve­de­ni pos­tup­ci jav­ne na­ba­ve, a s ra­do­vi­ma bi se tre­ba­lo po­če­ti na zi­mu. Stu­den­ti će se ci­je­lo vri­je­me, pa i za tra­ja­nja pred­sje­da­nja, mo­ći nor­mal­no ko­ris­ti­ti či­ta­oni­com uz ma­nja ogra­ni­če­nja kre­ta­nja. Zgra­da će se pot­pu­no za­tvo­ri­ti za stu­den­te sa­mo za sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va i vla­da zbog si­gur­nos­nih raz­lo­ga.

Pred­nost i bli­zi­na aero­dro­ma

Zgra­da NSK oda­bra­na je i kao ključ­na ins­ti­tu­ci­ja hr­vat­ske kul­tu­re i je­dan od naj­us­pješ­ni­jih pri­mje­ra mo­der­ne ar­hi­tek­tu­re ko­ji s dvo­ra­nom Li­sin­ski te Mu­ze­jom mo­der­ne umjet­nos­ti, u ko­jem se mo­gu odr­ža­va­ti po­prat­ni sa­dr­ža­ji, či­ni tro­kut ide­alan za odr­ža­va­nje kon­gre­sa, a plus joj je i dos­tup­nost, re­la­tiv­no je bli­zu zrač­ne lu­ke i ni­je u sre­di­štu gra­da.

NE­ISKO­RI­ŠTEN PROS­TOR od 2700 če­tvor­nih me­ta­ra ko­ji je tre­bao bi­ti kon­gres­ni cen­tar ide­alan je za sum­mi­te, sas­tan­ke i ugoš­ći­va­nje de­le­ga­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.