Nes­ta­li će bi­ti uvjet Sr­bi­ji za EU

Bi­lo je ma­lih po­ma­ka na­kon po­sje­ta Vu­či­ća, ali treba uči­ni­ti pu­no vi­še

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Snje­ža­na Bičak

Una­toč ve­li­kom an­ga­žma­nu s na­še stra­ne, od­la­sku u Sr­bi­ju, s dru­ge je stra­ne šut­nja. Do sa­da ni­šta ni­je na­prav­lje­no, rek­la je Lji­lja­na Al­vir

U Hr­vat­skoj se tra­ga za još 1922 nes­ta­le oso­be iz Do­mo­vin­skog ra­ta, od če­ga je 1508 nes­ta­lih osoba ko­je su ži­ve za­rob­lje­ne i odve­de­ne, a njih 414 su po­gi­nu­li, ubi­je­ni, ali se ne zna gdje su im za­vr­ši­li po­s­ljed­nji os­ta­ci. – Ključ rje­še­nja u tra­ga­nju za na­šim nes­ta­li­ma je u Sr­bi­ji, po­da­ci su u nji­ho­vim ar­hi­vi­ma. No, una­toč sen­zi­bi­li­te­tu, ve­li­kom an­ga­žma­nu s na­še stra­ne, od­la­sku u Sr­bi­ju, s dru­ge je stra­ne šut­nja. Ima­mo obe­ća­nje pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća o su­rad­nji na pro­na­la­sku nes­ta­lih, ali do sa­da ni­šta ni­je na­prav­lje­no. Ne­dav­no je na kon­fe­ren­ci­ji o nes­ta­li­ma u Sa­ra­je­vu re­če­no da Sr­bi­ja pre­tra­žu­je ar­hi­ve, te da će do kra­ja ruj­na služ­be­no iz­i­ći s po­da­ci­ma ima li i što u ar­hi­vi­ma, ali služ­be­no mi, ni­ti Hr­vat­ska ne­ma­mo no­vih po­da­ta­ka – ka­za­la je Lji­lja­na Al­vir, pred­sjed­ni­ca Sa­ve­za udru­ga obi­te­lji za­to­če­nih i nes­ta­lih hr­vat­skih bra­ni­te­lja na obi­lje­ža­va­nju Na­ci­onal­nog da­na nes­ta­lih osoba u Kar­lov­cu. – Oče­ku­je­mo da sa­da ka­da se Sr­bi­ja na­la­zi u pro­ce­su ula­ska u EU Hr­vat­ska za­uz­me čvr­sti stav da ne­će do­pus­ti­ti ko­rak da­lje Sr­bi­ji pre­ma EU dok se ovo ne ri­je­ši. Pod­sje­ćam da je zlo­čin pri­kri­va­ti zlo­či­ne, a ne­ki to ra­de i da­nas. Mo­li­mo sve one ko­ji ne­što zna­ju, da ne če­ka­ju po­ziv ‘odoz­go­ra’, jer ima­mo slu­ča­je­ve da oni ko­ji su ubi­ja­li ili ne­što zna­ju o to­me, pred kraj ži­vo­ta zo­vu obi­te­lji žr­ta­va i priz­na­ju im što se do­ga­đa­lo. Mo­li­mo sve ko­ji zna­ju is­ti­nu da je ka­žu već sa­da – do­da­la je Lji­lja­na Al­vir. Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na­po­me­nu­la je kako obi­te­lji nes­ta­lih s pra­vom oče­ku­ju brže rje­ša­va­nje pro­ble­ma. Ima­mo ve­lik ljud­ski, hu­ma­ni­tar­ni, po­li­tič­ki pro­blem ko­ji ni­smo ri­je­ši­li. Ma­te­ri­jal­nu šte­tu na­kon Do­mo­vin­skog ra­ta smo ri­je­ši­li, žr­tve dos­toj­no po­ko­pa­li, a naj­ve­ća ra­na nes­ta­lih osoba je os­ta­la. Za­to sam to pi­ta­nje uvr­sti­la me­đu pri­ori­te­te i za­po­če­la po­li­tič­ki di­ja­log sa Sr­bi­jom, što je pre­du­vjet za rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma, i to je bio klju­čan raz­log po­zi­va pred­sjed­ni­ku Vu­či­ću u Hr­vat­sku. Bi­lo je odre­đe­nih ma­lih po­ma­ka na­kon tog sas­tan­ka, ali po­treb­no je uči­ni­ti pu­no vi­še, po­seb­no za­to jer ne­ma oprav­da­nog raz­lo­ga da se odu­gov­la­či s rje­ša­va­njem ovo­ga pro­ble­ma. In­zis­ti­rat ću na rje­ša­va­nju pro­ble­ma nes­ta­lih kao ključ­nom ele­men­tu di­ja­lo­ga i nor­ma­li­za­ci­je od­no­sa, ali i ula­ska Sr­bi­je u EU. To je po­li­tič­ki mi­ni­mum is­pod ko­jem nit­ko u RH ne smi­je ići i hu­ma­ni­tar­ni mak­si­mum ko­jim mo­ra­mo dati. Že­lim vje­ro­va­ti da pos­to­ji do­bra vo­lja u Sr­bi­ji i da će­mo u da­ni­ma ko­ji do­la­ze pos­ti­ći na­pre­dak – ka­za­la je Gra­bar–Ki­ta­ro­vić.

Al­vir: Pred kraj ži­vo­ta ne­ki ko­ji su ubi­ja­li zo­vu obi­te­lji žr­ta­va i priz­na­ju im što se do­ga­đa­lo

KRISTINA ŠTEDULFABAC/PIXSELL

Dan nes­ta­lih Pred­sjed­ni­ca je na­po­me­nu­la kako obi­te­lji nes­ta­lih s pra­vom oče­ku­ju brže rje­ša­va­nje pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.