Ne bih ni htje­la u stan oso­be ko­joj sme­ta­ju dje­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Kad god bih zva­la za naj­am sta­na, sta­no­dav­ci su me uvi­jek pi­ta­li imam li dje­cu i obi­telj, je­sam li za­pos­le­na, sve me is­pi­ta­ju. Na­gla­se od­mah ako že­le stu­den­ta, sam­ca, a ne obi­telj. No, da me net­ko od­bi­je zbog dje­ce, bi­la bih lju­ti­ta – go­vo­ri Li­di­ja Že­ra­vi­ca, 39-go­diš­nja Osje­čan­ka ko­ja ima de­se­tak go­di­na pod­sta­nar­skog sta­ža, na pet raz­li­či­tih adre­sa. Maj­ka je dvo­je dje­ce, Mis­la­vu je 14, a Ne­ri 9 go­di­na. Još kao be­be, oni su bi­li pod­sta­na­ri. U unajm­lje­nom sta­nu u Osi­je­ku da­nas ži­ve njih tro­je i Li­di­jin part­ner Vedran. Na­ša se su­go­vor­ni­ca, sre­ćom, do­sad ni­je su­oči­la s iz­ra­zi­to ne­ga­tiv­nim is­kus­tvi­ma ka­da bi sta­no­dav­ci­ma pri­ja­vi­la da ima dje­cu i obi­telj. Imala je sre­će. – Zna­lo je bi­ti ko­men­ta­ra, ali nas­to­ja­la sam uglav­nom sta­no­ve na­la­zi­ti pre­ko poz­nans­ta­va, ta­ko sam si­gur­ni­ja. Ima onih ko­ji une­su sta­ri na­mje­štaj, a na­bi­ju cijene. S dru­ge stra­ne, u re­du mi je i to da me vlas­nik pita za obi­telj jer mu je važ­no da zna tko će ži­vje­ti u nje­go­vu sta­nu. No, da osje­tim kako on zbog to­ga ima neke dvoj­be, ili da mi ne­što ko­men­ti­ra, ne bih ni htje­la unaj­mi­ti nje­gov stan – ka­že Li­di­ja. Za­pos­le­na je u tvrt­ki ko­joj su u fo­ku­su stam­be­ne zgra­de pa zna za slu­ča­je­ve i da su pod­sta­na­ri po­bje­gli i os­ta­vi­li vlas­ni­ci­ma ne­pla­će­ne ra­ču­ne. – Ima sva­kak­vih sta­no­da­va­ca, ali i podstanara – re­zi­mi­ra. Gdje god ži­vje­la, ta Osje­čan­ka nas­to­ji bi­ti što ko­rek­t­ni­ja pre­ma sta­no­dav­ci­ma pa is­to to oče­ku­je i za­uz­vrat. – Ni­sam ni­ka­da sti­ša­va­la dje­cu u stra­hu da će se net­ko od su­sje­da ža­li­ti. Do­du­še, dje­ca mi ni­su ni­ka­da ni ska­ka­la ili vri­šta­la po sta­nu – za­klju­či­la je na­ša su­go­vor­ni­ca. (S. Le­pan-Šte­fan­čić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.