Stan je slo­bo­dan dok ne ka­žeš da imaš ma­lu dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Hit­no tra­žim stan. Imam dvo­je male dje­ce. Tre­će ko­je će do­ći, ako Bog da, za ko­ji dan. I da­lje tra­žim stan. Su­prug je si­noć ta­ko­đer obja­vio oglas za na­šu obi­telj. Pu­no se ljudi ja­vi­lo i po­ku­ša­lo po­mo­ći. Ali i da­lje ni­šta...” Po­ru­ka je to ko­ju je pri­je go­di­nu da­na na druš­tve­noj mre­ži obja­vi­la Nikolina Agović (24), ko­ja je za svo­ju obi­telj tra­ži­la ma­li jed­no­sob­ni stan u Du­brov­ni­ku i bli­žoj oko­li­ci. No­vac, na­pi­sa­la je, ni­je pro­blem, sa­mo su tra­ži­li “do­bru du­šu ko­joj ne sme­ta­ju dje­ca”. Ago­vi­ći su us­pje­li pro­na­ći stan i da­nas ži­ve u sta­nu u pri­grad­skom na­se­lju, i to za­hva­lju­ju­ći žup­ni­ku ko­ji je na mi­si re­kao da jed­na skrom­na obi­telj tra­ži stan. Ja­vio se vlas­nik ko­ji je s nji­ma pot­pi­sao ugo­vor na dvi­je go­di­ne. – Ja­ko smo za­do­volj­ni i sret­ni što smo se us­pje­li sku­ći­ti, ina­če bi­smo ži­vje­li u auto­mo­bi­lu. Us­pje­li smo pro­na­ći stan u na­se­lju po­kraj Du­brov­ni­ka. Pro­la­zi­li smo te­ške stva­ri. Čim sam spo­me­nu­la dvo­je male dje­ce i da sam trud­na, rek­li su da ne mo­že, da će nam stan od 50 kva­dra­ta ko­ji iz­najm­lju­ju bi­ti pre­ma­li. Uza­lud sam objaš­nja­va­la da ni­smo na­vik­li na luk­suz. Sva­šta su zna­li re­ći. Stan je slo­bo­dan, a kad na­zo­veš i ka­žeš da imaš ma­lu dje­cu, odjed­nom je za­uzet. Bo­je se da će dje­ca uni­šti­ti stan. Ako di­je­te za­pr­lja zid, la­ko se to okre­či, ali oni vi­še gle­da­ju kroz no­vac i svi bi tu­ris­te jer bi htje­li što vi­še za­ra­di­ti. Ako imaš psa, on­da mo­že, ali ako imaš di­je­te, ne do­la­zi u ob­zir. Kao da oni ne­ma­ju ni dje­cu ni unu­ke – ka­že Nikolina, ko­ja sa su­pru­gom Mir­sa­dom (40) ima tro­je dje­ce, An­to­ni­ju (5), Ve­li­ju (3) i Iva­na ko­ji će na­pu­ni­ti go­di­nu da­na. Obi­te­lji­ma ko­je tra­že stan sa­vje­tu­je: “Pu­no ži­va­ca, strp­lje­nja i upor­nos­ti!” (I. Be­ti)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.