Zi­dić: Ne mo­gu re­ći ko­li­ko je Vi­do­še­vić ulo­žio u umjet­ni­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Vi­do­še­vi­će­va zbir­ka ima 500 umjet­ni­na, a ri­ječ je o sli­ka­ma, ki­po­vi­ma, am­fo­ra­ma, in­ku­na­bu­la­ma... De­po­ni­ra­na je u mu­ze­ji­ma

Na­kon ljet­ne stan­ke, na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du nas­tav­lje­no je su­đe­nje Na­da­nu Vi­do­še­vi­ću i os­ta­li­ma op­tu­že­ni­ma u afe­ri HGK - Re­mor­ker. Me­đu svje­do­ci­ma ko­ji su ju­čer sas­lu­ša­ni bio je i Igor Zi­dić, po­vjes­ni­čar umjet­nos­ti. Iska­zi­vao je o Vi­do­še­vi­će­voj zbir­ci umjet­ni­na, ko­ja bro­ji oko 500 sli­ka, skul­p­tu­ra, am­fo­ra, in­ku­na­bu­la... Te su umjet­ni­ne za­pli­je­nje­ne ka­da je Vi­do­še­vić uhi­ćen i de­po­ni­ra­ne su u za­gre­bač­kom MSU-u te u Ar­he­olo­škom mu­ze­ju u Spli­tu i Ar­he­olo­škom mu­ze­ju u Zagrebu. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja, Zi­dić je ka­zao da je pro­cje­nu Vi­do­še­vi­će­ve zbir­ke umjet­ni­na ra­dio u svib­nju 2015. – Ne znam po ko­jim je ci­je­na­ma Vi­do­še­vić na­bav­ljao te umjet­ni­ne, a ka­da bih da­nas ra­dio pro­cje­nu, ona bi si­gur­no bi­la niža jer se tr­ži­šte umjet­ni­na tre­nu­tač­no uru­ša­va. Ka­da sam ra­dio pro­cje­nu, u ob­zir sam, osim tr­žiš­ne cijene, uzi­mao i važ­nost po­je­di­nog auto­ra – ka­zao je Zi­dić. Re­kao je i da poz­na­je Vi­do­še­vi­ća te da zna da je Vi­do­še­vić go­di­na­ma na­bav­ljao umjet­ni­ne za svo­ju zbir­ku. – Ne mo­gu re­ći ko­li­ko je nov­ca Vi­do­še­vić ulo­žio u svo­ju zbir­ku – ka­zao je Zi­dić. Re­kao je da postoje auto­ri či­ja vri­jed­nost ne pa­da bez ob­zi­ra na po­li­tič­ke i eko­nom­ske pri­li­ke, po­put Vla­he Bu­kov­ca i Ema­nu­ela Vi­do­vi­ća. U Vi­do­še­vi­će­voj zbir­ci bio je i Bu­kov­čev “Krist na odru”. Ko­li­ko stvar­no vri­je­di Vi­do­še­vi­će­va zbir­ka te­ško je re­ći, a u javnosti se neslužbeno spo­mi­njao iz­nos od pet mi­li­ju­na eura.

Na­dan Vi­do­še­vić biv­ši je čel­ni čo­vjek HGK, a svo­je­dob­no bio je i pred­sjed­nič­ki kan­di­dat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.