Jed­nu uli­cu za­vr­ši­li pri­je ro­ka, a u de­set njih kas­ne

Ave­ni­ju Du­brov­nik za­vr­ši­li su tri da­na ra­ni­je, če­ti­ri su pro­met­ni­ce otvo­ri­li na vri­je­me, a na ve­ći­ni ces­ta ko­pa­nje se pro­du­lji­lo, čak i za ci­je­li mje­sec

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net

Sta­nje je još ko­li­ko-to­li­ko bi­lo u re­du dok su ljudi bi­li na go­diš­njem, no ve­ći­na se vra­ti­la i sa­da je pos­ta­lo ne­iz­dr­ži­vo, ka­žu vo­za­či

Ra­sko­pa­ju ces­tu, do­đe gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić pa za­mo­li Za­grep­ča­ne za strp­lje­nje i obe­ća im da će se rad­ni­ci dr­ža­ti ro­ko­va, a on­da ka­da se pro­bi­ju svi za­cr­ta­ni da­tu­mi, nad­lež­ni po­nov­no iz­la­ze na te­ren, pa mo­le još sa­mo ma­lo strp­lje­nja, a u is­to vri­je­me otva­ra­ju no­va gra­di­li­šta, na ko­ji­ma se ta­ko­đer kas­ni. I ta­ko une­do­gled. Sce­na­rij je to ko­ji se odi­gra­va sva­ko lje­to u Zagrebu, pa je pot­kraj ko­lo­vo­za u gra­du to­li­ko gra­di­li­šta da je ne­mo­gu­će okre­nu­ti se a da ne na­le­ti­te na ne­ki ba­ger, ra­sko­pa­nu ces­tu, ko­ma­de asfal­ta... Is­to je i ove go­di­ne, a ko­li­ko je si­tu­aci­ja kri­tič­na go­vo­ri to da su od ukup­no 17 gra­di­li­šta ko­li­ko ih je bi­lo otvo­re­no pot­kraj sr­p­nja, do da­nas za­tvo­re­na sa­mo – če­ti­ri.

Go­to­vo do ško­le?

U me­đu­vre­me­nu se po­če­lo ko­pa­ti na još 10-ak no­vih lo­ka­ci­ja te ve­ći­na tih ra­do­va još tra­je, a us­pješ­no je do­vr­še­na sa­mo ne­ko­li­ci­na. – Ra­do­vi su za­vr­še­ni tri da­na pri­je ro­ka, ni­je to ma­lo – po­nos­no je is­ti­cao gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić na otvo­re­nju Ave­ni­je Du­brov­nik proš­le ne­dje­lje. To jest bio svi­je­tli pri­mjer ra­do­va za­vr­še­nih pri­je ro­ka, no je­di­ni je ta­kav. Si­tu­aci­ja ni­je ni­ma­lo baj­na na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma, a du­lje od pre­vi­đe­nog ra­di se čak i na ne­kim ključ­nim pro­met­nim toč­ka­ma. Ili­ca, Bra­ni­mi­ro­va, Ave­ni­ja Ma­ri­na Dr­ži­ća, Sav­ska, Pre­ra­do­vi­će­va... sve odre­da su ra­sko­pa­ne. – Ni­je to čak bio to­li­ki pro­blem dok su ljudi bi­li na go­diš­njem,

ali sad se ve­ći­na vra­ti­la i pos­ta­lo je ne­iz­dr­ži­vo, ra­do­vi naj­vi­še sme­ta­ju vo­za­či­ma – go­vo­ri Za­grep­čan­ka Na­da Ga­iser. I oni ko­ji su se još do­ne­dav­no vo­di­li sta­vom “treba iz­dr­ža­ti jer ra­di­ti se mo­ra“, sa­da su već na ru­bu ži­va­ca, a pra­vi se ka­os oče­ku­je idući tjedan ka­da će po­če­ti ško­la. – Glav­ne ži­le ku­ca­vi­ce bit će do­tad go­to­ve – uvje­ra­va i da­lje gra­đa­ne gra­do­na­čel­nik, a ve­ći­na no­vih da­tu­ma ko­ji su za­cr­ta­ni na­kon is­tek­lih ro­ko­va do­is­ta jest do da­naš­njeg da­tu­ma ili do po- ne­djelj­ka. Tre­ba­la bi do ta­da bi­ti go­to­va i Uli­ca Sa­vez­ne Re­pu­bli­ke Nje­mač­ke zbog ko­je je već da­ni­ma ka­os u No­vom Zagrebu, Škor­pi­ko­va, Ma­saryko­va, Pri­sav­lje...

Opet će kas­ni­ti

– Pu­no to­ga pla­ni­ra­ju za­vr­ši­ti u idu­ćih ne­ko­li­ko da­na, te­ško da će sti­ći, opet će po­mi­ca­ti ro­ko­ve – skep­tič­ni su gra­đa­ni. U ne­kim su se pak uli­ca­ma i iz­vo­đa­či ra­do­va već po­mi­ri­li s či­nje­ni­com da ne­ma šan­se da stig­nu, pa su od­mah naj­a­vi­li da će se, pri­mje­ri­ce, u Pre­ra­do­vi­će­voj i Gri­žan­skoj ko­pa­ti i u ruj­nu. – Na­dao sam se da će to ri­je­ši­ti do po­čet­ka fa­kul­te­ta, ali uza­lud. Da­nas sam išao na is­pit i mo­rao sam pro­ći ra­sko­pa­no kri­ža­nje Dr­ži­će­ve i Bra­ni­mi­ro­ve. S ob­zi­rom na to da sam osoba s inva­lid­noš­ću, ja­ko mi je te­ško. Pao sam u ka­nal i oz­li­je­dio se, do­is­ta ne znam kako ću ići ubu­du­će na fa­kul­tet dok se ra­do­vi ne za­vr­še. Za­is­ta bi već bi­lo dos­ta! – go­vo­ri pak 25-go­diš­nji stu­dent Do­mi­nik Ja­no­vić.

Ove go­di­ne pu­ne ru­ke pos­la ima ZET ko­ji ob­nav­lja ko­lo­si­je­ke na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja

Naj­ve­ći je pro­blem što se ko­pa na ja­ko važ­nim ces­ta­ma po­put Ili­ce, Sav­ske, Dr­ži­će­ve... U ne­kim su se uli­ca­ma i iz­vo­đa­či već po­mi­ri­li s ti­me da ne­će sti­ći, pa su od­mah naj­a­vi­li da će ko­pa­ti i u ruj­nu

P. GLEBOV/PIXSELL

Sa­na­ci­ja ko­lo­si­je­ka na kri­ža­nju Bra­ni­mi­ro­ve i Dr­ži­će­ve tre­ba­la bi bi­ti go­to­va do po­ne­djelj­ka

DA­VOR PUKLAVEC /PIXSELL

Gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić re­do­vi­to mo­li Za­grep­ča­ne za strp­lje­nje

Ra­do­vi u Pre­ra­do­vi­će­voj po­če­li su još u lip­nju, a tra­jat će sve do ruj­na iako su tre­ba­li za­vr­ši­ti proš­li tjedan. Ugos­ti­te­lji se sna­la­ze kako zna­ju (go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.