‘Po­pu­lis­ti’ bra­ne gra­ni­ce, a ‘pro­gre­siv­ci’ vri­jed­nos­ti

Macron od­go­va­ra Sal­vi­ni­ju i Or­bánu: Ako me oni vi­de kao ne­pri­ja­te­lja na­ci­ona­liz­ma i svog su­par­ni­ka, u pra­vu su

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - tomislav.kras­nec@ve­cer­nji.net Tomislav Kras­nec

Fran­cu­ski mi­nis­tar Le Dri­an upo­zo­rio je da ni­su sprem­ni i da­lje upla­ći­va­ti u fon­do­ve od ko­jih ko­ris­ti ima­ju oni ko­je ne po­štu­ju glav­na na­če­la EU

Or­bán i Sal­vi­ni ba­ci­li su mu ru­ka­vi­cu u li­ce, a Macron je pri­hva­tio iz­a­zov. Na­kon što su ma­đar­ski pre­mi­jer i ta­li­jan­ski mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va u uto­rak u Mi­la­nu pre­zen­ti­ra­li se­be kao li­de­re ta­bo­ra ko­ji uoči europ­skih iz­bo­ra na pro­lje­će 2019. po­kre­će kam­pa­nju pro­tiv ile­gal­nih mi­gra­na­ta u EU, a fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Macrona opi­sa­li kao čel­ni­ka su­prot­nog pro­imi­grant­skog ta­bo­ra, Macron je u sri­je­du iz­ja­vio da ne­će po­pus­ti­ti pred na­ci­ona­lis­ti­ma i po­pu­lis­ti­ma. – Jas­no je da se stva­ra sna­žan sukob iz­me­đu na­ci­ona­lis­ta i pro­gre­si­va­ca. Ja ne­ću od­stu­pi­ti ni za mi­li­me­tar pred na­ci­ona­lis­ti­ma i oni­ma ko­ji za­go­va­ra­ju go­vor mrž­nje – re­kao je Macron pri­li­kom po­sje­ta Dan­skoj, ko­men­ti­ra­ju­ći iz­ja­vu ma­đar­skog pre­mi­je­ra pri su­sre­tu sa Sal­vi­ni­jem u Mi­la­nu, gdje je Or­bán ra­zvio či­ta­vu te­ori­ju o to­me kako će on i Sal­vi­ni spa­si­ti Eu­ro­pu od ile­gal­nih mi­gra­na­ta, te kako Macron pre­dvo­di one ko­ji ih u to­me po­ku­ša­va­ju spri­je­či­ti.

“In­s­pi­ri­ra na­še po­što­va­nje”

– Tre­nu­tač­no postoje dva ta­bo­ra u Eu­ro­pi, a je­dan je pre­dvo­đen Ma­cro­nom. On je na če­lu političkih sna­ga ko­je po­dr­ža­va­ju imi­gra­ci­ju. S dru­ge stra­ne, mi že­li­mo za­us­ta­vi­ti ile­gal­nu imi­gra­ci­ju – re­kao je Or­bán. Po nje­mu, Ma­đar­ska je pr­va zem­lja u Eu­ro­pi ko­ja je do­ka­za­la da je moguće za­us­ta­vi­ti mi­gran­te na kop­nu, a Ita­li­ja s vi­ce­pre­mi­je­rom i mi­nis­trom Sal­vi­ni­jem, pred­sjed­ni­kom po­pu­lis­tič­ke i kse­no­fob­ne stran­ke Li­ga, upra­vo pos­ta­je pr­va zem­lja ko­ja će do­ka­za­ti da mi­gran­ti mo­gu bi­ti za­us­tav­lje­ni i na mo­ru. Do­sad to ni­ko­me ni­je us­pje­lo, re– kao je Or­bán, a Sal­vi­ni je pr­vi i je­di­ni ko­ji to po­ku­ša­va i zbog to­ga “nje­go­va hra­brost in­s­pi­ri­ra na­še po­što­va­nje”, do­dao je ma­đar­ski pre­mi­jer, jer su i Ma­đa­ri­ma “pri­je svi go­vo­ri­li da je ne­mo­gu­će” u prav­nom i fi­zič­kom smis­lu za­us­ta­vi­ti ile­gal­ne mi­gran­te, pa je Ma­đar­ska do­ka­za­la da je moguće. Macron je pri­hva­tio ulo­gu pre­dvod­ni­ka su­prot­nog ta­bo­ra, kako ga je opi­sao Or­bán: Ako oni dr­že da u Fran­cu­skoj pos­to­ji ne­pri­ja­telj na­ci­ona­liz­ma i po­li­ti­ke mrž­nje, on­da su u pra­vu. Ako me vi­de kao glav­nog su­par­ni­ka, u pra­vu su – re­kao je Macron.

Sa­mo bi no­vac, ne i vri­jed­nos­ti

Ver­bal­ni rat, u ko­ji su se upus­ti­li sa­mo­pro­gla­še­ni pre­dvod­ni­ci ova dva ta­bo­ra, još jed­nom po­ka­zu­je da je pri­ti­sak mi­gra­na­ta na Eu­ro­pu upra­vo ono pi­ta­nje ko­je iz­a­zi­va naj­ve­će po­dje­le unu­tar EU. Te po­dje­le mo­gle bi bi­ti još ra­zor­ni­je ako se ne pro­na­đe za­jed­nič­ko europ­sko rje­še­nje za re­for­mu europ­skih pro­pi­sa o azi­lu, a iz­bo­ri za Europ­ski par­la­ment već se pri­bli­že i uđu u fa­zu va­tre­nih pre­diz­bor­nih sku­po­va, na ko­ji­ma će je­dan ta­bor priv­la­či­ti bi­ra­če obe­ća­nji­ma o “tvr­đa­vi Eu­ro­pi”, prak­tič­ki ne­pro­boj­noj za tra­ži­te­lje azi­la, a dru­gi obe­ća­nji­ma o za­šti­ti vri­jed­nos­ti i bor­bi pro­tiv na­ci­ona­liz­ma i kse­no­fo­bi­je. Fran­cu­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Je­an-Yves Le Dri­an upo­zo­rio je Ma­đar­sku i Polj­sku da Fran­cu­ska ni­je sprem­na da­lje upla­ći­va­ti no­vac u fon­do­ve od ko­jih ko­ris­ti ima­ju dr­ža­ve čla­ni­ce ko­je ne po­štu­ju te­melj­na na­če­la Uni­je. – Sva­ka zem­lja čla­ni­ca mo­že slo­bod­no bi­ra­ti svo­je čel­ni­ke, ali na­še gle­da­nje na EU kao na blok sa­vez­niš­tva i vri­jed­nos­ti ni­je spo­jiv s vla­da­ma ko­je ne po­štu­ju nje­go­va te­melj­na na­če­la i ni­su so­li­dar­ne s dru­gi­ma. One za­pra­vo ima­ju uti­li­ta­ris­tič­ki pristup Uni­ji, bi­ra­ju sa­mo ono što ih za­ni­ma, a to je po­naj­pri­je ras­po­dje­la nov­ca – re­kao je Le Dri­an.

Ita­li­ja upra­vo pos­ta­je pr­va zem­lja ko­ja će do­ka­za­ti da mi­gran­ti mo­gu bi­ti za­us­tav­lje­ni na mo­ru, ka­že Or­bán

“Tre­nu­tač­no postoje dva ta­bo­ra u Eu­ro­pi” jav­no je re­kao Or­bán ime­nu­ju­ći fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka kao svog glav­nog su­par­ni­ka

Fran­cu­ski pred­sjed­nik “Jas­no je da se stva­ra sna­žan sukob iz­me­đu na­ci­ona­lis­ta i pro­gre­si­va­ca”, ka­že Em­ma­nu­el Macron

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.