Jo­van Tin­tor osu­đen na 11 go­di­na zbog et­nič­kog čiš­će­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Biv­ši pred­sjed­nik Kriz­nog sto­že­ra sr­p­skih vlas­ti u Vo­goš­ći kod Sa­ra­je­va Jo­van Tin­tor osu­đen je u če­t­vr­tak na 11 go­di­na za­tvo­ra za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne nad Hr­va­ti­ma i Boš­nja­ci­ma na po­dru­čju te op­ći­ne u sklo­pu udru­že­nog zlo­či­nač­kog pot­hva­ta po­či­nje­nog sre­di­nom 1992. go­di­ne. Pred­sjed­ni­ca sud­skog vi­je­ća Min­ka Kre­ho is­tak­nu­la je da je ana­li­zom ma­te­ri­jal­nih do­ka­za za­klju­če­no kako je rat­ni pred­sjed­nik Kriz­nog sto­že­ra u Vo­goš­ći su­dje­lo­va­njem u udru­že­nom zlo­či­nač­kom pot­hva­tu nas­to­jao pro­ves­ti et­nič­ko čiš­će­nje ci­vi­la Hr­va­ta i Boš­nja­ka. Uhi­ćen je po­čet­kom 2016. na gra­nič­nom pri­je­la­zu sa Sr­bi­jom po tje­ra­li­ci ko­ja je za njim ras­pi­sa­na 1999. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.