Svi že­le bloc­k­c­ha­in, ali ne još

Po­vje­re­nje i re­gu­la­tor­na ne­iz­vjes­nost pre­poz­na­ti su kao naj­ve­će pre­pre­ke u usva­ja­nju bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­je u pos­lo­va­nju tvrt­ki

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.hr

Is­tra­ži­va­nje je ot­kri­lo do sa­da naj­jas­ni­ji po­ka­za­telj bo­jaz­ni tvrt­ki i or­ga­ni­za­ci­ja da će za­os­ta­ti us­li­jed glo­bal­nog ra­zvo­ja teh­no­lo­gi­je

Bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ja tre­ba­la bi uki­nu­ti po­sred­ni­ke te pri tom sma­nji­ti tro­ško­ve, po­ve­ća­ti br­zi­nu, do­seg, tran­s­pa­rent­nost i slje­di­vost mno­gih pos­lov­nih pro­ce­sa. No­vo PwC-ovo is­tra­ži­va­nje “Bloc­k­c­ha­in je sti­gao. Ko­ji je vaš slje­de­ći ko­rak?” is­pi­ta­lo je 600 ru­ko­vo­di­te­lja u 15 ze­ma­lja o nji­ho­vu ra­zvo­ju bloc­k­c­ha­ina te o nje­go­vu po­ten­ci­ja­lu. Čak 84 pos­to is­pi­ta­nih di­rek­to­ra iz­jav­lju­je kako je po­kre­nu­lo bloc­k­c­ha­in ini­ci­ja­ti­ve, te tvr­de da ih je 15 pos­to za­ži­vje­lo. S ob­zi­rom na to da bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ja mi­je­nja pos­lo­va­nje i tr­go­vi­nu, is­tra­ži­va­nje je ot­kri­lo do sa­da naj­jas­ni­ji po­ka­za­telj bo­jaz­ni tvrt­ki i or­ga­ni­za­ci­ja da će za­os­ta­ti us­li­jed glo­bal­nog ra­zvo­ja bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­je. Če­t­vr­ti­na is­pi­ta­nih ru­ko­vo­di­te­lja za­bi­lje­ži­la je kako su u nji­ho­vim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ili u ti­je­ku (10%) ili pot­pu­no pri­mi­je­nje­ni (15%) pi­lot pro­jek­ti im­ple­men­ta­ci­je bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­je. Go­to­vo tre­ći­na (32%) ra­zvi­ja pro­jek­te, a pe­ti­na ih (20%) pro­vo­di is­tra­ži­va­nja na tom po­dru­čju. SAD (29%), Ki­na (18%) i Aus­tra­li­ja (7%) tre­nut­no se sma­tra­ju naj­na­pred­ni­ji­ma u ra­zvo­ju bloc­k­c­ha­in pro­je­ka­ta. Me­đu­tim, is­pi­ta­ni­ci vje­ru­ju da će u roku od tri do pet go­di­na Ki­na pres­ti­ći SAD (30%) i ti­me pre­mjes­ti­ti pr­vot­no sre­di­šte utje­ca­ja i ak­tiv­nos­ti ko­je se tre­nut­no na­la­zi u SAD-u i Eu­ro­pi. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo kako ra­zvoj fi­nan­cij­skih us­lu­ga do­mi­ni­ra na po­dru­čju bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­je pri če­mu 46 pos­to is­pi­ta­nih sma­tra kako one tre­nu­tač­no pred­stav­lja­ju vo­de­ći sek­tor, a 41 pos­to sma­tra kako će to bi­ti slu­čaj u bli­žoj bu­duć­nos­ti (u roku od 3 do 5 go­di­na). Is­pi­ta­ni­ci sma­tra­ju da sek­to­ri s ras­tu­ćim po­ten­ci­ja­lom u raz­dob­lju od slje­de­ćih od 3 do 5 go­di­na uklju­ču­ju ener­ge­ti­ku i ko­mu­nal­ne us­lu­ge (14%),

SAD (29%), Ki­na (18%) i Aus­tra­li­ja (7%) tre­nut­no su naj­na­pred­ni­ji u ra­zvo­ju bloc­k­c­ha­ina

zdrav­s­tvo (14%) i in­dus­trij­sku pro­izvod­nju (12%). – Ono što su nam ru­ko­vo­di­te­lji po­ka­za­li jest da nit­ko ne že­li da ga bloc­k­c­ha­in za­obi­đe, bez ob­zi­ra na to što su u ovoj ra­noj fa­zi nje­go­va ra­zvo­ja još uvi­jek pri­sut­ne bo­jaz­ni ve­za­ne uz po­vje­re­nje i re­gu­la­ti­vu – iz­ja­vio je Ste­ve Da­vi­es, PwC-ov vo­di­telj us­lu­ga ve­za­nih za bloc­k­c­ha­in. Una­toč po­ten­ci­ja­lu ove teh­no­lo­gi­je, is­pi­ta­ni­ci su na­ve­li po­vje­re­nje kao jed­nu od naj­ve­ćih pre­pre­ka usva­ja­nju bloc­k­c­ha­ina.

Bit­co­in i vir­tu­al­ne valute pr­va su aso­ci­ja­ci­ja na bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ju iako je nje­na pri­mje­na znat­no ši­ra u ni­zu os­ta­lih us­lu­ga i mo­de­la pos­lo­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.