Uvo­di se za­jed­nič­ka pret­plat­na kar­ta za pri­je­voz vla­kom, tra­mva­jem i auto­bu­som

Kar­tom je mo­guć pri­je­voz vla­kom do 40 ki­lo­me­ta­ra od Osi­je­ka te tra­mva­jem i auto­bu­som u I. i II. zo­ni grad­skog pri­je­vo­za u Osi­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

In­te­gri­ra­ni pri­je­voz put­ni­ka je javni pri­je­voz u ko­jem su sva vo­zi­la (vlak, auto­bus, tra­mvaj) obje­di­nje­na u za­jed­nič­ki sus­tav pri­je­vo­za put­ni­ka u odre­đe­noj re­gi­ji, a za sve li­ni­je pri­je­vo­za vri­je­de za­jed­nič­ke kar­te. Ko­ris­te ga ra­zvi­je­ne zem­lje EU, Za­greb i Split u Hr­vat­skoj, a od 1. ruj­na 2018. pri­mje­nju­je se i u Osječ­ko-ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji, gdje će vri­je­di­ti za­jed­nič­ka kar­ta Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca Put­nič­kog pri­je­vo­za i GPP-a d.o.o. Osi­jek. Uz 77 vla­ko­va ko­ji vo­ze na re­la­ci­ja­ma Osi­jek - Vin­kov­ci, Osi­jek - Be­li MaI nas­tir, Osi­jek – Stri­zi­voj­na - Vr­po­lje (Za­greb), Osi­jek - Na­ši­ce (Za­greb) i Osi­jek – Dalj, a od 3. ruj­na HŽPP uvo­di do­dat­nih sedam vla­ko­va. Spo­ra­zum o du­go­go­diš­njem part­ner­stvu u ra­zvo­ju in­te­gri­ra­nog pri­je­vo­za put­ni­ka na po­dru­čju Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je i Gra­da Osi­je­ka pot­pi­sa­li su žu­pan Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je Ivan Anu­šić, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Gra­da Osi­je­ka Bo­ris Pi­li­žo­ta, di­rek­tor GPP-a Osi­jek Ma­rio Ša­pi­na i Uprava HŽ PP pre­dvo­đe­na pred­sjed­ni­kom Upra­ve Želj­kom Uki­ćem. Ugo­vor o po­ti­ca­nju in­te­gri­ra­nog pri­je­vo­za put­ni­ka pri­mje­nom za­jed­nič­ke op­će, stu­dent­ske, umi­rov­lje­nič­ke i uče­nič­ke pret­plat­ne kar­te HŽPP - GPP Osi­jek pot­pi­sa­li su di­rek­tor GPP-a Osi­jek Ma­rio Ša­pi­na i Uprava HŽ Put­nič­kog pri­je­vo­za. Za­jed­nič­kom pret­plat­nom kar­tom omo­gu­ćen je pri­je­voz vla­kom do uda­lje­nos­ti od 40 ki­lo­me­ta­ra od ko­lo­dvo­ra Osi­jek te tra­mva­jem i auto­bu­som u I. i II. zo­ni grad­skog pri­je­vo­za u Osi­je­ku, a mje­seč­ne kar­te mo­ći će ku­pi­ti rad­ni­ci, stu­den­ti, uče­ni­ci i umi­rov­lje­ni­ci. Spo­ra­zu­mom je de­fi­ni­ra­na su­rad­nja ve­za­na uz ra­zvoj in­te­gra­ci­je HŽ Put­nič­kog pri­je­vo­za s os­ta­lim vi­do­vi­ma pri­je­vo­za, za­jed­nič­ke pret­plat­ne kar­te i ta­ri­fe, us­kla­đi­va­nje voz­nih re­do­va, in­for­mi­ra­nje put­ni­ka, kon­tro­la ka­ra­ta te ra­zvoj no­vih pri­je­voz­nih pro­izvo­da u ci­lju priv­la­če­nja no­vih korisnika pri­je­vo­za. - In­te­gri­ra­ni pri­je­voz put­ni­ka je po­volj­ni­ji za sve ko­ris­ni­ke jav­nog put­nič­kog pri­je­vo­za, a vi­še se ne­će de­ša­va­ti ne­mi­le si­tu­aci­je kao ka­da smo os­ta­li pot­pu­no bez jav­nog pri­je­vo­za. Od idu­će go­di­ne imat će­mo sprem­ne no­ve voz­ne re­do­ve s no­vim in­te­gri­ra­nim mje­šo­vi­tim put­nič­kim pri­je­vo­zom za ci­je­lu Žu­pa­ni­ju, a u njih će uz HŽ i GPP bi­ti uklju­če­ni i auto­pri­je­voz­ni­ci ko­ji sa­da ima­ju kon­ce­si­je te mi­kro­pri­je­voz­ni­ci - is­tak­nuo je žu­pan Ivan Anu­šić. Želj­ko Ukić oče­ku­je da pri­mje­na in­te­gri­ra­nog pri­je­vo­za do­ve­de do ve­ćeg bro­ja put­ni­ka či­me će bi­ti kom­pen­zi­ra­na 28 pos­to niža cijena ka­ra­ta.

Spo­ra­zum o in­te­gri­ra­nom pri­je­vo­zu pot­pi­sa­li su Ivan Anu­šić, Bo­ris Pi­li­žo­ta, Ma­rio Ša­pi­na i Želj­ko Ukić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.