Ove go­di­ne u obra­zo­va­nje ula­že se re­kord­nih 270 mi­li­ju­na ku­na

Ak­tu­al­no je 25 ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja, a svim uče­ni­ci­ma osi­gu­ra­ni su udž­be­ni­ci, pri­je­voz i osob­ni asis­ten­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Do kra­ja go­di­ne oče­ku­je se za­vr­še­tak cik­lu­sa ener­get­ske ob­no­ve šest obra­zov­no – od­goj­nih ins­ti­tu­ci­ja ovu škol­sku go­di­nu me­đi­mur­ski uče­ni­ci mo­gu si­gur­no za­po­če­ti u če­tr­de­se­tak os­nov­nih i sred­njih ško­la. Uoči no­ve škol­ske go­di­ne žu­pa­nij­ski čel­ni­ci obiš­li su od­goj­no – obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je ko­je su u pro­ce­su za­vr­šet­ka ra­do­va s ci­ljem da se uče­ni­ci­ma osi­gu­ra kva­li­te­tan po­če­tak nas­ta­ve. Mjes­ta obi­la­ska bi­li su pro­jek­ti pr­vog cik­lu­sa ener­get­ske ob­no­ve u ko­ji su uklju­če­ni sport­ska dvo­ra­na OŠ Do­nji Kra­lje­vec, Eko­nom­ska i tr­go­vač­ka ško­la Ča­ko­vec i pri­pa­da­ju­ća joj sport­ska dvo­ra­na, ra­di­oni­ce Teh­nič­ke ško­le Ča­ko­vec i Gra­di­telj­ske ško­le, Uče­nič­ki dom Gra­di­telj­ske ško­le i OŠ Sel­ni­ca. Upra­vo se u Os­nov­noj ško­li Sel­ni­ca, kao za­vr­š­noj toč­ki rad­nog obi­la­ska, odr­ža­la kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je na ko­joj je rav­na­te­lji­ca Ani­ca Ra­šper­ger za­hva­li­la svima na od­lič­noj su­rad­nji. U pro­ce­su ener­get­skih ob­no­va zgra­da ulo­gu vo­di­te­lja pro­jek­ta obav­lja Me­đi­mur­ska ener­get­ska agen­ci­ja, či­ji je di­rek­tor Alen Viš­njić iz­nim­no za­do­vo­ljan ti­je­kom ra­do­va. - Do kra­ja go­di­ne oče­ku­je­mo za­vr­še­tak ra­do­va či­me će se us­pješ­no za­klju­či­ti cik­lus ener­get­ske ob­no­ve ukup­ne vri­jed­nos­ti 27 mi­li­ju­na za 6 obra­zov­no – od­goj­nih ins­ti­tu­ci­ja - re­kao je Viš­njić. Is­pred iz­vo­đa­ča ra­do­va i nad­zor­nih in­že­nje­ra pri­sut­ni­ma se obra­tio di­rek­tor MIN-a Ivan Vinković do­dav­ši kako se sve vi­še pro­vo­de ak­tiv­ne mje­re ko­ji­ma se gra­de ko­lek­to­ri za proi- zvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je i to­ple vo­de, što ima vi­šes­tru­ke ko­ris­ti za sa­me ško­le jer im je omo­gu­će­na sa­mos­tal­na pro­izvod­nja ener­gi­je, ali i ve­li­ke ušte­de ener­gi­je.

Sti­pen­di­je i zak­la­de

U ob­no­vu i do­grad­nju ško­la, uči­oni­ca i sport­skih dvo­ra­na ove će se go­di­ne po­nov­no ulo­ži­ti znat­na sred­stva, a da je i ova go­di­na di­na­mič­na i is­pu­nje­na pro­jek­ti­ma, go­vo­ri po­da­tak da je tre­nut­no ak­tu­al­no čak 25 ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja u obra­zo­va­nje ko­je vri­je­de 234 mi­li­ju­na ku­na. Mo­del obra­zo­va­nja po ko­jem je Me­đi­mu­rje je­dins­tve­no u Hr­vat­skoj pro­vo­di se i u no­voj škol­skoj go­di­ni te će uče­ni­ci i da­lje ima­ti osi­gu­ran pri­je­voz, udž­be­ni­ke i osob­ne asis­ten­te, kao i sti­pen­di­je i zak­la­de ko­je im mo­gu po­mo­ći u ško­lo­va­nju, za što je iz­dvo­je­no 35 mi­li­ju­na ku­na. Žu­pan Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je, Ma­ti­ja Po­sa­vec is­tak­nuo je da se stra­te­gi­ja obra­zo­va­nja ko­ju su sa­mi za­cr­ta­li po­la­ko os­tva­ru­je te pred na­ma ve­li­ki inves­ti­cij­ski cik­lus u ko­jem će se 12 obje­ka­ta otvo­ri­ti do za­vr­šet­ka 2018. go­di­ne.

Za­dr­ža­ti mla­de

- Za­dr­ža­li smo ge­ne­ral­ni stan­dard ko­ji smo pos­ti­gli te ima­mo naj­ve­će ula­ga­nje u obra­zo­va­nje u Me­đi­mur­ju u po­vi­jes­ti, a za­si­gur­no i u Hr­vat­skoj ako uz­me­mo u ob­zir da Me­đi­mu­rje ima ne­što ma­nje od 15.000 uče­ni­ka - ka­zao je žu­pan Po­sa­vec. Po­se­ban na­gla­sak Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja stav­lja i na po­pu­la­ri­za­ci­ju de­fi­ci­tar­nih za­ni­ma­nja. Do­kaz to­me je i što je Teh­nič­ka ško­la Ča­ko­vec ko­ja je po­pu­ni­la sva upis­na mjes­ta već na ljet­nom roku. - Stru­kov­na za­ni­ma­nja bu­duć­nost su gos­po­dar­stva Me­đi­mur­ja je nji­hov ra­zvoj je­dan od na­či­na da za­dr­ži­mo mla­de i stvo­ri­mo kva­li­tet­ne uvje­te za ži­vot. Sa­mi stva­ra­mo si­ner­gi­ju iz­me­đu gos­po­dar­stva i obra­zo­va­nje, ne če­ka­ju­ći re­for­me i od­lu­ke dru­gih, ne­go ih nas­to­ji­mo obli­ko­va­ti pre­ma na­šim po­tre­ba­ma - is­tak­nuo je žu­pan Po­sa­vec.

Po­se­ban na­gla­sak Žu­pa­ni­ja stav­lja i na po­pu­la­ri­za­ci­ju de­fi­ci­tar­nih za­ni­ma­nja

Žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec is­tak­nuo je da je ovo naj­ve­će ula­ga­nje u obra­zo­va­nje u Me­đi­mur­ju, a za­si­gur­no i u Hr­vat­skoj s ob­zi­rom na broj uče­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.