Ek­s­klu­ziv­ni kamp unu­tar ter­mal­nog re­sor­ta

KAMP TERME JEZERČICA-ter­mal­na oaza na­do­mak Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U za­gr­lja­ju pri­ro­de s ugod­nim pod­neb­ljem u Kam­pu Terme Jezerčica mo­že­te kam­pi­ra­ti kroz ci­je­lu go­di­nu. Kamp je smje­šten uz sam Ho­tel Terme Jezerčica u sr­cu Hr­vat­skog za­gor­ja, na iz­vo­ru ter­mal­ne vo­de u Do­njoj Stu­bi­ci i pred­stav­lja­ju ide­al­nu des­ti­na­ci­ju za bi­jeg u pri­ro­du, wel­l­ness, opu­šta­nje ili ak­ti­van od­mor.Oprem­ljen gri­ja­nim cen­tral­nim sa­ni­tar­nim objek­tom s pri­vat­nim ku­pa­ona­ma, su­vre­me­nim pri­ključ­ci­ma na par­ce­la­ma za au­to ku­ći­ce i pros­to­ru za kam­pi­ra­nje te mo­der­no oprem­lje­nim mo­bil­nim ku­ći­ca­ma, „Terme Jezerčica“su od­li­čan iz­bor za sve one ko­ji tra­že vr­hun­ski kamp u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu Hr­vat­ske. Osi­gu­ran je i pros­tor za praž­nje­nje i čiš­će­nje ke­mij­skih WC-a auto­do­mo­va (kam­pe­ra) i kamp ku­ći­ca. Kuć­ni lju­bim­ci su do­bro­doš­li te je za nji­ho­vo pra­nje i su­še­nje na­prav­ljen po­se­ban pros­tor. Kamp je ide­alan za obi­te­lji i gos­te želj­ne ak­tiv­nog od­mo­ra u ne­tak­nu­toj pri­ro­di. Su­vre­me­no oprem­lje­ne mo­bil­ne ku­ći­ce ide­al­no su rje­še­nje za sve lju­bi­te­lje kam­pi­ra­nja ko­ji že­le iz­bje­ći pri­pre­mu i spre­ma­nje par­ce­la. Ku­ći­ce su ve­li­či­ne 36 m² + 18 m² nat­kri­ve­ne te­ra­se ( 4+2).

Oprem­lje­nost :

2 ku­pa­one (WC i tuš) 1 spa­va­ća so­ba s brač­nim le­ža­jem 1 spa­va­ća so­ba s raz­dvo­je­nim le­ža­je­vi­ma Dnev­ni bo­ra­vak s do­dat­nim ra­s­klo­pi­vim le­ža­jem Kom­plet­no oprem­lje­na ku­hi­nja (hlad­njak, in­duk­cij­ska plo­ča za ku­ha­nje, mi­kro­val­na peć­ni­ca ) Kli­ma, IPTV, LED TV , WI-FI Te­ra­sa sa sje­de­ćom gar­ni­tu­rom i le­žalj­ka­ma Udob­nost bo­rav­ka na­do­pu­nja­va ra­sko­šan iz­bor hra­ne, pi­ća i na­pi­ta­ka u ho­tel­skom res­to­ra­nu ko­ji svo­ju po­nu­du te­me­lji na lo­kal­nim i tra­di­ci­onal­nim je­li­ma i zdra­voj hra­ni. Bo­gat iz­bor sport­sko-re­kre­acij­skih sa­dr­ža­ja i ani­ma­cij­ski pro­gram jam­če da ni­ko­me ne­će bi­ti do­sad­no. Za naj­mla­đe, u kam­pu su ure­đe­na dje­čja igra­li­šta. Za to vri­je­me ro­di­te­lji mo­gu bez­briž­no uži­va­ti u od­mo­ru u pri­ro­di , ne­kom od wel­l­ness pro­gra­ma ili se jed­nos­tav­no opus­ti­ti na pla­ži na­še za­gor­ske ri­vi­je­re. Da­nas ne­izos­tav­ni dio po­nu­de, out­do­or i in­do­or wel­l­ness, na ras­po­la­ga­nju je svim na­šim gos­ti­ma sa ši­ro­kom po­nu­dom raz­li­či­tih pro­gra­ma, a sve to omo­gu­ća­va sva­kom po­je­din­cu da uži­va po vlas­ti­tim po­tre­ba­ma i že­lja­ma. U Ter­ma­ma na­do­mak me­tro­po­le mo­že­te se raz­ma­zi­ti i tret­ma­nom iz bo­ga­te pa­le­te ma­sa­ža ko­je uz tra­di­ci­onal­ne is­toč­njač­ke teh­ni­ke, za­pad­njač­ke an­tis­tres ma­sa­že nude i tret­ma­ne na ba­zi čo­ko­la­de, vi­na, me­da i mli­je­ka. Pristup unu­tar­njem i vanj­skom pros­to­ru Vo­de­nog par­ka za sve gos­te kam­pa je bes­pla­tan. Vo­de­ni park ho­te­la Terme Jezerčica je pri­la­go­đen svim uz­ras­ti­ma i otvo­ren ci­je­le go­di­ne. Po­sje­ti­te­lji mo­gu uži­va­ti u ko­ri­šte­nju pli­vač­kih ba­ze­na s pro­tus­truj­nim pli­va­njem, dje­čjih ba­ze­na s to­bo­ga­ni­ma i dje­čjim atrak­ci­ja­ma, ba­ze­na za ne­pli­va­če s whir­l­po­olom, hi­dro­ma­saž­nim ba­ze­nom s gej­zi­rom i hi­dro­ma­saž­nim le­žalj­ka­ma te whir­l­po­oli­ma. Zbog svih po­seb­nos­ti i bo­ga­te po­nu­de Kamp Terme Jezerčica iz­vr­stan su iz­bor za sve ko­ji tra­že pot­pu­nu re­lak­sa­ci­ju i od­mor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.