Za­poč­ni­te za­jed­nič­ki ži­vot dos­lov­no u – obla­ci­ma!

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U Požegi će­te si­gur­no osje­ti­ti do­bru pri­ču u zra­ku. Za­što je ne bis­te i do­ži­vje­li upra­vo on­dje, u zra­ku? Uz po­že­ški le­tač­ki klub Bum­bar mo­že­te se vi­nu­ti u vi­si­ne. Bi­lo da ste is­kus­ni le­tač sa za­vr­še­nom obu­kom ili avan­tu­rist že­ljan no­vih do­živ­lja­ja, ne­bo Zlat­ne do­li­ne pos­ta­je va­še igra­li­šte. Auto­ri ove pri­če po­že­ški su pa­ra­gli­ding pro­fe­si­onal­ci A ako osje­ti­te da su za­ru­ke u zra­ku, u Požegi ta­ko­đer ima­ju ne­što za vas. U po­seb­noj pa­ra­gli­ding po­nu­di mo­že­te svo­ju ljub­lje­nu (ili ljub­lje­nog) za­pro­si­ti u zra­ku iz­nad Zlat­ne do­li­ne! Re­ci­te “da“avan­tu­ri i je­dins­tve­nom do­živ­lja­ju te za­poč­ni­te svoj za­jed­nič­ki ži­vot dos­lov­no - u obla­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.