“Ko­li­ko je tuž­no gdje i kako ži­vi­mo...”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ng)

Sr­p­ska pje­va­či­ca Marija Še­ri­fo­vić na­iš­la je na upla­ka­nu dje­voj­či­cu kad je iz­la­zi­la iz McDo­nal­d­sa, a ono što je na­pra­vi­la odu­še­vi­lo je nje­zi­ne pra­ti­te­lje na Ins­ta­gra­mu. Na­ime, dje­voj­či­ci su iz ruk­sa­ka ukra­li 650 di­na­ra (oko 40 ku­na), a pje­va­či­ca to ni­je mo­gla pre­šu­tje­ti. “Ko­li­ko je tuž­no gdje i kako ži­vi­mo”, na­pi­sa­la je uz snim­ku ko­ju je obja­vi­la na Ins­ta­gra­mu, a na ko­joj se vi­di i da dje­voj­či­ci da­je no­vac. Vi­še od 1500 ljudi ko­men­ti­ra­lo je li­je­pu ges­tu pje­va­či­ce u ma­nje od 12 sa­ti. “Sva­ka ti čast, le­gen­do”, je­dan je od ko­men­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.