Te­ro­ri­zam u Mel­bo­ur­neu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Mu­ška­rac je ju­čer za­vio Mel­bo­ur­ne u cr­no ubiv­ši no­žem jed­nu oso­bu, a ra­niv­ši dvi­je. Za­tim je za­pa­lio auto­mo­bil u ko­jem su se na­la­zi­le plin­ske bo­ce. Po­li­caj­ci su ga ubi­li na­kon na­kon što je i njih po­ku­šao na­pas­ti.

Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va pre­uze­la je od­go­vor­nost te na svom por­ta­lu Amaq obja­vi­la ka­ko je nji­hov he­roj i mu­če­nik iz­veo na­pad na ne­vjer­ni­ke i bo­go­hul­ni­ke.

“Član ko­ji se za­le­tio vo­zi­lom i za­dao udar­ce no­žem u ope­ra­ci­ji u Mel­bo­ur­neu (...) je­dan je od bo­ra­ca Is­lam­ske države i iz­veo je ope­ra­ci­ju kao od­go­vor na po­ziv da me­te na­pa­da bu­du gra­đa­ni (ze­ma­lja) ko­ali­ci­je ko­ja bom­bar­di­ra ISIL u Ira­ku i Si­ri­ji”, obja­vio je Amaq.

Poz­nat služ­ba­ma od ra­ni­je

Aus­tral­ska je po­li­ci­ja obja­vi­la da je 31-go­diš­njak ko­ji je iz­veo te­ro­ris­tič­ki na­pad po­dri­je­tlom iz So­ma­li­je, poz­nat oba­vje­štaj­nim služ­ba­ma ot­pri­je. Mu­ška­rac je imao po­vi­jest dro­gi­ra­nja, kra­đe i vri­je­đa­nja, ži­vio je u sje­ve­ro­za­pad­nom pred­gra­đu Mel­bo­ur­nea i do­šao u Aus­tra­li­ju iz So­ma­li­je 1990-ih go­di­na. Te­ro­rist, ko­ji je ra­njen u pr­sa pri uhi­će­nju, pre­mi­nuo je u bol­ni­ci.

Ka­ko tvr­de svje­do­ci, mu­ška­rac je na­pa­dao pje­ša­ke po­kraj svo­jeg ka­mi­one­ta u pla­me­nu ko­ji je do­veo u sre­di­šte me­tro­po­le na ju­gu Aus­tra­li­je, a na­pad je iz­ve­den u pos­lov­noj če­t­vr­ti Mel­bo­ur­nea, usred po­pod­ne­va, kad su lju­di kre­nu­li s pos­la na od­mor za vi­kend. Na snim­ka­ma se vi­de po­li­caj­ci u po­ku­ša­ju da za­us­ta­ve na­pa­da­ča. Ni­su pu­ca­li, a to je tra­ja­lo naj­ma­nje mi­nu­tu. Osum­nji­če­ni je na­sr­tao na njih s oruž­jem u ru­ci, a s na­pa­da­čem su se su­ko­bi­li i pro­laz­ni­ci ko­ji su ga po­ku­ša­li svla­da­ti pri­je do­la­ska po­li­ci­je. Na­ime, na­kon što je odjek­nu­la eks­plo­zi­ja auto­mo­bi­la pred tr­go­vi­nom Tar­get u uli­ci Bo­ur­ke, ne­ko­li­ko pro­laz­ni­ka po­tr­ča­lo je upo­moć po­li­caj­ci­ma.

Na vi­še sni­ma­ka vi­di se ka­ko se mu­ška­rac s ve­li­kim no­žem u ru­ci za­tr­ča­va pre­ma po­li­caj­ci­ma, ko­ji su bi­li na­oru­ža­ni pen­dre­ci­ma, elek­tro­šo­ke­ri­ma i pi­što­lji­ma.

Po­ku­ša­va­li ga za­us­ta­vi­ti

Je­dan je pro­laz­nik čak uzeo me­tal­na ko­li­ca iz tr­go­vi­ne i nji­ma se za­le­tio pre­ma na­pa­da­ču ko­ji je po­ku­ša­vao ubos­ti po­li­caj­ca, pri če­mu ga je us­pio us­po­ri­ti. Pro­laz­nik se sru­šio na pod, ali je po­tom od­mah us­tao i opet pri­mio ko­li­ca te kre­nuo pre­ma na­pa­da­ču. U bli­zi­ni se vi­di i dru­gi pro­laz­nik, ko­ji je u zrak dig­nuo sto­lac. Na­pa­dač je po­tom po­tr­čao pre­ko ces­te, pri če­mu su ga pra­ti­la dva po­li­caj­ca i pro­laz­nik s ko­li­ci­ma iz tr­go­vi­ne. Pro­laz­nik je opet gur­nuo ko­li­ca pre­ma te­ro­ris­tu ko­ji je po­ku­ša­vao ubos­ti po­li­caj­ca, na­kon če­ga je dru­gi po­li­ca­jac bio pri­si­ljen us­tri­je­li­ti. Na­pa­dač je umro u bol­ni­ci.

Vlas­ti na­pad tre­ti­ra­ju kao te­ro­ris­tič­ki, no ni­su još ot­kri­le iden­ti­tet žr­ta­va ovog po­ho­da.

REUTERS

Na­pad je iz­ve­den u pos­lov­noj če­t­vr­ti Mel­bo­ur­nea, usred po­pod­ne­va, kad su lju­di kre­nu­li s pos­la na od­mor za vi­kend

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.