“TITO JE NA SUSR BIO TO­LI­KO NAŠ JE PUDERA BIL

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: IVICA RA­DOŠ

Be­ris­lav Bar­ry Br­kić (89), no­vi­nar i spi­ker Gla­sa Ame­ri­ke (Vo­ice of Ame­ri­ca), kao si­mul­ta­ni pre­vo­di­telj na­šao se u sre­di­štu ve­li­kog po­li­tič­kog do­ga­đa­ja ka­da je 1978. ame­rič­ki pred­sjed­nik Jim­my Car­ter pom­poz­no pri­mio Jo­si­pa Bro­za Ti­ta u Wa­shin­g­to­nu. Br­kić se pri­sje­ća ka­ko je do to­ga doš­lo. – Zo­ve Go­ran Mi­lić iz Gla­sa Ame­ri­ke i tra­ži čovjeka ko­ji je u sta­nju pre­vo­di­ti si­mul­ta­no jer je JRT pre­no­sio Ti­tov po­sjet iz Bi­je­le ku­će. Pi­ta me šef, Ame­ri­ka­nac hr­vat­skog po­dri­je­tla ko­ji je bio šef ju­gos­la­ven­ske sek­ci­je, bih li ja to mo­gao i htio. Ho­ću, zašto ne? Kad sam do­bio sve akre­di­ta­ci­je, upoz­nam se s Go­ra­nom Mi­li­ćem, ko­jeg sam do ta­da znao sa­mo po ime­nu. Ka­že me­ni Go­ran da im tre­ba net­ko tko će pre­vo­di­ti Car­te­rov go­vor na hr­vat­ski i obr­nu­to – Ti­tov na en­gle­ski. U Bi­je­loj ku­ći sam pi­tao ima­ju li ko­pi­ju Car­te­ro­va go­vo­ra, ni­su ga ima­li, Car­ter se od­lu­čio go­vo­ri­ti „ad lib“, slo­bod­no, po vo­lji. I dok je Car­ter go­vo­rio, ja sam nje­go­ve ri­je­či pre­vo­dio na stan­dard­ni hr­vat­ski je­zik, a ne na ne­ki sr­p­ski ili sr­p­sko­hr­vat­ski. U to vri­je­me je to bio ve­li­ki pot­hvat – pri­sje­ća se Br­kić. – Tito me ni­je čud­no gle­dao zbog pri­je­vo­da, ali nje­go­va prat­nja jest. Pro­šao je po­kraj me­ne ja­ko bli­zu, imao je na li­cu ne­što kao „ma­sku“, bio je to­li­ko na­šmin­kan da mu se taj pu­der vi­dio na krag­ni od ko­šu­lje, vje­ro­jat­no zbog TV pri­je­no­sa pri­sje­ća se Br­kić. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Jim­my Car­ter je u ve­li­koj pom­pi pri­mio Ti­ta u Bi­je­loj ku­ći. Bila je to za­pra­vo ame­rič­ka po­ru­ka SSSR-u u je­ku hlad­no­ga ra­ta. Car­ter je ti­je­kom

IVICA RA­DOŠ

Bar­ry Br­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.