AI ĆE PREDVIDJETI NAPA

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno / Iq - Pi­še: DA­NI­JEL LIJOVIĆ

Hna­rav jest li­je­na, a obič­no se zbog to­ga ne oz­li­je­di­mo pa nas ni­je pu­no bri­ga. No tu je i ma­na teh­no­lo­gi­je. For­si­ra nas se da bi­ra­mo vr­lo so­fis­ti­ci­ra­ne lo­zin­ke, a to is­to baš ne funk­ci­oni­ra do­bro. Mis­lim da je rje­še­nje di­je­lom na stra­ni čovjeka, a di­je­lom na stra­ni teh­no­lo­gi­je. Tre­ba ko­ris­ti­ti sof­tver kao Keyc­ha­in ko­ji će ge­ne­ri­ra­ti lo­zin­ke. No na­dam se da će­mo usko­ro sa­svim na­pus­ti­ti sustav lo­zin­ki, vri­je­me je da teh­no­lo­gi­ja do­ne­se no­ve ide­je. Već da­nas ima pri­mje­ra ve­za­nih po­na­ša­nje ko­ris­ni­ka, npr. ovis­no o to­me ka­ko po­mi­če­te miš, ra­ču­na­lo mo­že zna­ti jes­te li to vi ili net­ko dru­gi za tip­kov­ni­com.

Ali, dok još uvi­jek ko­ris­ti­mo lo­zin­ke, ko­ja su va­ša zlat­na pra­vi­la za kre­ira­nje?

– Ono što se obič­no da­nas sma­tra ja­kim lo­zin­ka­ma ne mo­ra to nuž­no i bi­ti. Mo­žda su lo­zin­ke s kom­bi­na­ci­ja­ma broj­ki i ve­li­kim i ma­lih slo­va kom­pli­ci­ra­ne za čovjeka, ali su la­ka me­ta za sof­tver. Du­lje fra­ze po­put uzi­va­mu­ovo­mraz­go­vo­ru mno­go su si­gur­ni­je ne­go !3aB.

Lju­de je la­ko za­va­ra­ti i malwa­re ma­ilo­vi­ma, kao da ima sve vi­še tak­vih pri­jet­nji?

– Malwa­re je i da­lje ve­li­ka stvar zbog jed­nos­tav­nog raz­lo­ga – za­to što i da­lje funk­ci­oni­ra. Da lju­di ne kli­ka­ju po tim lin­ko­vi­ma i at­tac­h­men­ti­ma, kri­mi­nal­ci bi smis­li­li ne­što dru­go. Pri­je go­to­vo 10 go­di­na dao sam in­ter­v­ju i ta­da sam re­kao da bu­duć­nost pri­pa­da malwa­reu jer će phi­shing nes­ta­ti, lju­di će pres­ta­ti pa­da­ti na te fo­re. Is­pa­lo je da sam ja­ko po­gri­je­šio, evo nas u 2018. i lju­di i da­lje kli­ka­ju na phi­shing ma­ilo­ve.

Pri­je smo ima­li ni­ge­rij­skog prin­ca u lan­ča­nim ma­ilo­vi­ma i svi smo zna­li da je pri­je­va­ra, da­nas se na­pa­di bo­lje ma­ski­ra­ju?

– Da­nas je la­ko per­so­na­li­zi­ra­ti ci­lja­ni na­pad, lju­di ola­ko di­je­le po­dat­ke. Mo­žda ne na­pad kao “ni­ge­rij­ski princ”, ali re­ci­mo do­bi­je­te po­ru­ku: “Sti­gao vam je pa­ket, klik­ni­te ov­dje za po­nov­nu dos­ta­vu jer vas ni­je bi­lo u sta­nu” i lju­di klik­nu na tak­ve stva­ri bez pu­no raz­miš­lja­nja.

Os­ta­je li nam teh­no­lo­gi­ja ipak duž­na jer nas os­tav­lja pre­ra­nji­vi­ma?

– Sla­žem se, po­go­to­vo kad pri­ča­mo o po­ve­za­nim ure­đa­ji­ma pa­met­nog do­ma. To je sa­da “in”. Tak­vi gad­ge­ti ja­ko su ra­nji­vi i kao da po­zi­va­ju na­pa­da­če. Ka­me­re os­ta­ju uklju­če­ne ci­je­li dan, a one su “zom­bie ra­ču­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.