Mo­urin­ho: Op­ti­mi­zam je tu, ali City je straš­no ja­ka mom­čad

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

Na­kon što se da­ni­ma naj­av­lji­va­lo, pa on­da i pi­sa­lo o Di­na­mu, Eu­ro­pi i pro­lje­ću, no­go­met­ni svi­jet se na­kon ko­la Li­ge pr­va­ka i Europ­ske li­ge okre­će li­ga­škim utak­mi­ca­ma. Naj­za­nim­lji­vi­je bit će na Oto­ku, gdje se u ne­dje­lju (17.30 sa­ti) sas­ta­ju Man­c­hes­ter City i Man­c­hes­ter Uni­ted. Cr­ve­ni vra­go­vi pod hit­no se mo­ra­ju do­ko­pa­ti ne­kih bo­do­va jer dos­ta za­os­ta­ju za pr­vo­pla­si­ra­nom mom­ča­di Pe­pa Gu­ar­di­ole. No, umjes­to o utak­mi­ci, naj­vi­še se go­vo­ri o nji­ho­vim na­vod­nim fi­nan­cij­skim mal­ver­za­ci­ja­ma. Go­vo­rio je o to­me i tre­ner Uni­te­da Mo­urin­ho. – Te­ško mi je go­vo­ri­ti o to­me jer se fo­ku­si­ram na svoj po­sao. Ako že­li­te go­vo­ri­ti o nji­ho­vu no­go­met­nom po­ten­ci­ja­lu, mo­že­mo, a taj po­ten­ci­jal po­či­nje s inves­ti­ra­njem. A u to­me su oni ne­do­dir­lji­vi. No tre­bam u ovom tre­nut­ku raz­miš­lja­ti sa­mo o no­go­me­tu, dak­le o Man­c­hes­ter Cityju kao mom­ča­di. Op­ti­mi­zam je tu, po­ku­šat će­mo, no City je straš­no ja­ka mom­čad – re­kao je por­tu­gal­ski struč­njak ko­ji do­bro poz­na­je sna­gu grad­skih ri­va­la, no na­du za rav­no­prav­nu utak­mi­cu da­je mu po­vra­tak na­pa­da­ča Ro­me­lua Lu­ka­kua. Osim njih, u Pre­mi­er li­gi sas­ta­ju se još i Li­ver­po­ol i Ful­ham (13 sa­ti), Chel­sea i Ever­ton (15.15) te Ar­se­nal i Wol­ves (17.30). U špa­njol­skoj pak no­vi do­ma­ći is­pit ima San­ti­ago So­la­ri, ko­ji Re­al vo­di pro­tiv Cel­te Vi­go (20.45 sa­ti), dok se Bar­ce­lo­na do­če­ku­je Be­tis (16. 15 sa­ti). U ta­li­jan­skoj Se­rie A Mi­lan če­ka Ju­ven­tus Cris­ti­ana Ro­nal­da i Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća (20.30 sa­ti) ko­ji je pro­pus­tio tri utak­mi­ce, ali Al­le­gri je naj­a­vio nje­gov po­vra­tak: – Vje­ro­jat­no će igra­ti. Tre­ba­lo mu je ma­lo od­mo­ra na­kon sve­ga, ali vra­tio je ener­gi­ju. Mar­ce­lo Bro­zo­vić, Ivan Pe­ri­šić i Ši­me Vr­salj­ko pak idu u gos­te Ata­lan­ti (12.30 sa­ti).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.