Fran­cu­zi tvr­de: Mo­drić je glav­ni fa­vo­rit i za na­gra­du Bal­lon d’Or!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

Ako ovo ni­je go­di­na Lu­ke Mo­dri­ća, ko­ja jest? Osva­jao je me­da­lje, naj­bo­ljim ga je pro­gla­si­la Fi­fa, Ue­fa, naj­bo­lji je igrač svi­je­ta... a sa­da želj­no če­ka i 3. pro­sin­ca ka­da je na ras­po­re­du sve­ča­na do­dje­la Zlat­ne lop­te (Bal­lon d’Or).

Po­bjed­ni­ka Zlat­ne lop­te bi­ra 200 no­vi­na­ra iz ci­je­lo­ga svi­je­ta, a nji­ho­vo je gla­so­va­nje za­vr­še­no u petak. Gla­so­va­li su te­me­ljem tri­ju kri­te­ri­ja: po­je­di­nač­ne i mom­čad­ske iz­ved­be (ti­tu­le) u go­di­ni, igrač­ka kla­sa (ta­lent i fa­ir play) te ci­je­la ka­ri­je­ra.

Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, Lu­ka Mo­drić mo­gao bi bi­ti pr­vi Hr­vat s tom na­gra­dom. Osvoji li to, za­us­ta­vi bi ta­ko, ba­rem na krat­ko, no­go­met­nu do­mi­na­ci­ju Cris­ti­ana Ro­nal­da i Li­one­la Me­ssi­ja.

Na­ime, fran­cu­ski RFI tvr­di ka­ko je Lu­ka u vod­stvu na­kon po­lo­vi­ce pre­bro­je­nih gla­so­va, a igra­či ko­ji ga sli­je­de su Rap­ha­el Va­ra­ne i Kyli­an Mbap­pé.

Mo­drić je glav­ni fa­vo­rit i po kla­di­oni­ca­ma.

Za­nim­lji­vo je ka­ko u užem iz­bo­ru ne­ma Ro­nal­da, ko­je­mu bi to mo­gao bi­ti ve­lik uda­rac za ego.

No, dok ne­ki kal­ku­li­ra­ju ho­će li do­bi­ti na­gra­du ili ne dru­gi raz­ra­đu­ju te­ori­je zašto ni­je igrao u Li­gi pr­va­ka pro­tiv Vik­to­ri­je Pl­zen. Jed­ni ta­ko ima­ju te­ori­ju da ga je tre­ner San­ti­ago So­la­ri po­šte­dio jer ni­je još u top for­mi, dru­gi sma­tra­ju ka­ko je na­šao bo­lje rje­še­nje za nje­go­vu po­zi­ci­ju, dok tre­ći već vi­de ka­ko Lu­ka Mo­drić pa­ki­ra ko­fe­re iz Ma­dri­da i se­li u ne­ki dru­gi klub.

Ka­ko god bi­lo, ove je se­zo­ne do­seg­nuo vr­hu­nac, a kak­va mu je bu­duć­nost, nit­ko ne zna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.